Acts 23

Paulo sunederi matadi eai.

Paulo i ita‐dudurai sunederi aridi eai, i ene, “Tatao, eo egu tatayao e, Eaubada matana eai ea miamia ma nuawoiwoinagu mo i laoma e teina wau asubena ta.” Kohena saesaena Anania, isi Paulo gegesina eai se totoro i hetaladuidi ia awana abo se aitutui. Paulo abo enana ie riba i ene, “Eaubada abo i aitutuim hinage, biribiri se hepoahu heposiposi ia ede oa! Edoha u babawa me laugagaeona arinai bena u heduduraigu, na oa laugagaeona u utusi u hetaladuidi se aitutuigu ta?” Isi se totoro gegesina eai si ene, “Eaubada ena kohena saesaena u arina‐baaeaei?” Paulo abo i ene, “Egu tataoyao e, agutoi, eau nige ea ita ia kohena saesaena; doha si uriyao si ene, ‘Tatao adi tanuaga tabu u arina‐baaeai.’”

Paulo i ribalau Parisea tataodi aridi eai.

Paulo abo i nuatulobai isi headi Sadukea tataodi, headi hinage Parisea tataodi, ie eoga lailai sunederi boeadi eai, i ene, “Eau hinage Parisea tauna, Parisea tauna esau natuna eau: mate eai torouioma ribana nuatuna arinai ede au lauhetalaigu ta.” Ia ena ribariba ina doha, Parisea tataodi eo Sadukea tataodi abo se haiawayagara: arinai abo moutuadi wa se oilabuidi. Paana ede Sadukea si ene taba nige eda abatorouio, nige aneru hinage, eo earua nige’e: Parisea mo se nuatu labulabuiedi. Arinai abo se hetalagegagega ariri: Parisea enadi tauuriuri headi se toro si ene, “Tau ta ena baaea nige aie ita: na ena earua esau, e aneru esau ie ribalau ia arinai, tabu Eaubada ta hetatagudugudui.” 10 Isi se haiawayagara ariri, iala tanuagana i matausi i ene ata Paulo se tabeutusi ne, to iala tataodi i hetaladuidi se dobi se adidiri ia se girihaiyama numa lailai alona eai.

Guiau Paulo i sagui.

11 Maionana eai Guiau abo i toro ia gegesina eai, i ene, “Paulo e, u nuaadidiri; Ierusalema eai wa u ribahemasarahaguo, Roma eai hinage doha, abo u wasawasaegu.”

Se oioiriba Paulo bena se unui.

12 Mara‐ie‐tom, Iudea tataodi headi se oioiriba, aigora se oiribaei, si ene, aiai taba nige se ai, eo goila taba nige se nom, i lau e Paulo se unuiyao. 13 Wau tauoioiriba wa, tataodi tatao‐labui‐se‐mate eo tabena. 14 Isi abo se laoma kohena saesaedi eo babadadi aridi eai, si ene, “Ai aigora gogo, ai ene taba nige aiai ai aiita i lau e Paulo ai unuhemate. 15 Omi, sunederi maemiu, iala tanuagana au heriba maraitom abo Paulo i hetamariuioiawa, doha bena riba esau au hesio komakomani: ia i hanahanauma abo ai nonoha ai unuhemate.”

16 Paulo se wesewesei ribana ena goroa i ataieyao, i lau numa lailai alona eai Paulo i heriba. 17 Paulo senturion esau i eogai, i ene, “Teina hewari ta u woealaei iala tanuagana arinai: riba esau abo enana i riba.” 18 Arinai abo ia i laei iala tanuagana arinai, i ene, “Paulo, tau‐auauna wa, i eogaigu, i awanorigu bena teina hewari ta ea leama arim eai, riba esau bena i heriheribam.” 19 Iala tanuagana ia i abinimaei, i woeaudoiei, i hesiomodigau, i ene, “Saha bena u heribagu?” 20 Ia i ene, “Iudea tataodi se riba gogo se henua oa maraitom Paulo u woeadobei sunederi aridi eai, edi borabora bena riba esau abo se hesio komakomani ia arinai. 21 Isi awadi tabu u abi: doha tatao tauwesena tatao‐labui‐se‐mate eo tabena ia se wesewesei, isi hinage se oiribao, eo se aigorao si ene aiai taba nige se ai, eo goila taba nige se nom i lau e Paulo se unui; isi se wesenonoha, em lauheari mo se bagibagiei.” 22 Iala tanuagana hewari wa i duiei i ene, “Wau riba wa, tabu tau esau i nuatui u heribagu wa.”

Paulo se hetamari Peliki arinai, Kaisarea eai.

23 Senturion labui i eogaidi, i ene, “Tauiala tataodi handere labui au abinonohaidi, eo hosi taugeruidi tatao‐haiona‐se‐mate‐saudoudoi, eo tau‐abialahia handere labui, maiona mahana haiona abo se dalahai se lau Kaisarea. 24 Hosi hinage au abidi Paulo ena abageru, ia au laei komakomani gavana Peliki arinai. 25 Ena leta ie uri i ene ina doha:

26 “Eau Kalaodia Lusia ea uriyawa oa gavana Peliki, taulailai, eauedo. 27 Teina tau ta Iudea tataodi se toai, ia bena se unui; eau ea dobi ma agu bodao ai eligirihai, paana ea ataieyao ia Roma. 28 Ana mata‐paana hinage ea eooi arinai ede ea woeadobei sunederi matadi eai. 29 Ana mata‐paana ede abo ea italobai edi laugagaeo mo ribadi, isi se ribahepai bena se unugaibui mo, ana mata‐paana nige’e arinai taba se unuhemate e se tutugudui. 30 Wasana abo se heribagu si ene headi ia se wesewesei, arinai tau ta ea hetamariheulaiyawa, ia tauhegiruna hinage abo ea hetaladuidi edi lauhegiru oa matam eai se ribaei. Aioni.”

31 Iala tataodi i hetaladuidi wa ia awana se abi, Paulo abo se laei maiona eai se lage Anatipateri eai. 32 Mara‐ie‐tom se uio numa lailai eai, hosi taugeruidi mo isi bom ia maedi se lau. 33 Isi se lage Kaisarea eai, leta wa se mosei gavana arinai, eo Paulo hinage se laei ia nuanuana eai. 34 Gavana leta wa i hasiri abo i hesio, i ene, “Oa aitea teha tauna?” Ia abo i nuatui ia Kilikia tauna; 35 i ene, “Tau hegirum wa sora se lagema em riba abo ea ataiei.” Ia i hetaladuidi Heroda ena aba hedudurai numana eai ia se itawatai.

Copyright information for `SWP