Acts 10

Petero ki wa i abiuio: Evanelia se moselaei Etene aridi eai.

Mt. 16.19; A. adi H. 2.14-41

Na, tau esau Kaisaria eai i mia esana ede Konelio, boda esau esana Italia ia edi senturion. Ia Eaubada matausina tau matausi, eo ena asa tataodi gamagaridi hinage i aiainauiaidi, eo huia gamagamagari i lau uura Eaubada arinai. Ia i enosuai mahana haligigi‐hasi eai, Eaubada ena aneru esau ie ita, i laoma ia arinai, i ribalau, i ene, “Konelio e.” Ia i italaei abo i matausi, i ene, “Guiau e, saha wa hede?” Ia i ribalau ia arinai, i ene, “Em uura, eo em ainauia se saema Eaubada matana eai, oa se henuaisinim’o. Tatao headi u hetamaridi se lau Iopa, tau esau se eogaiyama esana Simona, ia esana esau ede Petero. Ia Simona esau, sarai opidi tauginaginauridi, maena se miamia esega ena numa geregere eai: laulau esana bena u abi wa abo i heribam.”

Konelio ena enosuai. Headi i hetamaridi Petero se eogai.

Aneru wa Konelio i heriheriba wa abo i laugabaei, ia ena heaheari tataodi labui i eogaidi, eo iala tauna esau, Eaubada tauaihelahuina, ia hinage Konelio ana sagu huia gamagamagari. Riba gamagaridi i heriheribadi wa, isi abo i hetamaridi se lau Iopa.

Petero ena enosuai, paruai lailaina.

Mara‐ie‐tom se laulau e se hanahanui Petero i awasae’o numa ewana eai, mahana haligigi‐esegana eai, i lau uura. 10 Ia abo i guriam, bena i aiai: ana sora ma laurigadi, na ia matana abo i odeode; 11 galewa ie ita doha i taigari, ginauri esau abo i daroroma doha hinage abobo, isuna hasi aridi eai se au se hedawedobeyama tanoubu eai ta. 12 Alona eai hari sarai, hari suisui, aedi hasi hasi mo, e sarai aiailetadi, eo ginauri tanoubu potana eai se daladalausi, eo malagaibu manudi hinage. 13 Arina esau i lage ia arinai, i ene, “Petero e, u toro, u unui, u ai.” 14 Petero i ene, “Guiau e taba nige’e: ginauri baabaaeadi, eo biibiidi eau taba nige ea aidi.” 15 Arina wa ma labui ie riba, i ene, “Ginauri Eaubada i heaadi tabu u ene se baaea.” 16 Ia i riba ma haiona ina doha; abo ginauri wa se abi’siniuioi galewa eai.

Petero maena Konelio ena tauwasa tataodi.

17 Na, Petero sora nuana i hetahetauponopono wau ginauri wa abo aniona saha, tatao Konelio i hetamaridi wa, Simona ena numa se hesioi se toro dobilana eai. 18 Se eogayoga se oimuri Simona esana Petero ena aba miamia ede meta? 19 Petero ginauri ie ita itaitaina wa i nuanuatui, Earua abo i ribalau ia arinai, i ene, “Tatao haiona se eooim. 20 U torohai u pesadobi maemyao au lau tabu nuam i ponopono, paana ede eau ea hetamaridiwa meta.” 21 Petero abo i pesadobi Konelio tatao i hetamaridima wa aridi eai, i ene, “Tau wa au eooi doha eau; aue laoma saha hesabana?” 22 Isi si ene, “Konelio, senturion, ia Eaubada tauaiaihelahuina, Eaubada matausina tau matausi, Iudea eanuadi tataodi gamagamagari si ene ia wasa‐lolona tauna, aneru tabuna Eaubada arinai i laoma ia i ribahesanapulaei, i ene ai laowa hesabam, bena u laoma ema numa eai em riba abo ai ataiedi.” 23 Ia abo i eogaidi se awasaema, ia abo i haitalaidi.

Petero i lau Kaisaria.

