Acts 18

Paulo Korinito eai.

Teina ginauri ta muridi eai Paulo Atenai i laugabaei, i laoma Korinito eai. Ia Iudea tauna esau maena se hailobai esana ede Akula, Ponoto eai se labasi, ia ma monena esana ede Peresila, Italia eai se laolaoma (paana ede Kalaudia Iudea tataodi gamagamagari i lauhesomdi, isi Roma se laugabaei), Paulo ie lau i itadi; ia eo isi edi nima‐paisoa esega, arinai i miamia aridi eai eo se paisoa, adi paisoa wa numa‐lulu tauginaginauri, Sabati gamagamagari sunago alona eai i lauheataidi, Iudea tataodi eo Heleni tataodi i nuaoihetaiiridi.

Ekalesia se hetubu Korinito eai.

Abotai Sila eo Timoteo Makedonia eai se lagema, Paulo lauguguia arinai ie mode Iudea tataodi aridi eai i ribaribahemasaraha, ede Keriso iaede Iesu. Isi se riba gudugudui eo se arina baaeai, arinai ana lulu i oiluiluidi i ribalau aridi eai i ene, “Omibom mo osinamiu potamiu eai! Eau taba nige agu giru. Ina abo ea lau Murimuri‐tataodi aridi eai.” To nei eai i laugabaedi, i awasae tau esau ena numa eai, tau wa esana Tito Iuseto, Eaubada tauaihelahuina esau, ia ena numa eo sunago se haitore‐siribebe. Kirisipo, sunago tanuagana, abo Guiau i nuatuwatai, maenayao ena numa tataodi gamagaridi; Korinito tataodi moutuana Paulo ena riba se ataiei Guiau se nuatuwatai hinage, eo se bapatiso. Maiona esau Guiau Paulo i he‐enosuai, i ribalau ia arinai, i ene, “Tabu u matausi, u riba, tabu u monomonou, 10 eau maidam, taba nige tau esau i abilaowa, i hebaaeam: paana ina eanua eai ta egu tatao se gamagari.” 11 Ia nei eai ie mia borimai esega, eo nawalai haligigi‐esega Eaubada ena riba i laulauheatai isi boeadi eai.

Galio ena nuatomatoma.

12 Na huiana ne Galio se hetoro Akaia tehana eai i hemala gavana, Iudea tataodi nuadi esega bena Paulo se toai, ia abo se laei tauhedudurai matadi eai, 13 si ene, “Tau ta tatao i nuaoihetaiiridi, bena Eaubada se aihelahui nige doha ema laugagaeo eai ribana.” 14 Paulo bena awana i dabari, Galio i ribalau Iudea tataodi aridi eai, i ene, “Iudea tataomiu e, taba laulau ponori, e laugagaeo utusina lailaina esau, matapaana gonoana abo emi riba ea ataiei; 15 na ina emi laugagaeo ribadi eo esadi au haihesabaedi, besi, omibom au eooi; eau taba nige ina ginauri ta ea hedudurai.” 16 Abahedudurai abababawana eai ne i aiduiedi. 17 Isi gamagaridi Sosene, sunago tanuagana wa, se toai, aba‐hedudurai numana awamatana eai se pidiri. Na Galio laulau ta nuana nige se lauedi.

Roma 6.14. tauurina, eo 2 Kor. 3.7-14; eo Gala. 3.23-28 Iudea edi laugagaeo esau i abiwatai.

18 Murina eai Paulo i miatahitahi aridi eai, abotai tauataiena i lauaioniedi, ie geru ie lau Suria, Peresila eo Akula ia maenayao: Kenekerea eai i uru’om, paana ede ia i aigora. 19 Epeso eai se lage metai i laugabaedi: iabom i awasae sunago alona eai Iudea tataodi maenayao se ribariba. 20 Isi ia se awanori bena i miatahitahi aridi eai, nige nuana mia; 21 i lauaioniedi, i ene, “Eau ea lau Iesusalema eai, mataasi i hanahanauma ta taba ea ai: ena Eaubada nuana abotai hari huia abo hinage ea uioma arimiu eai. Ia Epeso abo i gerugabaei.

22 Kaisaria eai ie pesa, i awasae ekalesia i lautoiedi, abo i dobi Anetioka eai. 23 Huia headi nei eai ie mia, e eawalana ia abo Galatia, eo Perukia i taudadaidi, tauataataiena gamagaridi i headidiridi.

Apolo Epeso eai.

24 Iudea tauna esau esana Apolo, ia Alesania eai se labasi, i laoma Epeso eai. Ia manana i amna, ena riba se lolo eo uriuri tabudi abidi ie ata ariri. 25 Na tau ta Guiauna ena laulau se heatayao; earuana hinage i gigibori ia Guiauna ena ginauri i heata headidiridi, Ioane mo ena bapatiso ribana i ataiei. 26 Ia sunago alona eai i riba‐adiadidiri: Peresila eo Akula ia se ataiei, se woeai maedi, Eaubada ena dobila se heitakomakomanini. 27 Ia bena i geru i lau Akaia eai, ena tataoyao se uriuri tauataataiena aridi eai, bena ia se labai. Nei eai ie lage isi wa ainauia debana eai tauataiwataina abo i saguaririedi, 28 paana matadi eai Iudea tataodi i nuaoihetaiiridi, ena riba se gigibori, uriuri tabudi eai tatao i heatadi, Keriso ia Iesu ede.

Copyright information for `SWP