Acts 17

Ekalesia se hetubu Tesalonia eai

Isi taudi labui Amepipoli, eo Apolonia se dio, abo se lulage Tesalonia eai, Iudea edi sunago esau nei eai. Paulo ia kamakamanina i awasae isi aridi eai asubena sabati haiona uriuri tabuna ribana maedi se ribaribaei, i ribahemasaraha, eo i ribariba headidiri, i ene Keriso taba i amamna, mate eai hinage taba i torouioma, i ene “Teina Iesu ta, ia ribana ea guguiaimiu ta, ia Keriso ede.” Isi headi se ataiwatai abo se patulaoma Paulo eo Sila aridi eai; Heleni tataodi Eaubada taunanabuena moutuana lailai hinage, eo sinesinebadao begana se gamagari. Iudea tataodi isi nige se ataiwatai wa se aiaromagigiri, tatao gaibu sanapu baaea tataodi headi se heoigogoidi eanua wa se heasiwolewole: Iasona ena numa se hailopai, taudi labui se eooidi bena se laedi murimuri eai tatao aridi eai. Isi nige se lobaidi, arinai Iasona eo tauataataiena headi se ahaladi se laedi eanua tanuagadi aridi eai, si ene, “Teina tatao ta, tanoubu se heasibui, isi ede se lagema inai hinage, Iasona i abitaumanaidi: isi gamagaridi Kaisara ena laugagaeo ribadi se utusidi, si ene, Wasawasa esau ede Iesu.” Teina riba ta se ataiei, eanua tataodi, eo tanuagadi hinage aruadi se loi. Se riba paodi, Iasona maena sasaguyao se toreyao, isi abo se iairigabaedi.

Paulo eo Sila Berea eai.

10 I maiona abo tauataataiena Paulo eo Sila se hetamariheulaidi se lau Berea; isi se lage nei eai se awasae Iudea edi sunago alona eai. 11 Tatao Iudea inai se lolo, nige doha tataodi wa Tesalonia eai, paana ede riba wa se ataiei ma nuagigiboridi, asubena gamagamagari uriuri tabuna se eooidi, bena riba wa se hemamohoiedi. 12 Arinai gamagaridi se ataiwatai, Heleni sisine saesaedi headi, eo tatao headi gamagaridi hinage. 13 Iudea tataodi taumia Tesalonia wa, wasana se ataiei Paulo Eaubada ena riba Berea eai i lauguguiai, se hemuriwataidima nei eai, tatao se heasiwolewoledi eo se hesohesomdi. 14 Arinai tauataataiena Paulo se hetamari heulai bena i dobi geregere eai; na Sila maena Timoteo se mia. 15 Isi Paulo tauwoeaina wa ia se laei Atenai eai; i lauhesomdi, i ene Sila maena Timoteo bena se heuheulama ia arinai; arinai isi wa abo se torohai se lau.

Paulo Atenai eai.

16 Paulo Atenai eai i bagibagiedi, eanuana ie ita, oitau i monau, arinai nuana i auauedi, 17 arinai ede maenayao Iudea eo Eaubada taunanabuena headi, sunago alona eai riba se haihaiawayagaraei, eo abauneune eai asubena gamagari aidobudi nei eai i lobaidi maena se oioiriba. 18 Tatao sonogadi headi esadi se ribaedi Epikuro peledi eo Sitoiko peledi, maedi Paulo se oiriba, na headi si ene, “Hage taugigigimasina ta abo i ene edoha?” Headi hinage si ene, “Ia eanua udoi eaubadadi tauguguguiaidi,” paana ede Iesu eo ena torouio i ribahemasarahadi. 19 Isi ia abo se abilau, se woeai se laei
17.19Edi aba oigogo esana.
Areopago eai, si ene, “Wau riba harihariuna u ribaei wa, taba ai ataiei?
20 Paana riba udoi ina u leama beamai eai; ai henua aniona ai ita.” 21 Kamanidi Atenai tataodi eo taulaolaoma nei eai se miamia, edi laulau esaga mo, riba harihariudi bena se ataataiedi eo se ribaribaedi.

Guguia Areopago eai. Riba paana: Iesu Keriso sabina, Eaubada tanoubu abo i hekiraino.

22 Paulo abo i toro Areopago duaduarina eai i ene: “Atenai tataomiu e, ea itamiuo emi aigora se gamagari ariri. 23 Ea baeawaemiu emi abatabaohu gamagaridi ea itadi, aitalasam hatahatana esau hinage ea iita, uriurina ina doha se pusai si ene, “NUATUPA EAUBADANA ENANA”; ia au tabaohui, na au hekau wa, ia ede ea ribahemasaraha arimiu eai ta. 24 Eaubada tanoubu tauginaurina, eo ginauri gamagaridi boeana eai, ia galewa eo tanoubu Guiauna, tatao dubu se ginauridi nimadi eai taba nige ena abamiahai meta, 25 hinage tatao nimadi eai taba nige se aihelahui, ia nige ginauri esau i hedeha, mauri eo eawasi eo ginauri gamagaridi ia tauleamana ede. 26 Tatao basileiadi gamagaridi tanoubu potana eai se miamia osinadi esegana eai i ginauridi, isi edi huia i ribaedio, edi abamia sigasigadi i ribaedio hinage, 27 bena Eaubada se eooi, bena se heoidadai abo se lobai. Ia gamagarida gegesida eai, ia nige eda lohaloha eai. 28 Doha omi emi tauwana headi se ribaei, ‘Ia arinai ta mauri, ta moimoiu, ta miamia ta;’ eo hinage, ‘Mamohoi, ita hinage ia nanatunayao ede.’ 29 Ena ita Eaubada nanatunayao, tabu ta ene Eaubada ia doha gold e silver e we’u tatao se heoitau edi nuanuatu eai. 30 Emi huia supusupu eai wa, Eaubada nige i nuatui, na huia ta mo i lauhesomda i ene tatao gamagaridi, eanua gamagaridi eai, bena nuadi se buidi; 31 paana ede ia asubena esau i ribaei, arinai tanoubu ta abo i hedudurai laulau dudurai boeana eai, tau esau i hetoro wa debana eai, hinage tatao gamagaridi edi abahemamohoiena i mosedi, iaede ia mate eai i hetorouioi.” 32 Isi mate torouiona ribana se ataiei, headi se alaliuliuaei; na headi si ene, “Em riba wa huia esau bena ai ataieiuioi.” 33 Arinai Paulo abo i laugabaedi. 34 Na tatao headi se awaabiei, eo se nuatuwatai, boeadi eai tau esau ede Daionesio, Areopago tauna, sine esau esana Damari, eo headi hinage maediyao.

Copyright information for `SWP