Acts 14

Paulo wa Ikonio eai.

Ikonio eai, isi taudi labui se awasae esega Iudea edi sunago alona eai, riba se ribaei, arinai Iudea eo Heleni tataodi moutuadi lailai riba wa se ataiei. Iudea headi tauawaawayagara Murimuri‐tataodi se heasiwolewoledi, arinai tauataiena tataodi se ouyalayalaedi. Arinai se mia e eawalana ie lau, nei eai Guiau enana se riba hetahitahinei, ena ainauia ribana ia abo i hemamohoiei, taudi labui se hegigiboridi, noo eo heiheinoidi isi nimadi eai se ginauridi. Eanua tataodi moutuana se oilabuini: tupona Iudea tataodi se labaidi: tupona aposotolo se labaidi. Murimuri‐tataodi, eo Iudea tataodi, eo adi tanuagao maediyao, bena se heamamnadi eo se lauwe’uidi, isi se ataiei, se dago, se lau Lukaonia eanuadi eai esadi Luseta eo Derebe, eo dimodi ne se tau‐hetaiiridi. Nei eai isi wasa lolona se guguia‐hemasaraha.

Tau beruberu Luseta eai se headidiridi.

Tau esau Luseta eai ie bawa aena se megomego, ia sinana bogana eai aena se baaea, nige i dadadahai. Ia Paulo ena riba i ataiei: Paulo ia i itadidini, eo ia nuana i ita ena sunuma eai abo i mauri, 10 i arina lailai, i ene, “U toro dudurai aem eai.” Ia abo i lamposi, i laulau. 11 Tatao Paulo ena gigibori se ita, se eoga lailai arina Lukaonia eai, si ene, “Eaubada se dobima arida eai, adi ao doha tatao!” 12 Isi Banaba esana se torebui
14.12Edi eaubada esadi.
Dia, eo Paulo esana se torebui Hereme, paana ede ia i laulauguguiasom.
13 Dia ena kohena tauna, eanua baubauna eai, bulumakau eo oeagi liasidi inodi i ledima dobila eai, bena tatao maenayao abo se aitalasam. 14 Aposotolo ne Banaba eo Paulo, se ataiei, edi lulu se purisidi, se aitautau tatao boeadi eai, se eaba lailai, 15 si ene, “Tautaubadao e, saha aue abi? Ai hinage tatao, nuamai, doha omi, wasa lolona ai leama omi enamiu, teina nuatu eauyauredi ta bena au nuagabaedi na au sinibui Eaubada maumaurina arinai, ia ede galewa, eo tanoubu, eo gabogabo, eo ginauri gamagamagari boeadi eai tau hetubudi ede. 16 Isidi bagubagunadi eai, basileia gamagaridi isibom edi laulau se lauwataidi, 17 ia mo nei huiana ne hinage, heiheinoina se masaraha, ena abi se lolo, eda nabu i hetaruyama, eo masuri i hetare, arinai nuada se lolo, bogada se sese, ta kode.” 18 Ina riba ta arinai tatao se nuahidi, aitalasam nuatuna wa arinai abo i lautom.

Paulo se lauwe’ui Luseta eai.

19 Iudea tataodi headi Anetioka eo Ikonio eai se laoma, tatao se lauhesomdi, isi Paulo se lauwe’ui abo se niurilagei eanua murimurina eai, edi nuatu si ene bena i mate aririo.

Misionari lauwasi bagubagunana wasana.

20 Tauataataiena ia se toro‐hetaiiri, abo i toro, ie uio eanua eai: maraitom maena Banaba eanua se laugabaei se lau Derebe eai. 21 Nei eanua eai ne wasa lolona se guguiaidi eo gamagaridi se heatadi, abo se uio Luseta, eo Ikonio, eo Anetioka eai. 22 Tauataataiena nuadi se headidiridi, eo se henuapaipaidi edi sunuma bena se sogohididini, eo si ene amamna gamagamagari aridi eai abo ta lulau Eaubada ena basileia eai.

Diakona se hetorodi ekalesia gamagamagari boeadi eai: se uio Anetioka eai.

23 Ekalesia gamagamagari aridi eai babadadi se hetorodi, maediyao se lau‐uura, eo se aiaiudi hinage, abo enadi se lau‐uura Guiau arinai, ia wa se nuatudidini. 24 Isi Pisidia se diogabaei se lage Pamepulia eai. 25 Isi Perega eai riba se lauguguiai, abo se dobi Atalia eai: 26 arinai abo se geru se lau Anetioka eai, edi aba torohai ede, arinai se hetorodi, Eaubada ena ainauia i mosedi adi paisoa wa se heohi wa enana. 27 Isi se lage, ekalesia se heoigogodi, Eaubada ena abiabi isi aridi eai wasana se duai, eo se heribadi Eaubada sunuma dobilana ie soe Murimuri‐tataodi enadi. 28 Nei eai se miamia huia begana ie loha, tauataataiena maediyao.

Copyright information for `SWP