Acts 15

Tatao headi Iudea eai se dobima tauataiena se heatadi, si ene, “Omi ena taba nige au peritome, doha Mose ena laulau, taba nige au mauri.”

Paulo eo Banaba eo headi se sae Ierusalema eai.

Paulo eo Banaba isi maedi se lulu, eo se haiawayagara, arinai ede Paulo eo Banaba se hetamaridi eo headi hinage maediyao, se sae Ierusalema eai aposotolo eo babada aridi eai teina riba ta bena se hesioei. Ekalesia dobila eai se woeaidi, isi Ponikea eo Samaria se dio, Murimuri‐tataodi se henuabuidi wa ribana tatao se heribadi: arinai tauataiena gamagamagari se kode ariri. Isi se lage Ierusalema eai, ekalesia, eo aposotolo eo babada se abidi, Eaubada ena abiabi gamagamagari isi aridi eai se ribaedi. Tauataiena headi, isi Parisea peledi, se toro si ene, “Taba se heperitomedi i lolo, isi taba se lauhesomdi hinage Mose ena laugagaeo bena se sogohidi.” Aposotolo eo babada se oigogo ina riba ta se oiribaei.

Petero ena riba: isi Eaubada Earua i moseyao wa saha laugagaeo ta hepatulau aridi eai?

Isi se haihaiawayagara daoi, Petero abo i toro i ribalau aridi eai, i ene, “Tatao e, eo egu tataoyao e, omi au itayao, nabada wa Eaubada i hineridao bena eau awagu eai Murimuri‐tataodi wasa lolona ribana se ataiei, abo se abiwatawatai. Eaubada nuadi i itadio ia ena heiheinoi ede Earua Tabuna, hinage i mosei aridi eai, doha hinage i leama arida eai. Ita ede ina, isi ede nei, nige i abiudoiedi, edi sunuma eai nuadi i deuri‐heaadi. 10 Omi aue saha Eaubada au nohoi, bena ina oibahe ta au toresaei tauataataiena gedugedudi eai, tamadayao edi adidiri eo ita eda adidiri nige gonogonoana. 11 Na ta nuatui, Guiau Iesu Keriso ena ainauia eai mo abo ta mauri, doha hinage isi.”

12 Gamagaridi oigogo eai wa isi nige ariarinadi, Banaba eo Paulo edi riba se ataieikomakomanidi, gigiboridi eo noodi Eaubada i hemasarahadi nimadi eai wa, Murimuri‐tataodi boeadi eai, taudi labui se ribaribaedi. 13 Se riba lautom abotai abo Iamesi ie riba, i ene, “Tatao e, eo egu tataoyao e, egu riba ta au ataiei. 14 Simeona wasa wa i ribaeyao Eaubada Murimuri‐tataodi i ita‐mugaiedio, headi ia bena i abidi se hemala ena tataoyao eai se lau. 15 Peroveta ribadi hinage nei doha gonogonoadi mo, doha si uriyao si ene,

16 ‘Abotai abo ea uioma,
Davida ena abamia iaede i gurio wa, abo ea hetorouioi;
i tatagorigorio abo ea peigogouioi
17 bena tatao gamagaridi Guiau se eooi,
Murimuri‐tataodi gamagaridi hinage, isi wa esagu eai se eogaidi,
18 Guiau ie riba, ia mumuga eai ginauri gamagaridi ta i hemasarahadi.’ (Amos. 9.11; Iere. 12.15; Is. 45, 21.)
19 Na egu riba hedudurai ede teina ea ene, Isi Murimuri tataodi headi se sinibui Eaubada arinai tabu ta hemodedi. 20 Uriuri enadi mo ta uridi, ta ene edi oitau laulaudi tabu se abiwataiuioidi, tabu se itaitadio, eo ginauri gadodi se lamosidi abo se otaotaedi, eo osina hinage tabu se abilau. 21 Mumuga eai i laoma wau‐ta eanua gamagamagari eai Mose se guguiaei: sabati gamagamagari sunago alodi eai ena uriuri wa se hasihasiridi.”

22 Aposotolo, eo babada, eo ekalesia gamagamagari hinage si ene i lolo tatao headi se riba hinehineridi se hetamaridi Paulo maena Banaba maediyao abo se lau Anetioka; isi esadi ede, Iuda esana esau ede Basaba, eo Sila hinage, isi ekalesia edi tatao adidiri. 23 Edi uriuri abo se laei, si uri ina doha, “Omi ema tataoyao e, Murimuri‐tataomiu, Anetioka eo Suria eo Kilikia taumiamia, ai aposotolo eo babada eo emi tataoyao ina, ai aitoiemiu. 24 Ai ataieyao tatao headi se laugabaemai se laowa me, edi riba aridi eai se hemodemiu, nuamiu se heponoponodi, si ene omi taba au peritome eo laugagaeo au sogohi: riba wa ai nige ai heyaridi wa. 25 Aie oigogo esega eo nuamai esega, ai ene i lolo tatao headi ai hineridi abo ai hetamaridiwa Banaba eo Paulo maedi se laowa, taudi labui ta ai gadosisiedi, 26 isi edi mauri se nuagabaeyao eda Guiau Iesu Keriso debana eai. 27 Arinai Iuda eo Sila ai hetamaridiwa, teina riba ta awadi eai hinage abo se heribamiu. 28 Paana ede Earua Tabuna maemai ai ene tabu ami oibahe ai heporohenapaidi mo; 29 teina mo au nuatukomakomani, sarai se heaitalasamdi edi oitau aridi eai au dabu, osina hinage eo ginauri gadodi se lamosidi tabu au aidi, eo tabu au itaitadio. Meta ginauridi au otaotaedi i lolo ede. Aioni.”

30 Se hetamaridi se lau abo se lage Anetioka eai moutuana se heoigogoidi abo uriuri wa se mosei aridi eai. 31 Isi se hasirinonohai, nuadi abo se taru, se kode ariri. 32 Iuda eo Sila, isi hinage peroveta, riba gamagamagari aridi eai ehadiyao se guguiaidi, eo se headidiridi hinage. 33 Se miamia, abotai abo edi tataoyao se hetmaridi se uio aposotolo aridi eai ma nuawoiwoinadi. 34 Taiede Sila ena nuatu i ene i lolo nei eai i miamia begana. 35 Paulo eo Banaba se miamia Anetioka eai, Guiau ena riba se laulauheataei, eo se laulauguguiaei, eo tatao gamagaridi maediyao hinage.

Paulo ena misionari lauwasina helabuna: Sila se hineri.

36 Asubena headi se lauo Paulo abo i ribalau Banaba arinai, i ene, “Hage ta uio eda tataoyao ta itadi eanua gamagamagari eai Guiau ena riba ta guguiaidi wa, ta itadi edohadi.” 37 Banaba Ioane, esana esau ede Mareko, ia nuagadona mo bena maedi se lau. 38 Paulo ena nuatu i ene nige i lolo maedi se lau, paana ede nabada wa Pamepulia eai i laugabaedi, adi paisoa nige i sagui. 39 Taudi labui se haiawayagara ariri arinai abo se tausuara; Banaba Mareko i woeai ana sagu, se geru se lau Kuperu; 40 na Paulo Sila nuana i amnaei, abo se torohai, edi tataoyao enadi se aiboda baguna, bena Guiau ena ainauia se abi. 41 Ia ie lau Suria eo Kilikia i utudio, ekalesia gamagamagari i riba‐headidiridi.

Copyright information for `SWP