Acts 16

Paulo Timoteo i lobai.

Ia ie lage Derebe eai, eo Luseta hinage: tauataiena esau nei eai esana ede Timoteo, sine esau natuna, ia Iudea sinena eo ia tauataiena, na ia tamana Heleni tauna. Tauataiena gamagaridi Luseta eo Ikonio eai se mia, si ene, ia tau lolo. Paulo ia i henua ia maena bena se lau; ia abo i heperitome paana Iudea tataodi nei eai se miamia i nuatuidi, isi gamagaridi se nuatuiyao ia tamana Heleni tauna. Se tautausi se lau eanua gamagamagari eai, aposotolo eo babada Ierusalema eai se mia wau edi riba wa se moselaedi bena se sogohidi. Ina doha ekalesia edi sunuma eai se headidiridi, eo asubena gamagamagari se hetadada helailai.

Earua Tabuna i woeaidi.

Isi se dio’o Perugia eo Galatia tehadi eai, Earua Tabuna i ribanuahidi tabu riba wa Asia eai se guguiaei. Abotai abo se lage Musia eai bena se lau Bitunia, na Iesu Earuana nige ie eari. Arinai Musia se utuhadidi, abo se dobi Toroa eai. Maiona eai Paulo i enosuai: tau Makedonia esau i totoro i aiaibodai i ene, “U dioma Makedonia eai, u saguimai.” 10 Enosuai eai ie ita maesega bena ai lau Makedonia eai ema dobila ai eooi, ai ene, Guiau i eogaimai, evanelia isi enadi abo ai guguiaei. 11 Arinai Toroa eai aie ue, ai boboeo ai dobi Samotake eai, mara‐ie‐tom Neapoli eai aie duna.

Paulo eo Sila Pilipi eai.

12 Nei eai ai geru‐gabaei ai lau Pilipi eai, Makedonia eanuana ede, nei tupo ne eanua wasawasana, Roma edi asa esau; eanua eai ne hinage asubena headi arinai ai miamia. 13 Sabati eai eanua ai laugabaei ai lau saga laopana eai, tatao edi aba lau‐uura eai ne; ai bawabigabiga, sisine nei eai se bawagogo ai ribalau aridi eai.

Taunuabui bagubaguna Europa eai.

14 Sine esau esana Lidia, ia lulu buiabuia tau‐uneunena, ena eanua esana Tuatira, sinena wa ia Eaubada tauaihelahuina ema riba i ataiedi; Guiau ia nuana i hemalapai, Paulo ena riba abo i ataieikomakomanidi. 15 Ia se hebapatisoiyao, eo ena numa taumiaidi hinage, i awanorimai, i ene, “Ena nuamiu au ene Guiau ea nuatu‐mamohoiniyao, au laoma egu numa eai au miamia.” Ia i nuaoimai.

Demoni se aiduiei: Paulo eo Sila se pidiridi.

16 Huia esau ai lau aba lau‐uura eai siu esau i alaalawai maemai ai hailobai ena alaalawai maisadi lailaidi ana tanutanuaga se abiabidi. 17 Paulo maemai i hemuriwataimai, i eabayaba, i ene, “Teina tatao ta, Eaubada Saesaearirina ena heaheari tataodi, isi mauri dobilana tauheitada.” 18 Asubena gamagamagari ena laulau esega mo nei doha. Paulo i tausiololo, ie torobui i ribalau earua arinai, i ene, “Iesu Keriso esana eai ea heribam ta u lulage murimuri eai.” Nei mahana eai ne abo i lulage.

19 Ana tanuagao se ita edi ginauri edi abaabidi i lautom, Paulo eo Sila se taoidi, se niuridi abauneune eai. 20 Se woeaidi se laedi abahedudurai tataodi aridi eai, si ene, “Teina tatao ta, Iudea tataodi ina, eda eanua ta se heasiwolewole. 21 Laulau headi hinage se laulauheataedi, ita Roma tataoda taba nige ta abidi, taba nige ta laulauedi.” 22 Moutuadi se torogogo esega bena se guduguduidi: tau riba‐heduhedudurai tataodi adi lulu se purisihaidi, si lauhesomdi si ene, “Taudi labui me au pidiridi.” 23 Se pidiridi e, se pidiriasayaidi, abo numa masigiri eai se toredi, tauitawataidi se heriba, bena i itawataikomakomanidi. 24 Se heriba wa i ataiei isi birigom eai i toredi, aedi aba audi oeagi eai wa i eahisididinidi.

Numa masigiri tanuagana Pilipi eai i nuabui.

25 Bulinuana eai Paulo eo Sila se lau‐uura, eo se wana Eaubada se aihelahui: tatao‐tutututugududi se ataataiei, 26 moniinii tano i hetabubu gorigori, numa masigiri paana i he’eo’eo: dobila gamagaridi se tasoegorigori, tatao gamagaridi adi auau se tamotumotugorigori. 27 Numa masigiri tauitawataina nihinihina i uiouioma, numa masigiri dobiladi i itadi se soegorigoridio, ena elepa i niusihai bena iabom i unuuioi, ena nuatu i ene, tatao wa se dagogorigorio. 28 Paulo i eabalailailau i ene, “Tabu u hebaaeauioim, ai gamagarimai ede ina.” 29 Ie eoga bena numa se tuihemara, i tauoilusae, i tabutabubu i gurisalaoba‐dobi Paulo maena Sila nuanuadi eai, 30 i woealageedi murimuri eai, i ene, “O tautaubadao e, saha ea abi abo ea mauri?” 31 Isi si ene, “Guiau Iesu Keriso u ataiwataei, oa abo u mauri, eo em numa taumiaidi hinage.” 32 Guiau ena riba, ia se heriba, isi gamagaridi hinage ena numa taumiaina enadi hinage se riba. 33 Nei maionana eai ne ia i laedi adi gai i deuridi; eo se hebapatisoidi, ia eo ena numa tataodi gamagaridi. 34 Ia abo i woeaidi i laedi ena numa eai, aiai i peiauri matadi eai; nuana i lolo ariri, eo ena numa taumiaina tataodi hinage, paana Eaubada se nuatuwatawatai.

Paulo i awayagara, i ene taba nige i pesa eamuyamui.

35 Mara‐ie‐tom riba tauheduduraina tataodi heaheari tataodi se hetamaridi, si ene, “Lahi tatao wa au iairigabaedi.” 36 Numa masigiri tauitawataina teina riba ta Paulo i heriba, i ene, “Riba tau‐heduduraina tataodi headi se hetamaridima si ene ai abo ai iairigabaemiu; taiede au lau me, manualonimiu.” 37 Na Paulo i ribalau aridi eai i ene, “Ai se‐awaRoma tataomai, masaraha eai mo se pidirimai eo se tutuguduimai, sora nige se hedudurai‐nonohaimai, ina bena abo se iairiyamuyamuimai? Taba nige’e! Na isibom mo taba se laoma se iairigabaemai.” 38 Tauiala tataodi riba ta se laei tauheduhedudurai aridi eai, isi abo se matausi paana se ataiei isi taudi labui ede tauhemala‐Roma; 39 arinai se laoma se lautoiedi, se woealaedi murimuri eai abo se aibodaidi bena eanua se laugabaei. 40 Isi numa masigiri eai se lulage, abo se awasae Lidia ena numa eai; edi tataoyao se itadi, se hepaipainonohaidi, abo se torohai.

Copyright information for `SWP