Acts 21

(5) Mileto se laugabaei se lau Turo.

Ai lauaioni‐nonohaidi, waga ai niuridobei, ai boboeo giuri Kosi eai, mara‐ie‐tom Rodesi eai aie dobi Patara eai aie duna. Nei eai waga esau ai lobai i laulau Poinike, arinai ai geru‐awasi, aie ue. Kuperu ai itaitalaei ai laugabaei ia teha bauri eai, ai lau Suria, Turo eai aie pesa: nei eai waga gogona se hepehepesa.

(6) Paulo bena i lau Ierusalema: Earua Tabuna ia i nuahi.

Tauawaabiena headi nei eai ai eooidi, aridi eai aie mia, asubena haligigi‐labui: isi Earua debana eai Paulo se heriba si ene tabu i sae Ierusalema. Asubenadi e se ohi, abo ai laugabaedi, ema adau wa ai adauei; isi gamagaridi se healatumai dobila eai, ma monediyao, ma nanatudiyao se hesaguemai, i lau e eanua ai laugabaei: aie dobi salagomgom eai arinai ai turibonogogo, ai lau‐uura eo ai lauaioniedi. Abotai aie geru, na isi se uiouio edi eanua.

Turo ai gerugabaei, abo aie duna Tolemai eai, tauawaabiena ai aitoiedi, asubena esega maedamaiyao aie mia. Mara‐ie‐tom ai abo ai geru ai lage Kaisarea: ai awasae Pilipo ena numa eai, ia ede wasa lolo tauguguiaina lahinae tatao haligigi‐labui wa esau ede ia; maedamai aie mia. Teina tau ta ia nanatunayao hasara hasi, nige se tawasora, isi hinage tau‐peroveta.

(7) Earua Tabuna Paulo i ribaguduguduiuioi.

10 Nei eai ai miamia e eawalana, peroveta esau esana ede Agabu, Iudea eai i dobima. 11 Ia i lagema arimai eai, Paulo ena turituri i iairihai, iabom nimana eo aena i auuioidi, abo i ene, “Earua Tabuna ie riba, ‘Turituri ta tanuagana abo Iudea tataodi Ierusalema eai se au, doha ede teina, abo hinage se moselaei Murimuri‐tataodi nimadi eai.’” 12 Teina riba ta ai ataiedi, ai eo isi nei asa ne tataodi, ai riba nuahi, ai aibodai ai ene tabu i sae Ierusalema. 13 Paulo mo ema riba i heuioiama i ene, “Au sahasaha au doudou ta, eo aruagu au lauheloi? Ea nonohao taba se augu taiede, taba Ierusalema eai se unuigu Guiau Iesu debana eai, hinage taiede.” 14 Ema ribanuahi nige i ataiei, arinai ai riba lautom, ai ene, “Besi, Guiau iabom nuana i lauei.”

(8) Paulo Ierusalema eai.

15 Nei asubenadi ne se lautom ema gogo ai peigogo abo aie sae Ierusalema. 16 Tauawaabiena headi Kaisarea tataodi maedamaiyao hinage aie lau, Nasona maedi hinage se woeai, ia Kuperu tauna, tauawaabi bagubagunana, ia bena maedamai ai mia.