Mara‐i‐tom Petero maedi se lau, ehanayao headi hinage se hesaguedi.
24 Asubena helabuina isi se lage Kaisaria. Konelio isi i bagibagiedi, ia ana bogao, eo ia ehanayao i heoigogo‐nonohaidima. 25 Petero abo i awasae numa eai Konelio i laoma i guridobi ia aena eai, ia i aihelahui. 26 Petero ia abo i abihetoro, i ene, “U toro, eau hinage tau mo.” 27 Ia abo maena se ribariba, abo se lulau numa alona eai tatao gamagaridi se oigogo wa i lobaidi. 28 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Au nuatuiyao, ema laugagaeo si ene, Iudea eo hari eanua tataodi tabu se hebori‐esegaidi; Eaubada mo i heitaguo eau taba nige ea ene tau esau i baaea, eo ie bii. 29 Arinai ede u eogaigu ea laoma ta: abo ea oimurim em tauwasaigu paana ede saha?”

30 Konelio i ene, “Lahinaiwadi ea enowohi mahana haligigi‐hasi eai egu numa eai, ea lau uura na tau esau ana lulu i namanamari nuanuagu eai i totoro, 31 i ene, ‘Konelio e oaem uura se ataieyao, oaem ainauia hinage Eaubada matana eai se nuatuidio. 32 Esau u hetamari se lau Iopa Simona Petero u eogaeyama, ia Simona sarai opidi tauginaginauridi ena numa eai ie mia geregere eai: ia i laoma, abo enam i riba.’ 33 Arinai tau esau abo ea hetamari i lau heuheulawa: em abi se lolo ariri eamoisa mo u laoma. Ai gamagarimai inai ai oigogo Eaubada matana eai, ginauri gamagaridi Eaubada i lauhesomda wa u heribamai, bena ai ataiedi.”

Petero Etene i guguiaidi Konelio ena numa eai. Riba Paana: Abahemauri sunuma debana eai.

A. adi H. 2.14-4.1

34 Petero abo awana i dabari i ene, “Mamohoi ea itayao Eaubada tatao nige i heasisinapaidi mo: 35 na eanua gamagamagaridi eai tatao ena Eaubada matausina se matausi eo edi laulau se dudurai, nuana abo i loloedi. 36 Riba hinage Eaubada i hetamari Isaraela nanatunayao aridi eai, loni wasana lolona se lauguguiai, Iesu Keriso debana eai: (ia tatao gamagaridi edi Guiau) 37 riba wa omi au nuatuiyao, ia ede se wasaduaiei Iudea hari tupo, hari tupo eai, eo Galilaia eai se hetubu, bapatiso Ioane i lauguguiai murina eai; 38 Iesu Keriso ribana, Eaubada Iesu Nasareta i heyausi Earua Tabuna arinai eo gigiborina eai hinage: ia ie sae eo ie dobi eo ena abi se lolo, isi headi hinage diabolo i hebaaeadi ia i hemauridi; paana ede Eaubada maena. 39 Ai hinage, ginauri gamagaridi i ginauridi Iudea eanuadi eai eo Ierusalema eai hinage ai itayao; ia abo se unui, eo se heabasisae oeagi eai. 40 Asubena hehaionana eai Eaubada i abihetorouioi, eo ia hinage i hemasarahaauri. 41 Tatao gamagaridi nige se ita, na isibom Eaubada i hineridi mo wa se ita, ai mo ai ita, ia maemai ai aiai eo goila aie nom, mate eai i torouio murina eai. 42 Eo ie lauhesommai tatao abo ai guguiaidi, eo ai ribahemasaraha ai ene, Eaubada ia i hetoro mauri eo mate tataodi ia abo Tau‐heduduraidi eai i lau. 43 Peroveta gamagamagari se ribanonohaiyao, si ene, Ia esana debana eai ena tau esa, tau esa ia i ataieiwatai ena baaea abo se nuatugabaedi.”

Earua Tabuna se mosei Murimuri‐tataodi tauataiedi aridi eai.

44 Teina riba ta Petero ma ribaribana na Earua Tabuna i tarudobi isi riba tauataiena gamagamagari potadi eai. 45 Tau periperitome, isi tauataiena hinage, maedi Petero se laoma wa se noo, paana ede Murimuri‐tataodi se itadi Earua Tabuna ena ainauia se hegoidobei isi potadi eai hinage. 46 Edi riba se ataiei hari arina, hari arina, arinai Eaubada se ribapasipasiei. Petero arinadi i heuio i ene, 47 “Aitea tau abo goila i nuahi, tatao ede teina abo nige se hebapatisoidi, isi Earua Tabuna se abiyao, doha hinage ita?” 48 Ia abo i lauhesomdi, isi abo se hebapatisoidi Iesu Keriso esana eai. Isi ia arinai se aiboda adidiri si ene sora huia headi taba maedi se miamia.

Copyright information for `SWP