Acts 13

Earua Tabuna Paulo eo Banaba i eogahaidi.

Ekalesia Anetioka eai peroveta headi eo tauheaheata hinage; doha Banaba, eo Simeona esana esau Nigeru, eo Lukaio Kurene tauna, eo Manaena, Heroda tetarake ena numa eai se miaesega, eo Saulo hinage. Isi Guiau se awaabini, eo se aiai‐dabu arinai Earua Tabuna i ene, “Banaba eo Saulo au goraidi paisoa arinai ea eogaidi wa abo se paisoai.”

Paulo ena misionari lauwasina bagubagunana.

Isi se aiaiudi eo se uura, nimadi se saosaei isi potadi eai, abo se hetamaridi se lau.

Isi taudi labui Earua Tabuna i hetamaridio, se dobi Selukia, nei eai abo se geru se lau Kuperu eai. Isi Salami eai se lage, Eaubada ena riba se lauguguiaei Iudea edi sunago alodi eai: Ioane hinage taudi labui i heaeaiedi.

Satani bena i guduguduidi.

Isi bonabonarua wa se eona se lau se lulage Papo eai arinai tabusima esau se lobai, ia peroveta borabora, Iudea tauna esana ede Ba‐Iesu. Ia wasawasa gavana esana Serio Paulo, tausonoga, arinai i miamia, ia Banaba eo Saulo i eogaidi i henua bena Eaubada ena riba abo i ataiei. Elima, tautabutabusima wa (ia esana heaheasonina ede) i ribasuuidi arinai bena gavana ena sunuma wa i riba hetomatoma. Arinai abo Saulo (esana hinage se torebui Paulo) Earua Tabuna i monau, i itadidini, 10 i ene, “Oa tauboraborasom, baaea gamagamagari u monau boriboriri, oa diabolo natuna, laulau‐dudurai gamagaridi u hewaiunuedi, Guiau ena laulau‐dudurai oa u hegegewaridi, nige u lautom wa? 11 Arinai u ita, Guiau nimana potam eai ie tore, oa matam sora abo se gibu, mahana taba nige u ita i lau e, huiana sora.” Ma esega gau eo masigiri i hearo; i heoheodamumuliei bena headi se abinimaei abo se woeai se laei. 12 Gavana wa wau laulau ie ita, arinai abo i awamamohoi Guiau ena riba i nooei.

13 Paulo edi pele Papo se laugabaei, abo se lage Perega Pamepulia tehana eai: Ioane i laugabaedi ie uio Ierusalema eai. 14 Isi abo Perega se laugabaei, se lage Anetioka Pisidia tehana eai, sabati esau se lau sunago alona eai se bawabigabiga. 15 Laugagaeo eo peroveta edi buka se hasiri lautom, sunago tanuagadi headi se hetamaridi se lau aridi eai si ene, “Tatao e, eo ema tataoyao e, ena riba headidiri esau au nuatui tatao enadi, au ribaei aridi eai.” 16 Arinai abo Paulo i toro, i nimaoiedi, i ene,

“Isaraela tataomiu e, omi Eaubada matausina taumatausi, au ataiei komakomani.
17 Teina Isaraela tataodi edi Eaubada tamadayao i abi‐hinehineridi; nei huiana ne Aigupito eai se mia doha laolaoma tataodi, ia i hedebasaedi eo i woeaidi i laedi murimuri eai ia nimana gigiborina eai. 18 Borimai tatao‐labui‐se‐mate ia barabara eai i bobodiedi. 19 Kanana eai eanua haligigi‐labui i hebaaeaheohidi, edi eanua kelero eai abo i soi enadi. 20 Abotai abo borimai handere‐hasi eo tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi tau‐hedudurai i mosedi i lau e Samuela peroveta huiana eai. 21 Isi se henua bena edi wasawasa se hetoro: arinai Eaubada Saulo Kiso natuna abo i mosei aridi eai, tau wa Beniamina bogana, i lau e ena borimai tatao‐labui‐se‐mate. 22 Eaubada ia i abihaiuioi na Davida abo i hetoro isi edi wasawasa eai ie lau; ia arinai hinage ie riba, i ene, Davida, Iese natuna, ea italobai ia nuagu i lauei ede; eau egu nuatu gamagaridi ta ia abo i abiwataidi. 23 Doha i ribahesunumadio, tau ta tumanayao aridi eai, Eaubada esau abo i hetoro Isaraela aridi eai Tauabihemauridi, ia ede Iesu. 24 Ia sora nige i laoma, Ioane Isaraela gamagaridi henuabui bapatisona i guguiabagunaidio. 25 Ioane ana paisoa i abiheohi, abo i ene, ‘Omi au ene eau eai? Eau nige ia. Na esau murigu eai i laoma ia aena umna bena ea eairi, nige ea lolo.’

