Acts 1

Teopilo e, buka bagubagunana eai wa, ginauri gamagaridi Iesu i ginauri‐hetubudi eo i heata‐hetubudi, ea uridiwa wa, i lau e nei asubenana eai ne ena lauhesom i ribaedio Aposotolo i hineridi wa aridi eai, Earua Tabuna debana eai, abotai ia se abiisini. Ia i hetaumasarahauioi aridi eai, mamaumaurina ena amamna murina eai, aba‐italobaina heiheinoidi se gamagari ariri, asubena tatao‐labui‐se‐mate sorasoradi eai matadi eai i tautaumasaraha, Eaubada ena basileia ribadi i ribaribaedi. Maedi se miamiaesega i lauhesomdi i ene Ierusalema tabu se laugabaei, na Tamana ena ribahesunuma bena se bagibagiei mo, iaede i ene, “ea heribamiuo, ea ene mamohoi Ioane goila eai i hebapatiso, na sora omi nige baeaona abo Earua Tabuna arinai se hebapatisoimiu.”

Arinai huia esau se bawagogo, ia se oimurilau si ene, “Guiau e, huia ta abo Isaraela basileiana u heheliuioi e nige’e, wa?” I ribalau aridi eai i ene, “Omi nige enamiu bena asubenadi eo huiadi abidi au ata, meta Tamana iabom ena gigibori eai i tauribaedio. Na omi gigiborina abo au hearo sora Earua Tabuna abo i dobima potamiu eai; eo omi abo tauwasawasaegu, Ierusalema eai, Iudea se hetaiiri, eo Samaria eai i lau e tanoubu sigasigana eai.”

Aposotolo se hetorodi.

Mt. 28.18-20; Mk. 16.15-18; Lk. 24.47, 48; Io. 20.21-23

Teina riba ta i ribaedio, ma‐itaitalaudi, na ia se abiisini, eada boeana eai i tauyamui matadi eai.

Iesu ena uioma ribahesunumana.

10 Ma launa, se itaitawataisae galewa eai, na tatao labui hede se totoro gegesidi eai, adi lulu se posiposi ariariri, 11 si ene, “Galilaia tataomiu e, saha au totoro au itaitasae galewa? Teina Iesu ta, arimiu eai wau se abiisini galewa eai, sora abo i uioma, ena laolaoma doha wau aue ita ena lau galewa eai ta.”

Earua se bagibagiei.

12 Abotai abo Oliveta tupina se laugabaei se uio Ierusalema. Oliveta Ierusalema i hanahanau doha hinage asubena sabati lauwasina; 13 isi se lage, se awasae numa isi‐pota birina eai, Petero, eo Iamesi, eo Ioane, eo Anederea, eo Pilipo, eo Toma, eo Batolomaio, eo Mataio, Iamesi Alepaia natuna, eo Simona Selote, eo Iuda Iamesi ena tau, edi aba miamia. 14 Isi gamagaridi huia gamagari nuadi esega mo se lau‐uura, eo se aiboda, sisine headi maediyao, eo Maria Iesu sinana, eo ena dodogayao hinage.

Matatia se hineri

15 Nei asubenadi ne Petero i toro heaheata boeadi eai (isi esadi se hasiridi tataodi handere esega eo tau‐esega‐i‐mate) i ene, 16 “Egu tataoyao e, teina uriuri tabuna ta se hemamhoiei ede ina, Earua Tabuna Davida awana eai i ribanonohai, Iuda ribana, ia ede Iesu tautoaina tauwoeaidi. 17 Paana ede ia hinage maemai se hasiriesegaimai, teina paisoa ta tupona ia tauabina hinage. 18 (Tau ta oea esau i uneunei, ena abi‐baaea maisana monina eai; abotai ie beu, i hedonapile bogana i taigari, sinaena i dabalalagorigori. 19 Ierusalema taumiaina gamagaridi wasana se ataieyao; isi arinadi mamohoi eai oea ta esana se tore Akeladama, arinai ede si ene, Osina Oeana). 20 Paana ede se uriyao Wana bukana eai, si ene, ‘Ena numa dalabu tabu esau arinai i mia’; (Psa. 69.25) eo ‘Ana paisoa mo taba esau abo i abi.’ (Psa. 109, 8). 21 Arinai taba ada sasaguyao esau, huia gamagari maeda ta lau esega, huia ne Guiau Iesu maeda ta sae ta dobi, 22 Ioane ena bapatiso huia hetubuna eai i laoma e asubenana ne arida eai se abiisini wa — tatao ta aridi eai esau ta hetoro, ena torouio ribana maeda abo ta hemasaraha.” 23 Tatao labui abo se hetorodi, Iosepa Barasaba, ia esana lailai ede Iuseto, eo Matatia. 24 Abo se lau uura si ene, “Guiau e, oa tatao gamagaridi nuadi u itadio, taudi labui ta aitea u nuanuaiei ede, u heribamai, 25 teina paisoa ta bena tupona abo i abi, abo i hemala aposotolo hinage; paisoa wa Iuda i nuagabaei, i lauo iabom ena abamia eai.” 26 Edi kelero se ginauri, kelero ie taru Matatia arinai, ia abo se hasiri‐esegai aposotolo saudoudoi‐esega aridi eai.

Copyright information for `SWP