Acts 3

Aposotolo laulau gigibori se hetubu: taulaulaudae se hemauri.

Na Petero eo Ioane se lau esega, se awasae numa uura eai, mahana haligigi‐hasi eai, uura huiana ede. Taulaulaudaena esau, sinana bogana eai doha ede, se bahei, asubena gamagamagari se heota numa uura dobilana eai, dobila ne esana ede Lolona, tatao se laulau numa uura alona eai bena i awanorilau aridi eai. Ia Petero eo Ioane i itadi bena se awasae numa uura alona eai, abo i awanorilau aridi eai. Petero i ita‐dudurai ia arinai, maena Ioane, si ene, “U italaoma arimai eai.” Edi riba i ataiei paana i sunumawataidi bena abo ginauri esana se mosei enana. Na Petero abo i ene, “Nige egu silver, eo nige egu gold, na ginauri arigu eai ea aabi ta abo ea leawa enam, Iesu Keriso Nasareta tauna esana eai u torohai, u laulau.” I abilau ia nimatutuna eai, abo i abihetoro; ma‐esega abo ia aelaulauna eo aematamatapouna se adidiri. I lamposi i toro ie lau, maedi se awasae numa uura alona eai, i laulau, eo i lamposi, eo Eaubada i aihelahui. Tatao gamagaridi se ita i laulau, eo hinage Eaubada i aiaihelahui, 10 se nuatuiyao ia tau awaawanori wa, numa uura dobilana Lolona eai huia gamagari i babawa, wau laulau ia arinai ie tubu, arinai aruadi se loi, eo se noo ariri. 11 Taulaulaudaena se hemauri wa, Petero eo Ioane i abididinidi, tatao gamagaridi se aitautaugogo se lau aridi eai, Solomona ena dobila sorasorana eai, se noo ariariri.

Petero ena guguia helabuina. Riba paana: ribahesunuma wa abo se hemamohoiei.

12 Petero i itadi i ribalau tatao aridi eai, i ene, “Omi Isaraela tataomiu e, teina ta sahana au nooei? Au matabarabaraimai ta bena aibom ema gigibori eai, eo ema lolo eai, tau ta ai helaulau ta? 13 Aberahama ena Eaubada, eo Isaako, eo Iakobo, tamadayao edi Eaubada, ia Natuna Iesu i hedebasaei; ia au moselaei, eo Pilato matana eai au harerei, ena nuatu ia bena i iairigabaei wa. 14 Na Hetabu Tauna eo Taulaulaududuraina au harerei, na tauaiaiununa au henua bena se leawa. 15 Mauri Paana au unui, mate eai Eaubada ia i hetorouioi; ai tauitana ede. 16 Ia esana, ema sunuma ia esana eai, tau ta arinai i adidiri, ia au itayao, eo au nuatuiyao: Iesu sunumaena arinai i adidiri ta omi gamagarimiu matamiu eai.

17 “Na ehaguyao e, ea nuatuiyao au supusupu, arinai ede ia au unui, ami tanuaga hinage ia se unui. 18 Mumuga eai Eaubada i ribaeyao ena peroveta gamagaridi awadi eai, i ene Keriso amamna abo i hearo, se hemamohoiyao. 19 Arinai ede nuamiu au buidi, abo au hemala tatao udoi, emi baaea abo se sauhaidi, abihemauriuio huiana abo Guiau matana eai i lagema; 20 ia Iesu Keriso abo i hetamariama, ia ede se guguiabagunaimiuo. 21 Galewa i abididini, i lau e ginauri gamagamagaridi se heduduraiuioidi, doha Eaubada peroveta tabudi gamagaridi awadi eai i ribaei, tanoubu ena huia hetubuna i laoma e, huia ta. 22 Riba mamohoina Mose i ribaei tamadayao aridi eai, i ene, ‘Peroveta esau arimiu eai Guiau emi Eaubada abo i hetoro, emi tau esau doha ede eau: riba gamagaridi ia i heribamiu abo au ataiedi. 23 Abotai abo esa, eo esa, wau peroveta wa nige se ataiei, abo tatao boeadi eai se unuhinehineridi.’ 24 Hinage peroveta gamagamagari Samuela arinai ie tubu eo isi gamagaridi hinage ia se helaudamai, ina asubenadi ta se ribanonohaidio. 25 Omi peroveta nanatudiyao, eo Eaubada tamamiu i guguiaidio, ie riba Aberahama arinai, i ene, ‘Tumamyao aridi eai tatao gamagaridi tanoubu eai ta abo ea helolodi.’ 26 Omi se hebagunamiuo, Eaubada ia natuna i hetoro abo i hetamariawa bena i helolomiu, ia arinai gamagarimiu emi baaea au sinibuigabaedi.”

Copyright information for `SWP