26 “Tatao e, eo egu tataoyao e, boga Aberahama nanatunayao, Eaubada matausina tau‐matausi teina mauri ribana ta se hetamariawa omi enamiu. 27 Isi Ierusalema taumiaidi, eo adi tanuagao hinage, ia nige se nuatui, eo peroveta gamagaridi ribadi sabati gamagaridi se hasiridi nige se nuatuidi, arinai ede Iesu se hegiru, ribadi we se hemamohoi ede. 28 Isi ia ana matapaana nige se lobai, edi nuatu mo Pilato arinai ia bena se unui. 29 Riba gamagamagari se uri nonohaidi wa isi se hemamohoiedi, arinai abo oeagi ewana eai se taruhi dobeyama, bousa alona eai se tore. 30 Ia mate eai Eaubada i hetorouioiama. 31 Isi maenayao Galilaia eai se saema Ierusalema, asubena gamagamagari ia se itaitai eo isi tatao enadi tau‐ribahemasaraha. 32 Kode wasana ai ribahemasaraha omi arimiu eai, doha tamadayao aridi eai se riba hesunumaedio wa, 33 Eaubada nei ribana i hemamohoiyama ita nanatudiyao arida eai, doha Iesu i hetorouioi; doha hinage se uriyao Buka Vana peina helabuiana eai, si ene, ‘Oa Natugu ede, teina asubena eai ta ea awatamaem’ (Psa. 2.7). 34 Ia i mateo, na i hetorouioi, taba nige i posauio, ina doha ena ribariba, i ene, ‘Davida ena aba‐helolodaoina abo ea leawa enamiu.’ (Is. 53.3) 35 Arinai hinage Vana esau eai, i ene, ‘Oaem Hetabu Tauna u nuanuaiei ia taba nige i posa’ (Psa. 16.10). 36 Paana ede Davida, ana isi i saguidi Eaubada ena nuatu debana eai, ia abo i tubahai, se tore‐esagaidi ma tamanayao, ia abo hinage ie posa: 37 na ia, Eaubada i hetorouioi wa, nige i posa. 38 Tatao e, eo egu tataoyao e, omi abo au ita, wau tau wa debana eai baaea ribagigirina se guguiaimiu: 39 ia debana eai hinage tauataiena gamagamagari se dudurai ginauri gamagamagari aridi eai doha nige au dudurai Mose ena laugagaeo debadi eai. 40 Arinai au itakomakomani ata meta peroveta se ribaeyao wa au hearo; i ene, 41 ‘Iei, omi tauhalanuinui, abo au noo, eo au tatagorigori: emi asubenadi eai paisoana ea paisoa, ena tau esau paisoa wa i riba hasahasaimiu taba nige au nuatui.’” 42 Iudea tataodi sunago eai se pesao, abo Murimuri‐tataodi headi se awanorini si ene, “Sabati esau matada eai bena ina riba ta u ribauioidi.” 43 Isi tauoigogo se pesagorigori Iudea tataodi eo Eaubada taunanabuena headi se hemala Iudea, isi Paulo eo Banaba se lauwataidi: se heribadi, eo se headidiridi, isi Eaubada ena ainauia eai abo se lauesegai. 44 Asubena sabati matadi eai wa eanua tataodi gamagaridi se oigogo Eaubada ena riba bena se ataatai. 45 Iudea tataodi moutuadi we se itadi isi se aiaromagigiriedi, Paulo ena riba se hetataguduguduidi, se haiawayagara eo se arina baaea hinage. 46 Paulo eo Banaba abo se riba‐adiadidiri, si ene, “I lolo Eaubada ena riba ai heribabagunaemiuo: na omi au otaotaeyao, omibom hinage au ene mauri nige nosina taba nige au abi, arinai ina ai sinibui Murimuri‐tataodi aridi eai 47 Mamohoi Guiau i hetaladuimai, doha i ene, ‘Ea torem ta, Etene tau‐hemaradi eai abo u lau, oa edi mauri paana eai abo u lau, i lau e, tanoubu sigasigana eai’ (Isa. 49.6). 48 Teina riba ta Murimuri‐tataodi se ataiei abo se kode, Guiau ena riba se hatoei: isi headi mauri nige nosina eai se nuatunonohaidi, isi ede se awamamohoi. 49 Guiau ena riba se wasaduaiei dimo gamagamagari eai ne. 50 Na Iudea tataodi, sinesinebadadi eo Eaubada taunanabuena sisinedi, eo eanua tanuagadi hinage se heasiwolewoledi isi Paulo eo Banaba se ouyalayalaedi, isi edi tupo eai se aiduiedi. 51 Isi aedi geregeredi se oiluiluidi edi heiheinoi, abo se lage Ikonio eai. 52 Tau ataiena mo nuadi se kode ariri, eo Earua Tabuna hinage se monau.

Copyright information for `SWP