Acts 2

Penetekoso: Petero ki wa i hepaisoaei

Mt. 16.18, 19

evanelia se mosei Iudea tataodi aridi eai

A. adi H. 10.1-48

Penetekoso asubenana ie lage, dimo esau eai isi gamagaridi se oigogo esega, nuadi esega. Maesega dagugu galewa eai i laoma, doha mana lailai i nu’unu’u, edi aba bawa numana i monau boriboriri. Memenadi se tai’igaigari doha oeagi alaalasi memenadi se taumasaraha, esau eo esau potadi eai se taru. Isi gamagaridi Earua Tabuna i hemonaudi, hari arina, hari arina, se ribaedi doha Earua awadi i hemamaladi.

Iudea tataodi Eaubada matausina taumatausi, Ierusalema eai se miamia, eanua gamagaridi tanoubu eai ta se laolaoma. Arinai abo wasana ie lau, moutuana lailai se oigogoma, aruadi se loi, paana ede esa, esa, riba se ataiedi doha arinadi mamohoi eai. Isi gamagaridi se noo ariri, abo se heunaboisaha si ene, “Ina tatao gamagaridi se ribariba ta, Galilaia tataodi, e nige’e wa? Edohana gamagarida arinada mamohoi doha edi aba labasida arinada ta atailobai ta? Peretia tataoda, eo Mede tataoda, eo Elama, eo Mesopotamia taumiaina, eo Iudea, eo Kapadokia, eo Ponoto, eo Asia, 10 Perugia eo Pamepulia, Aigupito, eo Libia tupona Kurene tehana eai, eo Roma tataodi inai se miahebohebori, isi headi Iudea eo headi se hemala Iudea, 11 Kereta eo Arabi tataoda; isi Eaubada ena laulau gigibori se ribaribaedi, ita ta ataiei arinada mamohoi eai.” 12 Isi gamagaridi aruadi se loi, nuadi se ponopono, se heunaboisaha se oiriba si ene, “Aniona saha ina?” 13 Na headi se talawasi, si ene, “Isi waina harihariuna se nomdaoi ede.”

Petero ena guguia. Riba paana: Iesu Guiau ede, eo Keriso.

14 Na Petero, eo saudoudoi‐esega se toro, ia i arina lailai, i ribalau aridi eai i ene, “Omi Iudea tataomiu e, eo Ierusalema taumiaina e, teina ta au nuatui, eo egu riba ta bena au ataiei. 15 Tatao ta nige se nom eauyaure, wau aue riba wa, abo ina asubena mahana hehaionana mo; 16 teina ta doha ede Ioela peroveta i ribaei wa:

17 ‘Huia murimuritadi eai, Eaubada ie riba,
Earuagu abo ea hegoi‐auri buluma gamagari potadi eai,
eo nanatumiuyao tatao eo sisine abo se riba‐peroveta,
ami hewahewari tautau matadi eai abo se ita,
emi tautaubada enosuai abo se enosuaiei;
18 e, abo egu heaheari tatao, eo egu heaheari sisine potadi eai
Earuagu ea hegoidobei, abo se riba‐peroveta.
19 Nabutua galewa ewana eai abo ea torehemasarahadi,
heiheinoidi tanoubu eai hinage,
osina eo oeagi alaalasi, eo asu madagauna;
20 Mahana abo i hemala masigiri,
eo nawalai i hemala osina,
abotai abo Guiau ena asubena i laoma,
asubena lailai, wasana i lai ariri, abo i lage.
21 Arinai abo isi esa, eo esa, Guiau esana se ataatai, abo se mauri.’
22 “Isaraela tataomiu e, teina riba ta au ataiedi: Iesu Nasareta, ia tau wa arimiu eai Eaubada i hedebasae laulau gigiboridi eai, eo laulau noonoodi, eo heiheinoidi hinage ia nimana eai Eaubada i ginauridi boeamiu eai, doha hinage abina au atao wa— 23 teina Iesu ta se moselaei, doha Eaubada mumuga eai dobilana i nuatunonohaiyao, ia aue abi, nimamiu baaeadi eai au hesatauro, eo au unuhemate. 24 Na Eaubada i hetorouioi mate amamnadi eai ie iairihai, paana ede mate ia taba nige i abididini. 25 Doha Davida enana i ribao, i ene,

