Acts 19

Paulo Epeso eai.

Huiana ne Apolo Korinito eai ie mia, Paulo tuposaesae eai i utuhadidi i laoma Epeso: tauataataiena headi nei eai i lobaidi. Ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Emi huia ataiena wa i laoma e teina huia ta, omi Earua Tabuna au abiyao, e nige’e wa?” Isi se ribalau ia arinai si ene, “Nige’e, doha Earua Tabuna ribana sora nige ai ataataiei.” Ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Saha esana arinai se hebapatisoimiu wa?” Isi si ene, “Ioane ena bapatiso arinai.” Paulo abo i ene, “Ioane ena bapatiso henuabui bapatisona, eanua tataodi i heribadi, i ene, esau ia murina eai i laoma isi abo se ataiei, ia ede Iesu Keriso.” Teina riba ta se ataiei, Guiau Iesu esana eai abo se hebapatisoidi. Paulo nimana i saosaeyao isi potadi eai, Earua Tabuna abo i taru isi potadi eai: isi hari arina, hari arina arinai se ribariba, eo hinage se riba‐peroveta. Isi gamagari tataodi saudoudoi‐labui.

Paulo sunago alona eai Epeso eai: eo Turano ena sikulu eai.

Ia i awasae sunago alona eai nawalai haiona i riba adiadidiri, maedi se haiawayagara, eo tatao i henuabuidi se sinibuima Eaubada ena basileia ginauridi aridi eai. Headi nuadi se oiura, nige se nuatuwatai, na dobila ta se riba baaeai tatao gamagaridi matadi eai, ia abo i laugabaedi, tauataataiena i laehesuaraedi, asubena gamagamagari Turano ena aba sikusikulu eai riba se haiawaeagaraei. 10 Borimai labui ana abi nei doha; arinai isi gamagaridi Asia eai se miamia Guiau ena riba se ataiei, Iudea tataodi, eo Heleni tataodi hinage.

Paulo laulau gigiboridi i ginauridi.

11 Heiheinoi gigibori‐ariridi Eaubada i ginauridi Paulo nimana eai: 12 arinai gadogado eo nogi Paulo tauna eai se hesausauedi, abo se laedi tauasiasiebo aridi eai, adi asiebo arinai se lautom, eo earua baaea hinage se lululage. 13 Iudea headi taudadadausi gaibu, tauobaoba tataodi, isibom Guiau Iesu esana se atai, demoni tauluina aridi eai, si riba ina doha, “Iesu, Paulo i guguiai wa, debana eai ai duiem ta.” 14 Sekeva, Iudea tauna, ia kohena lailai, ia nanatunayao tataodi haligigilabui edi laulau doha nei. 15 Na earua baaea i ribalau aridi eai, i ene, “Iesu abina ea atao, eo Paulo hinage abina ea atao, na omi aidobudi?” 16 Tau wa demoni i lui wa, i amposi sae potadi eai, i adidiri ariri, i hebaaeadi, numana se dagogabaei ma tauahaahadi eo ma adi gai. 17 Wau wa Epeso taumiaina gamagaridi se ataiei, Iudea tataodi, eo Heleni tataodi hinage, isi gamagaridi matausi lailai se hearo, arinai abo Guiau Iesu esana se hetadada helailai. 18 Tauataataiena gamagamagari se laoma, se riba hemasaraha, edi laulau se wasawasaedi. 19 Isi gamagaridi hinage se obaoba borabora, edi buka se ledima se peigogoidi, tatao gamagaridi matadi eai se gabudi, buka wa maisadi se hasiriesegaidi, moni silver tausani tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi. 20 Arinai Guiau ena riba ie tubu lailai, i adidiri ariri hinage.

21 Wau ginauri wa muridi eai, Paulo ena nuatu, Earua debana eai, bena Makedonia eo Akaia i taudaru abo i lau Ierusalema eai, i ene, “Ea lau nei eai, abotai abo ea lau Roma ea ita.” 22 Ana sasaguyao labui Timoteo eo Eraseto i hetamaridi se bagunai Makedonia eai, ia iabom huia kuukuu mo ie mia Asia eai.