17 Aie lage Ierusalema eai, tauawaabiena se eogaisinimai, ma kodedi.

Paulo Iudea edi aigora esau ie abi

Heb. 10.2, 9-12

18 Mara‐ie‐tom maedamai Paulo ai awasae Iamesi arinai; babada gamagaridi metai se bawagogo. 19 Ia i lautoiedi, abo ginauri gamagamagari Eaubada i ginauridi Murimuri‐tataodi aridi eai, ena guguia debana eai, i heriba komakomanidi. 20 Isi riba wa se ataieyao, Guiau se hedebasaei, se ribalau ia arinai si ene, “Ema tau e, u itayao, Iudea tataodi moutuadi gamagamagari se ataiwatai; hinage nuadi se gigibori laugagaeo se abiwatai, 21 eo gamagaridi wasam se ataiei, Iudea tataodi gamagaridi Murimuri eai se miamia, bena u heaheatadi Mose abo se nuagabaei, u ene nanatudiyao tabu se heperitomedi, laulau gamagaridi hinage tabu se abiabiwataidi. 22 Ita abo saha ta ginauri? Wau u laoma ta wasana abo se ataiei, moutuadi abo se oigogoma. 23 Ai heribam ta hage u lauwatai ede. Tatao hasi arimai eai ede se aigorayao. 24 isi u woeaidi maemyao u heaauioim, urudi tau’om’om oabom abo u hemaisadi, tatao gamagaridi arinai abo se ita, wasam wa se ataiei nige mamohoina, na oa hinage laugagaeo sogohina eai u laulau. 25 Na Murimuri tauawaabiena tataodi wa enadi ai uriurio, ai ene teina laulau mo taba se abiwataidi, ginauri se heaitalasamdio oitau aridi eai tabu se abilau, osina hinage, eo gado se lamosidi hinage, eo tabu se itaitadio.” 26 Mara‐ie‐tom Paulo tatao wa i woeaidi, maenayao i heaauioi abo se awasae esega dubu tabuna alona eai, se hemasaraha edi huia heasisi auiana i lautom, eo esau esau edi ainauia abo se tore.

27 Wau edi asubena haligigi‐labui wa i hanahanau abo se lautom, Iudea tataodi Asia eai se laoma, ia dubu alona eai se ita, tatao gamagaridi se heasiwolewoledi, abo se abilau ia arinai se toai. 28 Isi se eabayabaei, si ene, “Isaraela tataomiu e! Au saguimai! Teina tau ta, tatao gamagamagari eanua gamagamagari eai ia taulauheataedi, eda eanua tataodi, eo laugagaeo, eo dimo ta, hinage i lauguduguduidi: Heleni tataodi i woeaidi dubu alona eai, teina dimo tabuna ta i hebii.” 29 Paana isi eanua dobilana esau eai Paulo se itayao, maena Toropimo, Epeso tauna, ia i hesaguei, to isi si ene bena Paulo tau wa i woeaiyao dubu alona eai. 30 Eanua maudoina se moiugogo, gamagaridi se aitautaugogoma: Paulo se toai, se niurilaei dubu murimurina eai, dobila abo se lauguduidi. 31 Isi se aipate ia bena se unui, iala tanuagana wasana i ataiei Ierusalema tataodi gamagaridi se hetalagegagega. 32 Iala tanuagana wa, iala tataodi maedi senturion headi i woeaheuheulaidi se aitautaugogo, se lau tatao aridi eai: isi iala tanuagana eo iala tataodi, se itadi Paulo se pidiri lautom.

Paulo maina poasi eai se auaui.

33 Iala tanuagana i laoma, Paulo abo i toai, i hetaladuidi, maina poasi labui arinai ia abo se au; ia abo i oimuri, ia ede eai eo ia saha ie abi? 34 Moutuana boeadi eai, headi si eoga ina doha, headi nei doha, se eaba mo: edi hetalagegagega mata paana nige i lobai, arinai i hetaladuidi ia se bahei iala tataodi edi numa lailai eai. 35 Se lage bena se awasae paipeo eai iala tataodi ia se baheisini, paana tatao se hemahemanabara ariri; 36 paana moutuana gamagamagari se hemuriwataidi, se eabayabalau si ene, “Au aiduiei!”

37 Paulo se woeai numa lailai wa alona eai, i ribalau iala tanuagana arinai i ene, “Bena riba esau enam ea riba, e nige’e?” Ia i ene, “Oa arina Heleni ue ata, wa? 38 Oa Aigupito tauna, e nige’e, nabada tatao tausani hasi u woeaidi barabara eai, isi Tauaiaiunu wa?” 39 Na Paulo abo i ene, “Eau Iudea tauna, egu eanua ede Tareso, Kilikia tehana eai, eau egu eanua nige i gagiri: ea awanorim ta tatao enadi bena ea riba. 40 Ia abo ie eari, Paulo i totoro paipeo eai, nimana eai tatao i oitawaidi. Isi se monou gogo, abo arina Heberu eai enadi ie riba, i ene;

Copyright information for `SWP