Acts 6

Diakona bagubagunadi.

Nei asubenana ne tauataiena tataodi se hetadada, Heleni tataodi se gadigadiguguedi paana ede asubena gamagamagari aiai se soisoiei, Heleni wabuwabudi adi nige se mosemosedi. Saudoudoi‐labui wa tauataiena tataodi moutuana se eogaidima, si ene, “Nige i dudurai Eaubada ena riba guguiaina ai abigabaei, na aiai paisoana bena ai abi. Ema tataoyao e, hage tatao haligigi‐labui arimiu eai au itasipoidi, wasadi se lolo eo Earua Tabuna se monau, eo se sonoga hinage, abo ai hetorodi teina paisoa ta abo se abi. Na ai abo huia gamagari ai moseuioimai lau‐uura eo riba paisoana arinai.” Edi riba wa moutuana maudoina se ataiei, nuadi se lolo, isi abo Setepano se hineri, Eaubada tausunusunuma‐adidirina esau, eo Earua Tabuna hinage i monau, eo Pilipo, eo Porokoro, eo Nikanora, eo Timona, eo Paramena, eo Nikolao, Anetioka tauna i hemala Iudea. Tatao ta se hebawadi aposotolo matadi eai, se uurao abotai abo nimadi se toresae isi potadi eai.

Eaubada ena riba i tadada lailai; tauataiena Ierusalema eai abo se gamagari ariariri; kohena tataodi se gamagari ariri isi hinage riba wa se awaabiei.

Sunuma eo gigibori Setepano i monau, arinai ede heiheinoi eo noo i hetubudi tatao matadi eai. Sunago tataodi headi se toro, sunagona ne esana ede Libetino edi sunago, eo Kurene tataodi hinage, eo Alesanederea tataodi hinage, eo headi Kilikia eai se laoma, eo Asia, isi hinage maedi Setepano se haiawaeagara. 10 Ia ena riba se sonoga, ma earuana i ribaei, isi bena se heuio nige abina se ata. 11 Isi tatao headi se hetorodi isi abo si ene, “Ai ataieyao ia i riba‐baaea, Mose eo Eaubada i ribabaaeaidi.” 12 Tatao, eo edi babada hinage eo tauuriuri nuadi se heasiwolewoledi, abo se lau ia hesabana, se toai, se woealaei sunederi aridi eai. 13 Tauboraborasom abo se hetorodi, si ene, “Teina tau ta eda asa tabuna ta, eo eda laugagaeo ie riba baaeaidi, nige i riba‐lautom. 14 Ena riba ai ataiei, i ene, Teina Iesu Nasareta tauna ta, dimo ta bena abo i hetatagorigori, laulau hinage Mose i ledima bena abo i abiudoiedi. 15 Isi gamagaridi sunederi eai se bawagogo ia se itaitai, ana ao doha aneru ana ao itaitana.

Copyright information for `SWP