Acts 4

Heamamna bagubagunana.

Taudi labui tatao se guguiaidi, kohena tataodi eo numa uura kapenana, eo Sadukea se laoma aridi eai, nuadi se baaea paana ede tatao se heatadi, eo tatao se guguiaidi, si ene, Iesu debana eai mate eai abo se torouio. Isi nimadi eai se abilau aridi eai, i maimailahio arinai se toredi numa tutugudu eai i lau e mara ie tom. Tatao gamagaridi riba wa se ataiei, se nuatuwatai; tatao se hasiridi, tausani haligigi.

Petero sunederi i guguiaidi.

Arinai i lau e mara‐ie‐tom, isi adi tanuaga headi, eo edi babada headi, tauuriuri tataodi maediyao Ierusalema eai se oigogo, Ana, kohena lailai hinage, eo Kaiapa eo Ioane, eo Alesana, isi gamagaridi hinage kohena lailai ana bogaoyao. Taudi labui se hebawadi duaduaridi eai, se oimuridi, si ene, “Gigibori esana, eo eai esana eai, wau laulau wa au laulauei?” Petero Earua Tabuna arinai i monau, i ribalau aridi eai, i ene, “Omi tatao adi tanuagao, eo Isaraela babadadiyao. Wau au oimurima taumai labui arimai eai teina abiabi lolo taulaulaudaena wa arinai, edoha ena maumauri; 10 omi gamagarimiu, eo Isaraela tataodi gamagaridi hinage, au nuatui, Iesu Keriso, Nasareta tauna debana eai, ia au hesatauroyao, mate eai hinage Eaubada ia i hetorouioi, tau ta matamiu eai i toro, eo tauna se lolo. 11 We’una ede ina omi tauabinuma au otaotaei, abo i hemala numa ewa isuna we’una. 12 Hinage taba nige mauri se abi tau esau arinai: galewa ubuna eai ta nige esau esana se moselaei tatao aridi eai, arinai abo ta mauriei.”

Se ribaguduguduidi, tabu Iesu wasana se guguiaei.

13 Petero eo Ioane edi adidiri se ita, eo isi se nuatui taudi labui nige tauheatadi, eo isi tatao supusupudi, se nooedi; se nuatulobaiyao isi Iesu maedi se miamia. 14 Wau tau wa se hemauri wa se ita, maedi se toroesega, arinai nige edi aba ribalau. 15 Isi se duiedi se lau numa murimurina eai, abo isibom se oioiriba, 16 si ene, “Tatao ta edoha eda abiabidi? Mamohoi tatao labui ta heiheinoi gigiborina se hemasarahayao Ierusalema taumiaina gamagaridi matadi eai, taba nige eda aba harereedi. 17 Taudi labui ta ta ribahemahematausidi, ata wasa ta se helai, isi Iesu esana wa tabu se ataataiuioi tau esau arinai.” 18 Se eogaidi, abo se heribadi Iesu esana tabu se ribaei, eo tabu se laulauheataei. 19 Petero eo Ioane abo se ribalau isi aridi eai, si ene, “Aitea i dudurai ede Eaubada matana eai, emi riba me ai ataiei, e Eaubada ena riba ai ataiei, hage au ribama. 20 Ginauri ai itadi eo ai ataiedi taba ai ribaribaedi hinage.” 21 Taudi labui se riba hemahematausiuioidi, abo se abigabaedi, bena se hemaisadi nige adi matapaana, paana ede tatao gamagaridi Eaubada se awamamohoiei wau laulau wa arinai. 22 Tau wa, laulau gigiborina arinai se hemauri wa, ena borimai tatao‐labuise mate eo hisa se lauo.

Earua i hemonauuioidi:

A. adi H. 2.1-4

23 Isi se abigabaedi abo se lau ehadiyao aridi eai, kohena lailaidi, eo edi babada, edi riba gamagaridi se heribadi. 24 Isi nei ribana ne se ataiei, ma nuaesegadi se eogasae Eaubada arinai, si ene, “Guiau e, oa Eaubada ede, galewa tauginaurina, eo gabogabo hinage, eo ginauri gamagaridi boeadi eai, 25 em heaheari tauna Davida awana eai u ribaei Earua Tabuna debana eai, u ene,

‘Etene se saha se ouyalayalaei,
tatao se saha se nuanuatu gaibu mo?
26 Tanoubu wasawasadi se totoro‐lele,
Tanutanuagadi se oigogoesega,
Guiau bena se laugudugudui,
eo ena Keriso hinage:’
27 mamohoi, em heaheari tauna tabuna Iesu, ia u heyausiyao, ina eanua eai ta bena se laugudugudui; Heroda eo Ponotio Pilato, maedi Murimuri‐tataodi hinage, eo Isaraela tataodi gamagaridi, se oigogoesegaidi, 28 laulau gamagaridi bena se ginauridi, em nuatu eai eo em sonoga eai nabada wa se ribaedi abo se tubu. 29 Guiau e, edi riba matamatausidi u nuatuidi: em heaheari tataodi u headidiridi, isi abo em riba se ribaei ma nuapaipaidi. 30 Nimam u helelelaei u abihemauridi: em heaheari tauna tabuna Iesu esana eai heiheinoidi eo noo ginauridi abo se ginauridi.” 31 Isi se lau‐uura lautom, abo edi aba oigogo wa i tabutabubu, isi gamagaridi Earua Tabuna se monau, Eaubada ribana abo se ribaei ma nuapaipaidi.

Ekalesia edi laulau Ierusalema eai

A. adi H. 2.42-47

32 Tauataiena gamagamagari nuadi esega mo, eo edi nuatu esega: nige esau i ene egu gogo ta ea heseriedi; se heona gonogonoadi mo. 33 Aposotolo Guiau Iesu ena torouio ribana se riba hemasaraha ma gigiborina: ainauia lailai i ota isi gamagaridi potadi eai. 34 Aridi eai hinage nige tau esau ie deha; gamagaridi edi oea eo edi numa se abidi, se uneunedi, ginauri se uneunedi wa maisadi se laedi, 35 aposotolo aedi eai se peiauridi, abo se heona, esa enana, esa enana, arinai abo se hegonoahidi. 36 Iosepa, aposotolo ia esana se tore Banaba (heaheasonina ede Nuabiga natuna), ia Kuperu tauna, boga Levi, 37 ena oea i abi, i uneunei, monina abo i laei aposotolo aedi eai ie tore.

Copyright information for `SWP