Acts 22

Tatao e, eo ehaguyao e, eo tamaguyao e, egu riba ta ina, au ataiei,”

Paulo ena riba moutuana matadi eai: ia nuabuina wasana i heribadi.

A. adi H. 9.1-18; 26.9-18

Isi se ataiei ia arina Heberu eai i ririba, abo se monou ariri, abo i ene:

“Eau Iudea tauna mamohoina, Tareso eai se labasigu, Kilikia tehana eai, na ina eanua eai ta arinai se abihelaigu Gamaliela aena paana eai, ita tamadayao edi laugagaeo laulaudi se heatakomakomanigu, eau hinage Eaubada mo ea nuatuadiadidiriei, doha hinage omi gamagarimiu teina wau ta. Wau Dobila wa arinai ea hemahemanabaraidi e se mate, ea paidi, ea gabalaedi numa masigiri eai ea toredi, tatao eo sisine. Kohena lailai hinage, eo babada gamagamagari egu riba se awamamohoiei: uriuri ea abidi ehadayao enadi, abo ea lau Damaseko eai tatao paipaiauridi nei eai bena ea laedi Ierusalema eai, abo se hemata’iladi.

“Dobila eai ea laulau, Damaseko ea hanahanaui asuasubenalai eai, marana lailai i sinaigu, galewa eai i sinadobima. Ea guridobi tano eai, arina esau ea ataiei, i ribalaoma arigu eai i ene, ‘Saulo e, Saulo e, ue saha u hegadotoagu ta?’ Ena riba ea heuio ea ene, ‘Guiau e, oa hede eai?’ Ia abo i ribalaoma arigu eai i ene, ‘Eau Iesu Nasareta tauna, oa ede u hegadotoagu ta.’ Agu sasaguyao maeguyao aie lau wa, marana wa se ita se matausi; na ia wa i ribama arigu eai arinana nige se ataiei. 10 Abo ea ene, ‘Guiau e, saha abo ea abi?’ Guiau enagu ie riba, i ene, ‘U torohai, u lau Damaseko eai, nei eai ginauri gamagamagari bena u abidi, abo se heribam.’ 11 Marana wa i balebalelem arinai nige ea italoloei, agu sasaguyao se abinimaegu, abo aie lage Damaseko eai.

12 “Tau esau esana ede Anania, Eaubada taunanabuena, eo laugagaeo taunuatudidinina hinage, Iudea tataodi gamagaridi nei eai se mia si ene ia abi‐lolo tauna, 13 i laoma gegesigu eai i toro, i ene, ‘Egu tau Saulo e, matam se lala.’ Arinai abo matagu ea helabaisini, ia ea iita. 14 Ia abo i ene, ‘Tamadayao edi Eaubada i itasipoim, i hetorom ena nuatu abo u itadi, Laulau Dudurai Tauna hinage abo u ita, ia awana ribadi hinage abo u ataiedi. 15 Ia tauribahemasarahana ede oa, saha eo saha u itadi, eo saha eo saha u ataiedi, abo u ribaedi tatao gamagamagari aridi eai. 16 Na, ede saha u bagibagini? U toro, abo se hebapatisoim, em baaea se deurigabaedi, Guiau esana u ataatai.’

17 “Eau abo ea uioma Ierusalema eai, dubu eai ma uuragu ea enosuai; 18 ia ea iita, i heribagu, i ene, ‘Ierusalema u laugabaeheuheulai, eau ribagu u ribaei taba nige se ataiei.’ 19 Ea ene, ‘Guiau e, se nuatuiyao, tauataataiena tataodi sunago gamagamagari alodi eai ea lobaidi, ea tutuguduidi, eo ea pidiridi hinage. 20 Oa tauawaabiem Setepano, osinana se heboriri wa, eau maedi ai totoro, eau hinage ena mate ea talamsagu ia tauunuina hinage adi lulu ea abiabi gogo.’ 21 Ia i ribalaoma arigu eai, i ene, ‘U lau, abo ea hetamarim eda lohaloha eai Murimuri‐tataodi aridi eai.’”

22 Ena riba tatao se ataiei i lau e wau riba wa i ribaei, abo se ribagogo, si ene, “Temeta tau me au woeahesuarayawa, tabu i mia tanoubu potana eai! I mauri i mia nige i lolo.” 23 Isi se eogayoga, adi lulu se lauhaidi, geregere hinage se gagarohai, se tusaei. 24 Iala tanuagana i hetaladuidi, Paulo se woeai, numa lailai alona eai, pidipidiri eai bena se eooi adi matapaana abo se italobai.

Paulo Roma tauna.

25 Isi ia sarai opina mainana eai se auaui, Paulo i ribalau senturion wa arinai, gegesina eai ede i totoro, i ene, “Roma tauna au pidiri gaibui, edi riba hinage sora nige se hemamohoiei, laugagaeo abiabina ede meta wa?” 26 Teina riba ta senturion wa i ataiei, ie lau iala tanuagana arinai, ia heriba, i ene, “U komani, tau me ia Roma tauna.” 27 Iala tanuagana abo i laoma, ia i heribalaei, i ene, “U heribaguma, oa Roma wa?” I ene, “Hedeona.” 28 Iala tanuaga i ene, “Eau maisa lailai ea tore arinai se iairigu ea hemala Roma.” Paulo i ene, “Eau ma‐iairihaigu eai se labasigu.” 29 Arinai isi ia bena se pidiri eo se oimuriei wa se lauheuheula, iala tanuagana hinage i matausi paana ede i itayao ia Roma, hinage ia tau wa ie au.

30 Mara‐ie‐tom Iudea tataodi adi mata bena i ataieikomakomani, Paulo i iairigabaei, kohena lailaidi eo sunederi gamagaridi i hetaladuidi, isi hinage abo se oigogoma, Paulo abo i woealaei isi nuanuadi eai.

Copyright information for `SWP