Acts 28

Melita eai se pesa: mota baaea Paulo nimana i letai

Mk. 16.18

Taiede se maurio, abo se ita komakomani bonabonarua wa esana Melita. Nei eanua tataodi arinadi ai hekau, taiede edi abi mo se lolo ariri se taubigaimai: eo ema oeagi se iuhi abo ai aimoiga, nabu i tarutaru, to i waoo ariri. Paulo oeagi augogona esau i abiyama oeagi alaalasi potana eai ie torelaei, mota esau oeagi gigiborina i ataiei i laoma i apusae Paulo nimana eai. Eanua ne tataodi mota wa se ita nimana i apudidini, isibom se ribariba, si ene, “Teina tau ta, nuana tauaiaiunu, gabogabo eai i mauri, inai mo ta abo i mate.” Ia mota wa i lau‐luilui hebeu oeagi alaalasina eai, ia nige i baaea. Se itaitawatai, si ene, nimana abo ie pou, e nige’e, abo i guri‐dobi i mate heuheula, e nige’e; se itaita e, se itaitaasa ia nige i baaea, arinai nuadi se buidi, si ene, nuana ia eaubada esau.

Laulau gigibori: Pubilio tamana ana asiebo se hemauri.

Nei dimo ne, bonabonarua ne guiauna ena tano, tau wa esana ede Pubilio, ia hinage i taubigaimai, asubena haiona ena numa eai ia i abitaumanaimai. Pubilio tamana ie ota, ana asiebo i gigibori eo osina ie abi. Paulo abo i awasae ena biri eai i lau‐uura, ia nimana ie toresaedi ia potana eai, ia i hemauri. Arinai abo headi hinage bonabonarua eai se asiebo, se laoma ia abo i helolouioidi. 10 Isi hinage se taubigaimai, eo se taubigaaririemai; ai abo ai laugabaedi ema alae gamagaridi se usaidi ema waga eai.

11 Nawalai haiona se lautom, Alesana wagana esau eai ai gerugabaedi, waga wa, bonabonarua eai wa ie lo ealasi huiana, ia esana ede Kasita eo Polaki. 12 Surakusa eai abo aie pesa nei eai aie mia e asubena haiona. 13 Nei eai ai adaadau hasari, abo ai lage Regimu eai, huia esega eawana ie toa‐maraitom aie lage Puteoli eai. 14 Nei eai ai hailobai ma eda tataoyao, se nuahimai arinai asubena haligigi‐labui aridi eai aie mia; arinai aie geru abo ai lau Roma. 15 Eda tataoyao nei eai wasamai se ataiei se laoma Apio Poro, eo Taberona Haiona eai, se laubagibagiemai; Paulo i itadi Eaubada i lautoiei, abo nuana i adidiri. 16 Roma eai aie lage, tatao‐auaudi senturion i moselaedi iala kapenana esau arinai: Paulo iabom i mia suara tau‐iala esau ia i itawatai.

Paulo Roma eai: Iudea tataodi i lauheataedi.

17 Asubena haiona se lautom, Paulo Iudea babadadi i heoigogoidi, isi se oigogo, ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Tatao e, eo ehaguyao e, nige laulau esau arinai eda eanua tataodi ea hebaaeadi, eo tamadayao edi laulau hinage nige ea hebaaeadi, na se toaigu mo, Ierusalema eai se laeguma inai, eo se moselaegu Roma tataodi nimadi eai. 18 Isi se oimurieguma, abo bena se iairigabaegu, paana ede isi se ita eau mate laulauna nige esau ea abi, 19 na Iudea tataodi se riba gewa nuagu mo se hepaipai arinai Kaisara esana ea atai; ia mo egu basileia eau nige bena ea hegiru. 20 Arinai ede ea eogaimiu ta bena ea itamiu, eo ta ribariba: Isaraela edi aba sunuma debana eai maina poasi eai se auauigu ta.” 21 Isi ia se heriba si ene, “Uriuri Iudea eai se laoma nige wasam baaeana esau ai ataiei, ehamaiyao headi hinage se laoma arimai eai nige wasa aisana se ribaei bena arinai se hegirum. 22 Em nuatu bena ai ataiei: ina peledi ta, wasadi ai ita dimo gamagamagari tatao si ene isi se baaea.”

23 Asubena esau se ribanonohaiyao, gamagaridi abo se laulau ena numa eai se bawa, Eaubada ena basileia ribana i riba hasahasaidi, Iesu ribana hinage i henuapaipaidi, Mose laugagaeo bukana alona eai, eo peroveta bukana hinage, maratomtom eai i ribahetubu, i lau e, i maimailahi. 24 Isi headi riba wa ie ribaei se ataiei, na headi hinage nige se atai‐lobai.

Paulo i sinibui Murimuri‐tataodi aridi eai.

25 Isi nige nuadi esega na se laugorigori, Paulo riba esega i heriba‐bagunaedi, i ene, “Earua Tabuna ie riba mamohoi Isaia peroveta awana eai, tamadayao aridi eai, i ene:

26 ‘U lau tatao ta; aridi eai, u ene,
Abo au ataiei, mamohoi,
na taba nige au atailobai,
abo au ita, na taba nige au italobai.
27 Teina tatao ta nuadi se digabu,
ataatai eai beadi se doodoo,
isi matadi hinage se hegibudi;
ata matadi eai se italobai,
eo beadi eai se atailobai,
eo se sinibuima arigu eai bena ea hemauridi.’
(Isa. 6.9-10.)

28 Omi arinai abo au ita, Eaubada ena mauri ta se hetamariyao Murimuri‐tataodi aridi eai; isi abo se ataiei.”

29 Wau riba wa i ribaedio, Iudea tataodi se pesagabaei, mahaihaiawayagaradi se laulau.

30 Na borimai labui maudoudoidi Paulo nei eai, ena numa iabom i hemaisa arinai ie mia; isi gamagaridi se laolaoma ia arinai, i abiabitaumanaidi, 31 Eaubada ena basileia ribana i guguguiaidi, eo Guiau Iesu Keriso ribana i laulauheatadi, masaraha eai i ribaheaheadidiridi, nige tau esau i gudugudui.

Copyright information for `SWP