Ario tataopaisoa Epeso eai se hetalagegagega.

23 Nei huiana ne, Dobila ta debana eai tatao nuadi se heasiwolewoledi. 24 Paana ede tau esau esana Demetiu, silver taupaisoaina, Diana ena abatabaohu silver eai i ginaginauridi, eo taunimabiga adi bodao une lailai arinai se abiabini. 25 Ia ana bodao wa maedi tatao gamagaridi wau paisoa se abi wa, i heoigogoidi, i ene, “Tautaubadao e, omi au nuatuiyao ina paisoa eai ta eda une ta hetubu. 26 Hinage au itayao, eo au ataieyao, Epeso eai mo nige’e, eanua gamagamagaridi hinage Asia eai, teina Paulo tatao gamagaridi i nuanuaoidi eo i henuabuidi, i ene isi nige eaubada tatao nimadi eai mo se ginauridi ede. 27 Arinai ada paisoa ata doha se helautom, eo eaubada‐sine lailaina Diana, ena dubu ata doha se laupalihibaei, ia Asia eo tanoubu se ohihai se tabaohui, ana bela eo ana tepo saesae ata se hetagorigori.”

28 Isi teina riba ta se ataiedi, abo adi ou se ealayala, se eaba lailai si ene, “Diana Epeso edi eaubada, iabom i sae ariri!” 29 Eanua tataodi gamagamagari se heasiwolewoledi: isi Gaio eo Aritako se toaidi, taudi labui Makedonia tataodi, isi hinage Paulo helena taulau wa, isi maedi se aitautaugogo abaaiaiewa numana eai. 30 Paulo ena nuatu, i ene bena i awasae tatao aridi eai, na tauataataiena ia se nuahi; 31 headi hinage Asia tauitawatai tataodi, Paulo ena heriheriam headi se hetamaridi ia arinai, se awanorini abaaiaiewa numana tabu i awasae arinai. 32 Headi se gagari, si ene doha nei, eo headi se gagari si ene doha nei: arinai edi oigogo wa se heasiwolewole; moutuana se heoigogoidi wa edi laolaoma‐gogo matapaana wa nige se nuatui. 33 Maedi moutuana boeana eai Alesana se dudui, ia Iudea se hetorohemasarahalaei. Alesana nimana eai i oitawaidi bena ena eanua tataodi i ribahebigadi. 34 Na se italobai ia Iudea tauna, maesega gamagaridi se wowogogo arinadi esega mo, mahana labui sorasorana eai se wowo gudugudui, si ene, “Diana Epeso edi eaubada, iabom i sae ariri!”, 35 Kaunisela edi tauuriuri tatao i ribahelautomdi, i ene, “Epeso tataomiu e, aitea tau nige i ita Epeso eanuana eai Diana ena dubu se itawatai, eo oitauna se itawatai hinage, eada eai i beuma, wa? 36 Omi au nuatuiyao teina riba ta taba nige tauribanuahina, au monou mo, taumiu se biga. 37 Teina tatao ta au woeaidima, isi nige dubu taugirihaidi, emi eaubada‐sine hinage isi nige tauribahebaaeana. 38 Arinai, ena Demetiu ma helena taupaipaisoa tau esau bena se hegiru, hedudurai numana se soeauri, gavana hinage arinai miamiana; taudi labui abo se lau se lauhetala. 39 Ena hari laulau ribadi au eooidi, oigogo huiana mamohoina eai, arinai au hedudurai. 40 Wau hetalagegagega wa arinai ata se hetalada, eda oigogo ta hinage nige matapaana, abo saha ta ribaei” 41 Ena ribariba ina doha, tatao abo i hetatagorigoridi.

Copyright information for `SWP