2 Timothy 4

Eaubada matana eai, eo Guiau Iesu Keriso matana eai oa ea lauhesom ta, ia ena huia taulagema eo ena basileia eai taumaumauri eo taumatemate abo i heduduraidi. Riba u lauguguiaei; huia gamagamagari, huia lolo eo huia baaea, riba u lauguguiaei mo; u hegiru, u ribasuu, eo u ribahepaipai ma nuatoatoam i laulau mo, eo lauheata. Paana ede huia wa abo i lagema laulauheata duduraina taba nige se ataiei; isibom edi nuatu baaeana eai taulauheata gamagaridi abo se hetorodi enadi, isi beadi se hinahinana; riba mamohoina beadi abo se laeudoiedi, riba gaibu mo abo se ataiwataidi. Na ginauri gamagamagari aridi eai u nuapaipai, amamna ginauridi u healapaipaim, evanelia wasaduaina ta u paisoaei, am heaeai paisoana u hemasarahaheohi.

Osinagu doha se heboririyao, egu huia laugabaemiu i hanahanaumao. Iala lolona ea ialayao, egu haitau ie ohi ede, sunumana ea sogohididiniyao, ie lau, ie lau e, laulaududurai koronana, enagu se torenonohaiyao, Guiau tauhedudurai tauna duduraina nei asubenana eai ne abo i leama; nige eaubom mo enagu, na isi gamagaridi hinage ena taumasarahama se gadosisiei.

U adidiri abo u heulama arigu eai. 10 Dema i laugabaeguo, teina tanoubu ta i gadosisiei, ia i lauo Tesalonia; eo Kerese hinage i lauo Galatia, eo Tito hinage i lauo Dalamatia 11 Luka iabom mo maegu. Mareko u heriba maem au laoma, paana ia i lolo i heaheayaiegu. 12 Tukiko ea hetamarilaei Epeso eai. 13 Agu pereue lailai Tiroa eai ea laugabaei Karepo arinai, ena u laoma u abiyama, buka hinage u ledima, eo uriuri mamoe opina eai u abikomakomanidima. 14 Alesania copper taupaipaisoaina i hebaaeaaririegu; ana paisoa baabaaea Guiau abo i hemaisawatai. 15 Tau wa oa hinage u komakomaniei; paana ede ema guguia ribadi i ribaguduguduaririedi.

16 Se helauhetala‐bagubaguna wa, nige tau esau i ribasaguigu, na tatao gamagaridi se laugabaegu. Ea lau‐uura Eaubada arinai tabu i hegirudi. 17 Taiede Guiau maegu, ia i totoro eau gegesigu eai, eo i headidirigu; eau debagu eai guguia ribana se ataohi, eo Murimuri‐tataodi gamagamagari abo se ataiei hinage. Arinai liona awana eai wa se girihaigu. 18 Hinage Guiau paisoa baabaaea gamagamagari aridi eai abo i girihaigu, eo ia abo i hemaurigu ena basileia galewa eai abo ea abi wa. Ia i namanamari ede, i lau e huia nige nosina. Amen.

19 Peresila, eo Akula, eo Onesepero, eo ena numa tataodi hinage ea lautoiedi. 20 Eraseto Korinito eai miamiana; na Telopimo i asiebo to ia ea laugabaei Mileto eai. 21 U aipate adidiri wao’o huiana sora nige i tubu u laoma arigu eai. Eubulu i lautoiem, Pudena hinage, eo Lino, eo Kalaudia hinage, eo ena tataoyao gamagaridi.

22 Guiau Iesu Keriso earuam ia abo maena. Ainauia abo u abi. Amen.

Copyright information for `SWP