Acts 5

Anania eo Sapira edi baaea eo edi mate ribana.

Na, tau esau esana ede Anania, ma monena esana ede Sapira, isi taudi labui edi oea se uneunei. Oea maisana tupona i nuahi, ma monena edi nuatu esega mo, tupona i laei i tore aposotolo aedi eai. Petero i ene, “Anania e, ie saha Satani nuam i hemonau, eo Earua Tabuna u borai oea maisana wa tupona u nuahi? Nabada wa oea enam otaotana e nige’e? U uneunei, maisana hinage oabom enam e nige’e? ue saha em nuatu doha ina ta? Tatao nige u boraidi, na Eaubada mo u borai.” Anania teina riba ta i ataiei ia abo i guridobi, i niusigabaei ie mate: isi gamagaridi wasana se ataiei se matausi ariri. Hewari headi se torohai, ia tauna se umui, se bahelaei, se tore.

Abotai mahana haiona murina eai, monena i lulagema; wau wasa sora nige i ataiei. Petero i ribalau ia arinai, i ene, “Enagu u ribama oea au uneunei wa maisana ede ina?” Ia abo i ene, “E, iaede.” Petero i ribalau ia arinai i ene, “Taumi labui aue saha au oiriba bena Guiau Earuana au nohoi? Isi monem tautorena dobila eai se totoro, oa hinage abo se bahelaem murimuri eai.” 10 Ma esega abo i guri dobi Petero aena eai, ie tubahai: hewari wa se laoma, se ita i mateo, to se bahelaei, monena hasarina eai se tore. 11 Ekalesia gamagaridi, eo isi gamagaridi hinage teina wasa ta se ataiei, se matausi ariri.

Ekalesia tabuna ena gigibori

1 Tes. 1.1-10

12 Heiheinoi gamagamagaridi, eo noo gamagamagaridi aposotolo nimadi eai se ginauridi tatao boeadi eai: (isi gamagaridi nuadi esega mo, se oigogo Solomona ena dobila eai. 13 Isi headi, hari tatao, se matausi, arinai nige se patulau aridi eai: tatao mo isi se ribatausaedi. 14 Tauataiena se patulau Guiau arinai, moutuadi tatao eo sisine). 15 Arinai tauasiasiebo tataodi abo se woeaidi eanua dobiladi eai: eo hatahata eo aba‐eno potadi eai se heotadi; Petero i laulauhasaridi eai ia tautauna bena se ailoguloguei. 16 Eanuadi ne Ierusalema se hetaiiri moutuana se oigogoma, tauasiasiebo tataodi se ledima, eo isi earua biibii tauluidi se heouyalayalaedi: isi gamagaridi, esau eo esau, abo se hemauridi.

Heamamna helabuina.

17 Abotai abo kohena lailai i toro, isi gamagaridi maenayao hinage (isi ede Sadukea peledi), se aiaromagigiri‐aririedi. 18 Apostolo se toaidi numa tutugudu eai, se toredi. 19 Guiau ena aneru esau maiona boeana eai, numa tutugudu dobiladi i soedi, i woeahaidi murimuri eai, i ene, 20 “Au lau, au toro numa uura alona eai, teina mauri ta ribadi gamagaridi au ribaedi.” 21 Teina riba ta se ataiei, mara‐ie‐tom se lau numa uura alona eai, arinai se lauheata.

Kohena lailai i lagema ma ana sasaguyao sunederi se heoigogoidima, eo Isaraela nanatunayao edi babadayao gamagaridi, headi se hetamaridi se lau numa masigiri eai, aposotolo bena se woeahaidima.
22 Tatao wa se hetorodi wa se lau nige se lobaidi numa tutugudu eai, abo se uio se heribadi, 23 si ene, “Numa masigiri ai ita se gudu komakomanini, tauitaitawata hinage dobila gegesidi eai se totoro: na aie soe, nige tau esau aie ita alona eai.” 24 Kohena lailai eo numa uura kapenana eo kohena lailaidi headi teina riba ta se ataiedi, se nuatudadaasa, si ene, “Wasa ta nuana abo ie tubu.” 25 Esau abo i lagema, i heribadi, i ene, “Tatao au tutuguduidi wa isi ede numa uura alona eai se totoro, tatao se lauheatadi.” 26 Kapenana eo tauitaitawata se lau aposotolo se woeakomakomanidima: na eanua tataodi se matausiedi si ene ata tatao se lauwe’uidi.

27 Se woeanonohaidima, abo se hebawadi sunederi nuanuadi eai: kohena lailai i oimuridi, 28 i ene, “Lahinai ai heribakomakomanimiuo, e nige’e? ai ene, Tabu ia esana eai au lauheata? Emi riba Ierusalema i lau girihaiyao, teina tau ta osinana giruna bena au hegeumai wa?”

Aposotolo se riba heuio.

29 Petero eo aposotolo gamagaridi arinadi se heuio si ene, “Eaubada taba ai awaabiei, na tatao mo nige ai nuatuidi. 30 Ita tamadayao edi Eaubada Iesu i hetorouioi, iaede au unui wa, eo au heabasi oeagi ewana eai. 31 Eaubada nima‐tutuna eai ia i hedebasaei abo i hemala Wasawasa, eo i hemala Tauhemauri, Isaraela bena abo i henuabuidi, baaeadi abo i henuatugabaedi. 32 Teina ginauridi ai tauribahemasarahadi ede: Earua Tabuna hinage ia ede Eaubada i mosei tauawaabiena aridi eai.”

Gamaliela ena riba hesanapu.

33 Teina riba ta se ataiei, atedi se taigari, se oioiriba bena abo se unuidi. 34 Na tau esau i toro sunederi eai, ia Parisea tauna esana ede Gamaliela, laugagaeo taulaulauheataina, tatao gamagaridi ia se heaheasisiei, i lauhesomdi i ene aposotolo au hebawasuaradi sora. 35 Abo ie ribalau aridi eai, i ene, “Isaraela tataomiu e, au komakomanimiu nei tatao ne aridi eai. 36 Doha nabada Tuida i toro, iabom i awatausaeuioi, tatao handere hasi se patulau ia arinai: ia abo se unuhemate, ia tauwaabiena gamagaridi hinage se tatagorigori, abo se lautom. 37 Wau tau wa murina eai eanua tataodi edi huia hasiridi eai wa, Iuda, Galilaia tauna, abo i toro tatao gamagaridi ia i niurigogoidima ia murina eai, hinage awana se abi, ia hinage abo se unui: isi hinage gamagaridi tauawaabiena abo se tatagorigori. 38 Ea heribamiu ta, ea ene, teina tatao ta tabu au hesabaidi, se otawa: ena teina riba ta eo paisoa ta tatao isibom se hetubu, abo i lautom. 39 Ena Eaubada i hetubu, taba nige au heguri, Eaubada ata au heialagudugudui.”

Aposotolo se pidiridi.

40 Ena riba wa abo se nuatuwatai: aposotolo abo se eogauioidima se pidirinonohaidi, abo awadi se tawaidi, si ene Iesu esana tabu se ribaei, e abo se abigabaedi. 41 Isi sunederi matadi eai se torohai se lau, se kode ariri paana ede Iesu debana eai baaea se hearo. 42 Asubena gamagamagari numa uura eai, eo numa gamagaridi eai Iesu Keriso wasana se lauheataei eo se lauguguiaei, nige edi aba lautom.

Copyright information for `SWP