Acts 27

Paulo se hetamari Roma eai.

Isi se ribaribamaoda, abo si ene ai abo ai geru ai lau Italia, Paulo eo tatao‐auaudi headi hinage se moselaedi tau esau esana Iuliu arinai, ia senturion Aoguso peledi esau. Adaramatiu wagana esau i totorohai, arinai aie geru ai lau, Asia bena se adau hasari maemai tau esau esana Aritako, Makedonia tauna, Tesalonia tehana. Mara‐ie‐tom aie duna Sidona eai. Iuliu i riba maheasisina Paulo arinai, i ene, “Oabom ena ehamyao bena u itadi u pesa u itadi eo se taubigaim.” Arinai abo Sidona ai gerugabaei, Kuperu ubuna eai ai heurisi paana ede ama mana i baaea. Ai Kilikia eo Pamepulia gabogabona eai ai adauawasi abo aie duna Mura eai, Lukia oeana eai. Nei eai Alesana wagana esau senturion i lobai abo i lau Italia, arinai i hegeru‐awasimai. Asubena gamagamagari ai adaadau taubiga mo na sora ma adaumai Kenido ubuna eai, mana i iuhipipinimai nige gonoamai ai lau, arinai Kereta ubuna eai mo aie lau, Salamoni hasarina eai. Ai hadidi benai‐benai e ai giuri, abo ai lage arotau esau arinai, esana ede Gadoalolodi, hanahanauna eai ne eanua esana Lasea.

Huia lohaloha ai gabaeyao, adau huiana i baaea paana aiudi huiana i lautomo. Paulo abo i ribahesanapuedi 10 i ene, “Tautaubada e, ea itayao eda adau ta nuana abo i baaea, gogo hinage abo ta gabaei, ibai, abo ta mate, e nige’e?” 11 Na Senturion wa waga kapenana eo waga tanuagana mo edi riba i ataiei, Paulo ena riba i otaotaei. 12 Paana arotau wa aba‐lona i baaea, arinai tatao gamagaridi nuadi bena ai torohaiuio, ai aipate ai lage Peniki eai ai lo, arinai ai mia e waeauna i lautom. Peniki ede Kereta arotauna esau, tupo esau i italau ealasi, tupo esau i italau eawana.

13 Eawana abo ie toa, i waeawaeauma, isi edi nuatu si ene, adi mana lolo arinai lo se tabei se ue, se geru Kereta hasarina eai.

Mana baaea; wowori lailai.

14 Se geruo nige baeaona mana lailai ie toa, mana wa esana Mana‐ealasi, oea eai i toa‐adidirima; 15 mana wa waga i iuhipipini, nige gonoamai to ai boboeo mo ai lau. 16 Bonabonarua esau esana Kauda ai boboeo ai lau ubuna eai, woeona eai ai hesahesabadaoi ema waga gagirina bena ai ueisini: 17 si ueisini nonohai, maina se abi se saisaini, se matausi ata i pipinisaemai malapota eai, arinai worewore se aunoudi, se heoheopari. 18 Wowori lailai se hetahetaipileaririemai, arinai mara‐ie‐tom waga gogona se gabagabadobi. 19 Asubena hehaionana eai waga ginauridi gamagaridi aibom nimamai eai ai gabagabadobi. 20 Huia lohaloha mahana eo ipora nige ai itadi, mana lailai hinage otana, ema mauri ai sunumagabayao.

Paulo ena gigibori.

21 Huia lohaloha nige se aiai, Paulo abo i toro isi duaduaridi eai, i ene, “Tatao e, lahinae egu riba wa taba au ataiei Kereta nige ta uegabaei, wau baaea wa, eo gogo au gabaeheohidi taba nige ta hearodi. 22 Eau ea riba headidirimiu, nuamiu bena se taru, arida eai taba nige esau i mate, waga mo abo ta gabaei. 23 Paana Eaubada, tanuagagu ede, eau hinage ena heaheari, ia ena aneru ina maiona ta i totoro gegesigu eai, 24 i ene, ‘Paulo e, tabu u matausi, Kaisara matana eai oa abo se woealaem: Eaubada hinage am sasaguyao maedamyao aue geru me abo i lediwa.’ 25 Ehei tatao e, au nuaadidiri, Eaubada ena riba eau ea sunumaei, doha i ribaei wa abo hinage ie tubu. 26 Abo ta dunasae bonabonarua esau eai.”

27 Maiona hesaudoudoina i lageo, ai Aderia gabogabona eai ai alealele mo, waga tauhaiwawarina edi nuatu si ene oea ai hanahanaui. 28 Gabogabo se liei, liena tau‐i‐mate; se taulau begana abo se lieuioi, liena saudoudoi‐haligigi. 29 Se matausi ata banabanari eai aie duna, arinai lo hasi ai tu‐dobedi waga tupo lalakina eai, ema gadosisi mo taba mara‐i‐tom sasari. 30 Waga tau haiwawarina bena waga se dago‐gabaei, waga gagirina se hedawedobei gabogabo eai, se boraauridi, si ene, lo esau waga tupo kikiu eai bena se tudobei. 31 Paulo senturion, eo iala tataodi i heribadi, i ene, “Ena nige se bawa waga eai, taba nige au mauri.” 32 Arinai abo iala tataodi waga wa ana maina se tomgabaei, abo i beudobi.

33 Mara i iuiari Paulo gamagaridi i riba‐henuapaipaidi, i ene, “Wau ta asubena hesaudoudoi‐hasina omi au aidabu, nige aiai begana au ai. 34 Arinai ea awanorimiu ta, aiai begana abo au ai; abo au adidiri: urumiu maiawadi taba nige esau ie motu.” 35 Ina doha ena ribariba, ia falawa i abi, isi gamagaridi matadi eai Eaubada i aihelahui: ie ihi abo ie ai. 36 Arinai abo isi gamagaridi nuadi se taru, isi hinage aiai begana se ai. 37 (Ai gamagarimai waga tau‐geruina tataomai handere labui eo tatao‐haiona‐si‐mate‐saudoudoi‐haligigiesega.)

38 Isi si aiai lautom, waga se hemamala, sitona se gabagabadobi gabogabo eai.

39 Mara‐ie‐tom oea wa se hekau: saga esau geregerena se ita edi nuatu si ene, nuana gonoana waga abo se hedunalau nei eai. 40 Lo se tom‐gabaedi se otawa, gabogabo eai eaisi ana maina se iairidi, tupo lalaki woreworena se uei, geregere wa se boboeowatai. 41 Butubutu nei eai i laoma, inai i lau, abo se haioioi, waga wa abo se hetatadunaduna; tupo kikiu ie duna ie ota mo arinai, na bagodu lailaidi tupo lalaki se eatugorugoru. 42 Iala tataodi se oioiriba, si ene, tatao‐auaudi ta ta unuidi ata headi se tubasuara se dago. 43 Senturion Paulo i nuatoatoaei to i laubiriedi; i hetaladuidi, i ene, isi tuba abina se ata taba se dui gabogabo eai, abo se tubasae geregere eai. 44 Headi tuba abina nige se ata, morumoru eo waga oeagina se abi arinai se patu, se tuba se sae. Arinai isi gamagaridi se lage tano eai, ma maumauridi.

Copyright information for `SWP