Acts 24

Paulo Peliki matana eai.

Asubena haligigi se ohi Anania kohena lailai eo babada maenayao se dobima, tau esau esana Teretulo, ia tau mana amna, maedi se laoma, ia Paulo i ribagewaei gavana matana eai.

Paulo se hegiru.

Teretulo se eogahai ia Paulo i hegiru, i ene, “Peliki e, oa em abi se loloariariri, eo loni lailai ai abi arim eai, oaem sonoga arinai ema eanua laulaudi u heduduraidi. Peliki oa tausaesaena e, em abi lolodi huia gamagamagari ai abidi dimo gamagamagari eai aie mia, ai lautoiem. Ata doha egu riba arinai ea heyawasi‐motum, riba begana mo taba u ataiei ede. Teina tau ta ai ita ia tau baaea eo, ia heasiwolewole tauhetubuna ede Iudea tataodi gamagamagari tanoubu se ohi boeadi eai; ia hinage Nasareta peledi tauwoeaidi esau. I aipate hinage bena dubu tabuna i hebaaea, ia mo ai toai; ai ai ene bena ema laugagaeo eai ai hedudurai, na Lusia, iala tanuagana, ena adidiri i hemahemasaraha i laoma tau me nimamai eai i eligirihai, ia tauhegiruna i hetaladuidi se laoma arim eai. Oa ena u oimuridi abo ginauri gamagamagari aridi eai se hegiru u italobaidi.”

Iudea tataodi hinage nuadi esega si ene wau riba wa riba mamohoi.

Paulo riba wa i heuio.

10 Gavana, Paulo i nimaoini bena i riba, abo Paulo i ene, “Ea itayao oa borimai gamagamagari teina eanua tataodi oa enadi tauheduhedudurai, arinai nuagu i lolo oa matam eai egu riba ea ribaei. 11 I lolo oa abo u ita lahinae abo ina mo ea saesae Ierusalema eai, Eaubada tabaohuina hesabana ea saesae wa i laoma e wau ta asubena saudoudoi‐labui mo; 12 isi nige se itagu numa tabuna alona eai esau maedagu ai haiawayagara, e sunago eai, e eanua aloalona eai, tatao nige ea heasiwolewoledi. 13 Wau riba wa aridi eai se hegirugu meta taba nige se hemamohoiedi. 14 Na teina mo ea riba hemasaraha arim eai, wau Dobila wa si ene i ponori, arinai eau tamamaiyao edi Eaubada ea aiaihelahui, eo riba gamagaridi se uridi laugagaeo ribadi eo peroveta ribadi ea ataiwataidi, 15 Eaubada ea sunusunumaei, doha hinage isi se abiwatai, ea ene taumatemate gamagamagari mate eai abo se hetorouioidi, laulau‐dudurai tataodi eo laulau‐baaea tataodi hinage. 16 Arinai egu aipate adidiri ede ina, bena huia gamagamagari Eaubada arinai eo tatao aridi eai hinage, egu nuatu abaheduduraina nauboeagu eai taba nige i hegirugu. 17 Na borimai gamagari se lauo, arinai ea uioma egu basileia arinai, tatao edi ainauia ea leama, egu eanua tataodi enadi. 18 Teina ea ginaginauri arinai isi se lobaigu numa tabuna alona eai, se heaaguo maeguyao Iudea headi Asia eai se laoma, ai nige ai gamagari, eo nige ai hetalagegagega. 19 Tatao me bena se hegirugu se saha nige se laoma inai oa matam eai? 20 Ina tatao ta sunederi matadi eai mo se itagu ea totoro, hage se ribaei egu baaea saha se ita, 21 egu riba esega mo, boeadi eai ea totoro ea ene, ‘Mate torouiona au lauhetala ina, ede matamiu eai ea totoro.’”

22 Peliki teina riba ta i ataiei, ia Dobila ta i tohonao, na i aiharedi i ene, “Lusia iala tanuagana sora i dobima emi riba me abo ai ataiei‐komakomanidi.” 23 Senturion esau i hetaladui Paulo bena i itawatai, i ene, “U iairigabaei i otawa, i tautausi, eo ena heriheriamyao se laoma ia bena se giginoi tabu u ribanuahidi.”

24 Asubena headi se lautom, Peliki ma monena Derusila, Iudea sinena, se laoma Paulo se eogai, Keriso ena riba ataieina hesabana, bena se ataiei. 25 Ia ena riba abi‐dudurai ribana, eo sinaetahinei ribana, eo hedudurai abo i laoma ribana. Peliki riba wa i ataiedi i tabutabubu, ia arinana i heuio, i ene, “Besi, na u lau: sora huia lolo esau abo ea eogaim.” 26 Ena nuatu hinage i ene nuana Paulo moni abo i mosei ena iairigabaena wa maisana: arinai ede huia gamagamagari i eogayogahai, eo maena se ribariba.

Borimai labui Paulo Kaisarea eai i miasuara.

27 Borimai labui e se lautom Pokio Peseto i laoma Peliki i helaudamai. Peliki Iudea tataodi bena i taubigaidi arinai Paulo ma auauna i laugabaei.

Copyright information for `SWP