Acts 20

Paulo i lau Ierusalema eai: (1) i lau Makedonia eai eo tupo Heleni eai.

Se hetalagegagega lautom Paulo tauawaabiena i eogaidima, i alagoiedi, i lauaioniedi, abo i laugabaedi i lau Makedonia eai. Ie lau nei tupo gamagamagari ne aridi eai, i ribahenuapaipaidaoiedi, abo i lage Heleni eai. Nawalai haiona nei eai maedi se mia. Ia bena i geru i lau Suria, Iudea tataodi headi se oiriba se wesei, arinai abo i uio Makedonia dobilana i lauwatai. Headi ia se hesaguei maenayao se lau Asia eai, Sopata, Piru natuna, Berea tauna; eo Tesalonia tataodi headi hinage, Aritako eo Sekuna: eo Gaio, Derebe tauna, eo Timoteo; Tukiko eo Teropimo, Asia tataodi hinage. Isi se bagunaimai, Toroa eai se bagibagiemai.

Areto‐Nige‐i‐Sese mataasi huiadi se lautom, abo Pilipi ai gerugabaei; asubena haligigi abo ai duna Toroa eai isi aridi eai, hinage asubena haligigilabui nei eai aie mia. Sabati asubenana bagubagunana eai, tauataataiena se oigogo, areto se ihi, Paulo i guguianonohaidi, mara‐ie‐tom bena abo i laugabaedi; ena riba i heloha, i lau e bulinuana eai. Lamepa gamagaridi si healasidi ema aba‐oigogo eai, biri pota eai. Hewari esau, esana ede Eutuko tomlapai eai i babawa, i eno mate. Paulo ma guguialohalohana, arinai abo hewari wa matana se enoeno ariri, numa isi haiona i beuhemuridi, tano eai ia se abi’sini, i mateo. 10 Paulo abo i pesadobi, i salaoba dobi, i labaisiniama, i ene, “Tabu nuamiu se baaea, ena mauri ma otana tuiatuiana eai.” 11 Ia abo i awaseuio, eo areto ie ihi, se aiai eo riba, i riba heloha i lau e mara‐ie‐tom, arinai abo i laugabaedi. 12 Hewari wa se woeaiama i mauri uio, eo nuadi abo se taru komakomani.

(3) Toroa i laugabaei i lau Mileto eai.

13 Ai aie geru baguna waga eai, ai lau Aso eai, arinai abo Paulo ai bagibagiei doha i hetaladuimai, ia i henua i lauyona. 14 Ia maidamai ai hailobai Aso eai ia abo ai usai, abo aie duna Mitelene eai. 15 Arinai hinage ai ue uio, mara‐ie‐tom ai lage Kaiosi ubuna eai; asubena esau Samo eai aie duna, imaisina Mileto eai aie duna. 16 Paulo ena nuatu adidiri i ene, taba nige i pesa Epeso eai, nige bena i bawa Asia eai, bena i lau heuheula Ierusalema eai i lage Penetekoso asubenana eai.

(4) Paulo maena Epeso babadadi.

17 Mileto eai tatao headi i hetamaridi se lau Epeso ekalesia tauitawataidi se eogaidima. 18 Abo se laoma ia arinai, i ribalau isi aridi eai i ene: “Egu laulau alodaina ede huia gamagamagari omi au itayao, lahinae Asia eai ea lage bagubaguna wa arimiu eai, i laoma e huia ta. 19 Eau Guiau ea heaeaiei ma nuabigabigagu eo ma matasulugu hinage, eo noho gamagamagari hinage ea hearodi Iudea tataodi se wesewesegu: 20 aba helolomiu nige ginaurina esau ea mahihiei, na nuamiu ea hemasarahadi, eo ea heatamasamasarahaimiu, eo hari numa, hari numa eai, 21 Iudea tataodi eo Heleni tataodi hinage ea guguiaidi, bena nuadi abo se buidi Eaubada arinai, eo Guiau Iesu Keriso abo se sunusunumaei. 22 Wau ta abo ea lau Ierusalema eai, earua nuagu i auaui, saha eo saha nei eai abo ea hearodi nige ea nuatuidi; 23 teina mo, eanua gamagamagari eai Earua Tabuna i heribagu, edi aba auaugu, eo agu amamna se abinonohaiyao. 24 Teina ginauridi ta taba nige esau i hemoimoiugu, maurigu hinage taba nige ea nuatui, agu paisoa mo ta taba ea abiheohi ma nualologu, hewau ta Guiau Iesu i leama, Eaubada ena ainauia, wasa lolona, bena ea wasaduaiei. 25 Na ea nuatuiyao, omi gamagarimiu arimiu eai Eaubada ena basileia ribana ea guguiaimiu, matagu taba nige au itauioi. 26 Paana ede meta wau asubena ta arinai ea heribamiu me, tatao gamagamagari osinadi giruna eau arigu eai nige’e, 27 paana ede Eaubada ena riba gamagamagari se ohi ea heribamiuo, nige ea ma’e’e. 28 Omi, omibom nanabumiu au nanabu, eo mamoe gamagamagari eawoidi hinage, Earua Tabuna i hetoromiu, isi tauwoeaidi ede omi, Eaubada ena ekalesia iabom osinana eai i unedio, au heaheaidi. 29 Eau ea itayao, ea laugabaemiu, na kedewa‐luko abo se luimiu, eawoidi abo se hetatagorigoridi. 30 Headi hinage omi arimiu eai abo se toro, se ribahilihilimiu, bena tauataataiena se niuridi aridi‐ena. 31 Arinai au soasoari, na au nuanuatui, borimai‐haiona arinai ea ribahesanapumiu, maiona to asubena nige ea ribalautom, ma matasulugu hinage. 32 Omi wau ta abo ea heabimosemiu Eaubada arinai, eo ena ainauia ribana arinai hinage, ia ena adidiri eai abo i abihetoromiu, ena ainauia i leawa enamiu, tauhetabu gamagamagari maediyao. 33 Tau esau ena silver eo, ena gold eo, ena lulu hinage, nuagu nige se lauedi. 34 Omi au itayao, nimagu eai ta ea paipaisoa, agu aiai eo egu ginauri gamagamagari ea lobaidi, agu sasaguyao adi hinage. 35 Ginauri gamagamagari ea heitamiuo, ea ene au paisoa tatao beruberu abo au labaidi, eo Guiau Iesu ena riba hinage abo au nuatuidi, ia i ene ina doha, ‘Ta ainauiai i lolo ariri, se ainauiaida lolona nige doha.’”

36 Ia abo i ribalautom i turibono, maedi se lauuura. 37 Isi gamagaridi se dou ariariri, se durudurulau Paulo gedugeduna eai, ia se alagoiei. 38 Edi nuadubuena paana ede wau riba wa i ribaei i ene ia matana taba nige se itauioi. Isi dobila eai ia se hesaguei, i lau e waga eai.

Copyright information for `SWP