Acts 25

Paulo Peseto matana eai.

Peseto ena aba gavana tehana eai ie lage, asubena haiona ie mia abotai abo Kaisarea i laugabaei ie sae Ierusalema. Kohena lailai eo Iudea babadadi Paulo ribana ia arinai se ribataubigaei, ia hinage se awanorini, isi edi gadosisi bena i lauhetamari Paulo se woeaiama Ierusalema eai, isi edi nuatu ia bena abo se wesei dobila eai ia bena se unui. Na Peseto arinadi i heuio, i ene, Paulo Kaisarea eai se auaui, eo i ene nige eawalana abo ea lau nei eai. Tanutanuaga aridi eai i ene, “Headi omi maidamiuyao au laoma ta laulau, teina tau ta ena laulau baaea saha eo saha arinai abo au hegiru.”

Ie mia aridi eai asubena haligigi‐haiona e saudoudoi abo i dobi Kaisarea eai: mara‐ie‐tom hedudurai abababawana arinai i bawasae abo i hetaladuidi Paulo abo se woeaiama. Ia ie lage, Iudea tataodi wa Ierusalema eai se dobima se torohetaiiri, ribariba taubiga gamagamagari se toreheohisaedi Paulo potana eai, riba tauhetuhetubudi wa nige abina se ata se hemamohoiedi. Paulo edi riba i hemaisa i ene, “Iudea edi laugagaeo eau nige ea utusidi, numa tabuna hinage eau nige ea hebaaea, eo Kaisara hinage nige ariariri.” Na Peseto, Iudea tataodi bena i henualolodi, Paulo arinana i heuio i ene, “Oa bena u sae Ierusalema wa, nei eai eau matagu eai teina riba ta aniona abo ta hedudurai?”

Paulo Kaisara esana i atai.

10 Paulo abo i ene, “Eau Kaisara ena hedudurai aba babawana eai ea totoro: emi aba heduduraigu mamohoina ede meta: Iudea tataodi nige ea hebaaeadi doha abina u ata ariri. 11 Taba egu laulau se baaea, eo mate laulaudi ea abiwataidi, mate nige ea awayagaraei: na teina riba ta arinai se hegirunapaigu mo taba nige tau esau i woealaegu isi aridi eai. Kaisara esana ea atai.” 12 Peseto, tauoigogo wa maedi se ribariba lautom, abo ia arinana i heuio, i ene, “Oa Kaisara esana u atai wa? Taiede Kaisara arinai abo u lau.”

13 Asubena headi se lauo Ageripa eanua wasawasana eo Bereniki, Kaisarea eai se lage bena Peseto se aitoiei. 14 Asubena gamagamagari se miamia nei eai, Peseto Paulo ribana wasawasa wa i heriba, i ene, “Tau auauna esau ia ede nei Peliki i toregabaei: 15 eau Ierusalema eai, kohena lailaidi eo Iudea babadadi se heribagu, eo se awanorigu ia bena ea hemata’ila. 16 Eau ea heribadi ea ene, Roma edi laulau ede teina, tabu tau esau se ununapai mo, tauhegiruna isi ia se ribataubiga se totoro ia matana eai, ena baaea se ribaei, e se riba lautom, abo hinage arinadi i heuio. 17 Arinai abo se oigogoma inai, mara‐ie‐tom hedudurai ababawana eai ea bawa ea hetaladuidi wau tau wa abo se woeaiama. 18 Tauribataubiga abo se toro mata wa se hasari se ribataubiga gaibu mo, edi riba wa nige aniona. 19 Isi edi tabatabaohu mo ribadi se ribaedi, eo tau esau esana Iesu ribana, ia i mateo, na Paulo i ene i mauri. 20 Edi riba ta nuagu i ponoponoei arinai ea hesio ia arinai, ea ene, ‘Oa bena u lau Ierusalema, nei eai wau riba wa abo se hedudurai? 21 Paulo bena i bagibagi mo, na Aoguso ena hedudurai mo i awanorini, arinai ea hetaladuidi ia se itawatai i lau e sora abo ea hetamari i lau Kaisara arinai.” 22 Ageripa Peseto i heriba, i ene, “Tau wa ea henua bena ea ataiei hinage.” I ene, “Sora maraitom ia abo u ataiei.”

23 Mara‐ie‐tom Ageripa maena Bereniki se laoma ma adi tepo se awasae aba ataatai eai, maediyao iala tanuagadi, eo eanua babadadi, Peliki abo i hetaladuidi se lau Paulo se woeaiama. 24 Peliki i ene, “Guiau Ageripa e, omi hinage ede ina gamagarimiu maemaiyao, teina tau ta au ita, ia hesabana ede Iudea tataodi moutuadi Ierusalema eai se laoma arigu eai se riba, eo se laoma inai hinage se riba gogo si ene ia maurina taba i lautom abo i lolo. 25 Na eau mo ea iita ia mate laulauna nige i laulauei, ia hinage Aoguso esana i atai, eau ea hepaipai ia abo ea hetamari ie lau. 26 Nuagu i ponopono, ea ene saha abo ea uri tanuagagu arinai? Arinai ia ea woeaiama omi matamiu eai ea tore, oa matam eai hinage Guiau Ageripa e, ta hetala lautom abo egu riba esau ea lobai ea uriuri. 27 Teina ta ea ene nige i dudurai ena tau auauna ea hetamari napai ena baaea se ribataubigaedi nige ea uridi.”

Copyright information for `SWP