Acts 11

Petero ena paisoa Etene aridi eai i riba hasahasaidi.

Aposotolo eo edi tataoyao Iudea eai se mia wasa se ataiei Murimuri‐tataodi hinage Eaubada ena riba se abiyao. Petero i saemao Ierusalema eai, isi tauperitome pelena ia se monunuei, si ene, “Oa paana saha ue lau tatao nige se heperitomeidi aridi eai, maemyao hinage aue aiaigogo?” Petero abo riba wa ena aba tubu eai i heribakomakomanidi i ene: “Eau Iopa eanuana eai, ea laulau‐uura; abo doha ea enosuai ginauri esau ea ita, ginauri wa se hedawedobeyama, doha abobo, isuna hasi se audidinidi, galewa eai se hedawedobeyama arigu eai. Arinai ea italau ginauri wa arinai ea nuatudadaasa, tanoubu saraidi ma‐aedi hasi, adi ao udoi udoi ea itadi, eo aiailetadi hinage, eo taudaladalausi, eo malagaibu manudi. Arina esau hinage ea ataiei, i heribagu, i ene, ‘Petero e, u toro to u unui, u ai.’ Na ea ene, ‘Guiau e, besi nige’e: aiai se baaea eo se bii nige sora ea toresaedi awagu eai, nige ea aiaidi.’ Arina wa galewa eai abo i ribadobiuioma, i ene, ‘Ginauri Eaubada i heaadi tabu u ene se baaea.’ 10 Ma haiona i ribadobiuioma: abo ginauri gamagaridi se abi seuioedi galewa eai. 11 Huiana ne ma‐esega mo tatao haiona se lagema egu numa eai, Kaisaria eai se laoma arigu eai. 12 Earua nuagu i dudui, i heribagu isi maidaguyao bena ai lau, tabu nuagu i labulabui. Eda tataoyao haligigi‐esega maidaguyao hinage aie awasae tau wa ena numa eai. 13 Ia i heribamai aneru esau ie ita ena numa eai i totoro, i ribalau ia arinai i ene, ‘Tatao u hetamaridi se lau Iopa, tau esau esana Simona se hetala, ia esana esau ede Petero; 14 ia abo riba i heribam, arinai oa eo em numa tataodi gamagarimiu abo au mauri.’ 15 Ea riba hetubu abo Earua Tabuna ie taru isi potadi eai, doha hinage huia bagubaguna eai ita potada eai ie taru wa. 16 Arinai abo Guiau ena riba wa ea henuaisini, i ene, ‘Mamohoi, Ioane goila eai i hebapatiso, omi mo Earua Tabuna arinai abo se hebapatisoimiu hinage.’ 17 Ena Eaubada i ainauiaidi doha hinage i ainauiaida huia ne ita Guiau Iesu Keriso ta awaabiei, eau eai bena Eaubada abo ea gudugudui?” 18 Teina riba ta se ataiedi isi nige ariarinadi. Abo Eaubada se hedebasaei si ene, “Hedeomi Eaubada Murimuri‐tataodi hinage i nuatuidi, isi nuadi se bui abo se mauri.”

19 Na isi Setepano edi huia heamamnana wa arinai se dagogorigori wa, headi se lau Poinike, eo Kuperu, eo Anetioka, nige se lauguguia tatao gaibu aridi eai, Iudea mo isibom aridi eai. 20 Isi headi Kuperu eo Kurene tataodi se lage Anetioka eai, Guiau Iesu wasana Heleni tataodi aridi eai se lauguguiaidi. 21 Guiau nimana isi potadi eai: arinai tatao gamagamagari se ataiei, eo se sinibuilau Guiau arinai. 22 Teina ginauri ta wasadi ekalesia Ierusalema eai se ataiei: isi abo Banaba se hetamari i lau Anetioka. 23 Ia abo ie lage, Eaubada ena ainauia ie ita, ie kode, gamagaridi i henuapaipaidi bena nuadi se tore‐esegai eo Guiau se sogohididini. 24 Ia tau lolona ede, eo Earua Tabuna i monau eo sunuma hinage. Na tatao moutuana se patugogoma Guiau arinai. 25 Banaba abo i laugabaedi i lau Tareso, Saulo i eooi. 26 Ia abo i lobai i woeai i laei Anetioka eai. Borimai esega ekalesia maedi se oigogo tatao gamagaridi se heatadi. Tauataiena Anetioka eai esadi Keristiani se tore bagunai ede.

Ekalesia Anetioka eai edi ainauia se hetamari Ierusalema eai.

27 Nei asubenana eai ne peroveta headi Ierusalema eai se laoma Anetioka eai. 28 Esau esana Agabu i toro Earua arinai i heriba nonohaidi, i ene tanoubu i ohihai guriam lailai abo se hearo; iaede Kalaodia ena huia eai ie tubu. 29 Tauataiena se heona esega esega, si ene, “Eda ainauia ta hetamaridi se laedi eda tataoyao Iudea eai wa enadi,” 30 Edi nuatu nei doha, abo Banaba eo Saulo se hetamaridi, isi nimadi eai ainauia wa se laei babada aridi eai se mosedi.

Copyright information for `SWP