‘Guiau matagu eai ea iita, huia gamagari,
ia nima‐tutugu eai, arinai nige ea moimoiu;
26 arinai nuagu i lolo, memenagu ie kode;
egu sunuma eai bulumagu abo i aiyawasi.
27 Paana taba nige earuagu u nuagabaei Hade eai,
taba nige u eari em Hetabu Tauna bulumana i posa.
28 Mauri dobilana oa u heitaguo;
oa nuanuam eai abo ea kode ariariri.’
(Psa. 16.8-11).

29 “Egu tataoyao e, urutubuda Davida ribana bena ea heribakomakomanimiu, ia i mateo eo se toreyao, ia bousana ita arida eai, i laoma e huia ta. 30 Paana ia peroveta, i nuatuiyao hinage Eaubada ia arinai i aigorayao i ene, ia bogana eai esau abo i tubuma, ena terona potana eai abo i bawa, 31 i itanonohaiyao Keriso ena torouio, ribana i ribaei hinage i ene ia Hade eai earuana taba nige se nuagabaei, ia bulumana taba nige i tatagorigori (Psa. 16.10).

I torouio arinai ta ene ia Guiau ede eo Keriso.

32 “Eaubada wau Iesu wa i hetorouioi, ai gamagarimai matamai eai ai itayao. 33 Ia se hedebasae Eaubada nimatutuna eai ie bawa, Tamana ena ribahesunuma, Earua Tabuna wa, i abiyao, iaede i hegoidobeama, doha wau au itayao, eo au ataieyao. 34 Davida sora nige i awasae galewa eai; na iabom mo i ene,

‘Guiau i ribalau egu Guiau arinai, Oa nimatutugu eai u bawa,
35 i lau e am waiunuyao ea abidi se hemala aem ana bou.’ (Psa. 110.1).
36 Arinai omi Isaraela numamiu gamagarimiu au nuatui komakomani wau Iesu omi au hesatauro wa, Eaubada i abi i hemala Guiau, eo i hemala Keriso hinage.”

37 Riba ne se ataiei, atedi se taigari, se ribalau Petero eo aposotolo aridi eai, si ene, “Omi tatao e, eo ema tataoyao e, ai abo ai saha?” 38 Petero i ribalau isi aridi eai i ene, “Nuamiu au buidi, esau, esau, abo se hebapatisoimiu Iesu Keriso esana eai, baaea aba‐ribagigirina ede, ainauia abo au abi, iaede Earua Tabuna. 39 Paana ribahesunumana ede enamiu, eo nanatumiuyao enadi, eo isi taumia eda lohaloha eai enadi, isi gamagaridi esau, esau, Guiau eda Eaubada abo i eogai ia arinai.” 40 Riba gamagaridi hinage i ribaedi, arinai i heatadi eo i headidiridi, i ene, “Isina baaeana eai ta au hemauriuioimiu.” 41 Arinai isi ena riba tauataiei se hebapatisoidi, ma nualolodi; nei asubenana ne doha tatao tausani haiona se patulau aridi eai.

Ekalesia bagubagunana.

A. adi H. 4.32-37

42 Se moseuioidi aposotolo edi laulauheata arinai, eo edi heoiesega abiabina, areto se ihiihi, eo se uura hinage, ma nuaadidiridi. 43 Isi gamagaridi, esa eo esa, matausi i hearodi; aposotolo gigibori gamagaridi, eo heiheinoidi, se ginauridi. 44 Isi gamagaridi tauataiena se miagogo, edi ginauri gamagaridi se abidi gonogonoadi; 45 edi oea se unedi, eo edi gogo hinage se soiedi tatao gamagaridi se heona gonogonoadi. 46 Asubena gamagaridi se laulaugogo numa uura eai, eo se lau hari numa, hari numa, areto se ihi, aiai se ai, nuadi se lolo, eo nuadi esega. 47 Eaubada se hedebasae, eo tatao gamagaridi se nualoloedi. Na asubena gamagamagari Guiau headi i hepatulaedi ekalesia eai, isi taumauri wa.

Copyright information for `SWP