Acts 12

Heamamna hehaligigina: Petero se toai.

Nei huiana ne Heroda wasawasa ia nimana i helelelaedi ekalesia tataodi headi bena i hebaaeadi. Iamesi, Ioane ana taubaguna, ia elepa eai i unui; Iudea tataodi i itadi, nuadi se lolo, arinai abo Petero hinage bena i unui (nei asubenadi ne areto‐nige‐se‐sese huiana ede). Ia Petero i toai nonohai, abo ie tore numa tutugudu alona eai, ia se moselaei iala bodadi hasi aridi eai se itawatai edi nuatu bena Pasova murina eai abo se woeai tatao matadi eai. Arinai Petero numa tutugudu eai se abididini: ekalesia se uura adiadidiri huia gamagamagari bena Eaubada ia abo i sagui.

Huiana ne Heroda bena Petero i woeahemasaraha, maionana ne ie eno iala tataodi labui ia se heduheduari, maina poasi labui ia arinai se auaui: tauitaitawata numa tutugudu dobilana awamatana eai se itawatai; Guiau ena aneru esau i taumasaraha ia arinai, eo marana numa tutugudu i hemahemaraisini: ia Petero lisilisina eai i oitagulaei, eo i abihetoro, i ene, “U toro heuheula.” Maina poasi ia nimana eai abo se beuhaima. Aneru abo i ribalau ia arinai, i ene, “Em nogi u lio, eo am ae’um u audi.” I ginauri nonohaidi: ia abo i heriba, i ene, “Am lulu u aboboei, u lauwataiguma.” Aneru wa abo i lauwatai i lulage murimuri eai; aneru i woeai wa nige i nuatulobai, i ene bena i enoliuliua. 10 Biri esau se laugabaei eo biri helabuina hinage, abo se lage dobila ana gudu poasi wa baubauna eai; dobila guduna wa iabom abo i tasoe: se lau murimuri eai dobila esau se lauwatai, arinai aneru wa Petero i laugabaei. 11 Petero abo nuana i sae, i ene, “Abo ea ita mamohoi hedeomi Guiau ena aneru i hetamariama, Heroda nimana eai i hemaurigu ta, Iudea tataodi edi gadosisi taba nige ena aba tubu.”

12 Ena dobila i nuatui, abo i ene ea lau Maria, Ioane Mareko sinana, ena numa eai, nei eai tatao gamagaridi se oigogo se laulau‐uura. 13 Petero dobila guduna murimurina eai i ipeipesi: siu esau esana Roda i laoma i ataatai. 14 Ia Petero arinana i atailobai, dobila wa nige i soe ma kodena mo i aitautau ie lau i heribadi, i ene, “Petero kalau nei dobila murimurina eai i totoro.” 15 Se ribalau ia arinai, si ene, “Oa u eauyaure.” Na ia mo i riba adidiri, i ene, Mamohoi. Isi abo si ene, “Ata bena ena aneru meta!” 16 Petero i ipeipesi mo: isi dobila se soe ia abo se ita se noo. 17 Ia nimana eai i oitawaidi, i ene abo se monou, abo i heribadi, i ene Guiau numa tutugudu eai i woeahelulageguma. Abo i ene, “Au lau Iamesi eo tataoyao hinage teina ginauridi ta au heribadi.” Arinai abo i laugabaedi, ie lau dimo esau eai. 18 Mara‐ie‐tom iala bodadi se hetalagegagegausi, si ene Petero edohana, haedi i laulau? 19 Heroda hinage Petero i eooi, eo nige i lobai, ia i hesio tauitawataina aridi eai, abo i lauhesomdi i ene tauitawataina bena se unuidi. Ia abo Iudea i laugabaei i dobi Kaisaria eai, arinai i miahai.

Heroda ia matena.

20 Heroda Turia eo Sidona tataodi i ouyalayalaedi; na isi nuadi esega se laoma ia arinai, ena numa tauitawataina Belaseto arinai se awaheriam baguna, wasawasa arinai bena se awa‐loni, paana adi aiai ia ena oea eai i laoma, to se duihasari ia arinai. 21 Asubena esau se ribanonohai, Heroda ana pasa ie lui, ena terona potana eai ie bawa i lauguguiaidi. 22 Abo tatao wa se wowo gogo, si ene, “Arinana ta eaubada arinana, nige tau arinana!” 23 Ma‐esega abo Guiau ena aneru Heroda ie talailaei, paana ede Eaubada nige i heasisiei: motamota ia se ai, to ie mate. 24 Eaubada ena riba abo ie tubu, abo i tadada lailai. 25 Banaba eo Saulo adi paisoa i ohi Ierusalema se laugabaei se uio, Ioane, esana esau ede Mareko, se laei maedi.

Copyright information for `SWP