Acts 26

Paulo ena riba i ribaei Ageripa matana eai.

A. adi H. 9.1-18; 22.1-16

Ageripa abo i ribalau Paulo arinai i ene, “Oabom nuam ena u ene u riba, abo u riba.” Arinai Paulo nimana i helele i oitawaidi, edi riba wa ia abo i heuioidi.

I ene, “Guiau Ageripa e, eau nuagu i lolo wau ta egu riba ea ribaei oa matam eai, wau riba gamagamagari Iudea tataodi aridi eai se hegirunapaigu wa. Teina hinage i lolo Iudea laulaudi eo ribadi gamagamagari u ataariri, arinai ea awanorim egu riba ta bena u ataiei, eo nuam ie taru.

“Egu laulau ma hewarigu eai wa, huia bagubaguna wa egu eanua tataodi boeadi eai, Ierusalema eai, Iudea tataodi gamagamagari se nuatuiyao. Isi se itaguo huia bagubaguna eai wa, taba se henua se riba abo se ribaei, ema tabaohu abiabidi gamagamagari ea sogohididinidi, na eau Parisea tauna mamohoi. Na eau ede ina, aba‐hedudurai eai ta ea totoro, Eaubada ena ribahesunuma tamadayao aridi eai wa debana eai, iaede eda asa saudoudoi‐labui ribahesunuma ta se nuanuatui, maiona to asubena edi tabatabaohu eai. Guiau Ageripa e, teina sunuma ta debana eai Iudea tataodi se hegiru‐napaigu ta! Taumatemate Eaubada abo i hetorouioidi, omi paana saha nige gonoamiu au awa mamohoiei?

“Eau hinage nabada wa egu nuatu ea ene i lolo laulau gamagamagari ea abidi Iesu Nasareta esana hinage bena ea hebaaea. 10 Egu laulau hinage meta doha ea abidi Ierusalema eai; hetabu tataodi gamagamagari numa masigiri eai ea tutuguduidi, kohena lailaidi se hetorogu; isi se unuhematedi, eau hinage ea ribasaguidi. 11 Sunago gamagamagari eai ea aiaipidiridi Eaubada bena se arina baaeai, eo egu ouyalayala lailai eai ea hebaaea‐aririedi, arinai ede se dago se lau hari eanua hari eanua.

12 “Arinai ede ea lalau Damaseko, kohena lailaidi se hetorogu eo se hetamarigu edi uriuri ea laedi. 13 Guiau e, asuasubenalai eai marana ea ita galewa eai i sinadobima, i mara ariri, nige doha mahana marana, eau eo isi hinage agu sasaguyao maeguyao i sinahetaiiri‐esegaimai. 14 Ai gamagarimai ai guridobi tano eai, arina esau ea ataiei, arina Heberu eai i heribaguma i ene, ‘Saulo e, Saulo e, ue saha u hegadotoagu ta? I amamna ena aem nuri eai u aitutuidaoi mo.’ 15 Eau ea ene, ‘Guiau e, oa hede eai?’ ia i ene, ‘Eau Iesu ina u hegadotoagu ta.’ 16 Na u toro u torohai; arinai ede ea hemasarahaaurim ta, ea hetorom oa heaheari tauna, ginauri gamagaridi arigu eai ue ita, eo sora aridi eai abo ea hemasarahauioigu, oa abo tauwasaduaiedi, 17 em eanua tataodi eo Murimuri‐tataodi ea hetamarim u lau aridi eai, ena se hebaaeam eau abo ea hemaurim. 18 Isi matadi abo se helaladi, masigiri eai abo se itaitabui marana eai, Satani ena gigibori abo se otaotaei se lau Eaubada arinai, edi baaea abo se nuatugabaedi, isi enadi abo se abi tauhetabu maediyao, isi tausunusunumaegu wa.’

19 “Arinai Guiau Ageripa e, wau galewa ribana wa nige ea awaeyagaraei. 20 Isi taumia Damaseko, eo abotai abo isi taumia Ierusalema, eo Iudea oeana eai taumiaina hinage, eo Murimuri‐tataodi ea heribadi, bena isi nuadi abo se buidi abo se itaitalau Eaubada arinai, hinage henuabui laulaudi abo se abiwataidi. 21 Paana ede meta Iudea tataodi numa tabuna eai se toaigu, eo agu mata se eooi bena se unuigu. 22 Eaubada mo i saguigu i laoma e teina asubena ta, arinai ea totoro ta, tatao eo babada aridi eai riba ta ea hemasarahadi, nige saha ea ribaei na ginauri gamagamagari peroveta eo Mose si ene abo se tubu, meta mo ea ribaedi ede; 23 ribana ede: Keriso ia abo i amamna, eo ia tau bagubagunana mate eai abo i torouio, eda tataoyao eo Murimuri‐tataodi ia marana abo i heitadi.”

24 Nei doha ma‐ribaribana, Peseto i riba lailai i ene, “Paulo e, oa doha u koakoarere; em ata gamagamagari se heyauyaurem.” 25 Na Paulo i ene, “Peseto, abi‐lolo tauna e, eau nige ea koakoarere, riba mamohoina eo nua malapai ribadi ea ribaedi ede meta. 26 Wasawasa ia riba ta abidi ie ata, gonoagu ia arinai ea riba adiadidiri, paana ea nuatuiyao wau riba wa nige esau i hekau; wau ginauri wa nige se ginauri eamuyamuidi. 27 Guiau Ageripa e, peroveta edi riba oa u nuatuwataidi, e nige’e? Ea nuatuiyao oa taunuatuwataidi.” 28 Ageripa abo i ribalau Paulo arinai i ene, “Begana mo abo oa bena nuagu u buihetaiiri ea hemala Keristian!” 29 Paulo i ene, “Eaubada ea awanorini, nige oabom mo, isi gamagaridi wau ta egu riba se ataiei, taba gamagarimiu doha hinage eau — teina agu auau mo ta i otawa.”

30 Wasawasa wa abo i toro, eo gavana, eo Bereniki, eo isi hinage maediyao taubabawa; 31 se lausuara abo isibom se oioiriba si ene, “Teina tau ta nige mate laulauna esau e auau laulauna esau ie abi.” 32 Ageripa abo i ribalau Peseto arinai i ene, “Ena tau ta nige Kaisara esana i atai wa, nuana taba ta iairigabaei.

Copyright information for `SWP