Acts 7

Kohena lailai abo i ene, “Teina riba ta riba mamohoi wa?”

Setepano kaunisela i guguiaidi. Ena riba paana: Isaraela edi awaeagara.

Setepano i ene, “Tatao e, egu dodogayao e, eo tamaguyao e, au ataiei, Eaubada namanamarina i hemasarahaauri tamada Aberahama arinai, huiana Mesopotamia eai ie mia, sora nige ie mia Harana eai. Ie ribalau ia arinai i ene, ‘Em eanua u laugabaei, eo am bogaoyao u laugabaedi, oea esau abo ea heitam abo u laoma arinai.’ Kaledea oeana abo i laugabaei, Harana eai i mia: metai ia tamana ie mate, Eaubada abo i woeaiyama ina oea eai ta, arinai au miahai. Nige ena oea begana i mosei, nige aena ena aba utuutuena, nige ariariri: taiede ia i ribahesunumaauri, ia sora nige natuna, i ene abo i mosei enana, eo ia tumanayao enadi hinage. Eaubada i ribalau ina doha, i ene ia tumanayao oea udoi eai abo se mia; isi abo se toaidi, eo se hepaisoaidi, eo borimai handere hasi abo se hebaaeadi. Eaubada hinage i ene, ‘Eanua wa isi se hepaisoadi wa abo sora ea hegirudi: abotai abo se lulage ina dimo eai ta, egu heaheari eai abo se lau.’ Peritome laugagaeona ia i mosei ia arinai: Aberahama Isaako i hetubu, asubena hehaligigi‐haionana eai abo hinage se heperitomei; Isaako hinage Iakobo i hetubu; eo Iakobo tubudayao saudoudoi‐labui i hetubudi. Tubudayao Iosepa se aiaromagigiriei, ia abo se uneunei, se laei Aigupito eai; na Eaubada mo ia maena. 10 Ena nuadubu gamagamagari aridi eai Eaubada ia i hemauri; hinage lolona eo sonogana i mosei ia arinai Parao Aigupito wasawasana matana eai; Parao Iosepa abo i hetoro, Iosepa abo Aigupito edi gavana eai i lau, eo Parao ena numa tanuagana eai ie lau hinage. 11 Aigupito gamagaridi eo Kanana oeadi hinage, guriam lailai aridi eai ie tubu, se nuadubu ariri: tamadayao aiai nige adi aba lobaina. 12 Iakobo aiai wasana i ataiei, Aigupito eai edi masuri se hesaeauri, arinai tamadayao i hetamaribagunaidi se lau. 13 Edi lau helabuina eai abo Iosepa iabom i hemasarahauioi ena tataoyao aridi eai, Iosepa ana bogao hinage Parao abo se heita. 14 Abotai abo Iosepa i hetamaridi se lau tamana Iakobo se heribayama, maena ana bogao gamagaridi, tataodi tatao‐haiona‐se‐mate saudoudoi‐haligigi hinage; 15 arinai abo Iakobo i dobi Aigupito. Nei eai abo ie mate, ia eo tamadayao, 16 abo se baheuioidi se laedi Sekema eai, se toredi bousa eai wa Aberahama moni arinai i uneauriyao Emora nanatunayao aridi eai, Sekema eai.

17 “Huiana Eaubada Aberahama i ribahesunumaei wa i hanahanauma, tatao se hetadada ariri Aigupito eai 18 i lau e edi wasawasa esau ie tubu, ia Iosepa nige i nuatuwatai. 19 Ia ada bogao wa i abibaaeaidi, tamadayao i hetaladuidi nanatudiyao gagiridi se gabagabaedi, ata si mauri. 20 Nei huia ne Mose se labasi, ana ao i lolo ariri Eaubada matana eai. Ia nawalai haiona numa eai se hemahemadoyamui; 21 ia se gabaeyao wa, Parao natuna siu i abiisiniyama, abo i labahai doha himage ia natuna mamohoi. 22 Aigupito edi sonoga gamagamagari Mose i ata heohidio; ena riba eo ena laulau hinage aridi eai i adidiri ariri.

23 “Ena borimai tatao‐labui‐se‐mate se ohi, ia nuana bena i lau ana bogao i itauioidi, Isaraela nanatunayao wa. 24 Ia matana eai esau se abi‐baaeai, ia abo i sagui, tau se hebaaea wa i hemauri, Aigupito tauna mo i unui. 25 Nuana eai i ene ena tataoyao abo se italobai, Eaubada abo i hemauridi ia nimana eai, na isi nige se nuatui. 26 Mara‐ie‐tom abo tatao labui se lululu, abo i taumasaraha bena i laubiriedi, i ene, ‘Tatao e, omi boga esega, aue saha au hebahebaaeauioimiu?’ 27 Esau wa ehana i hebaaea Mose i heduiahalai, i ene, ‘Eai i ribaei oa ama tanuaga, eo oa tauhekirainomai eai u lau? 28 Bena u unuigu wa, doha lahi Aigupito tauna esau u unui wa?’ 29 Teina riba ta Mose i ataiei abo ie dago, ia Midiana eai i miaheboheboriedi, nei eai nanatunayao labui i hetubudi.

30 “Borimai tatao‐labui‐se‐mate se lautom. Guiau ena aneru esau i taumasaraha ia arinai Sinai tupina barabarana eai, aneru wa oeagi alaalasina boeana eai i taumasaraha. 31 Mose i itaitalau, i noonooei; i lau gegesina eai, bena i itakomakomani, Guiau arinana i laoma ia arinai. 32 I ene, ‘Eau tamamyao edi Eaubada, Aberahama ena Eaubada, eo Isaako ena Eaubada, eo Iakobo ena Eaubada.’ Mose abo i tabutabubu, nige i itaitalau arinai. 33 Guiau abo i ribalau ia arinai i ene, ‘Am ae’um aem eai me u abihaidi: em aba totoro me dimo tabuna. 34 Egu tataoyao edi amamna Aigupito eai ea itayao, edi lepalepa ea ataieyao, hinage ea dobima bena ea hemauridi. U laoma, abo ea hetamarim u lau Aigupito.’

35 “Teina Mose ta, ia se lauparihibaeyao wa doha si ene, ‘Eai i ribaei oa ama tanuaga, eo tauheduheduduraimai eai abo u lau wa?’ Ia ede Eaubada ia abo i hetamari adi tanuaga, eo tauhemauridi, aneru nimana eai i taumasaraha oeagi alaalasina alona eai. 36 Ia i woealaedi, noo ginauridi i ginauridi, eo heiheinoidi Aigupito eai, i heitadi Gabogabo esana Buiabuiana eai hinage, eo barabara eai hinage borimai tatao‐labui‐se‐mate. 37 Teina Mose ta ia ede i ribalau Isaraela nanatudiyao aridi eai, i ene, ‘Peroveta esau Guiau emi Eaubada abo i hetoro omi arimiu eai, emi tau esau abo doha eau; ia taba au ataiei.’ 38 Ia ede ina ekalesia boeadi eai barabara eai aneru maenayao Sinai tupina eai se ribariba, maedi tamadayao hinage; mauri ribadi hinage i abidi abo i ledima arida eai. 39 Ena riba ita tamadayao nige se awaabiei, ia se heduiahalai, isi nuadi se uiouio mo Aigupito eai. 40 Isi Arona se heriba si ene, ‘Eda eaubada headi oa u ginauridi abo se edabagubagunaeda: paana ede teina Mose Aigupito eai i woeaidama wa ia haedi i laulau, nige ta itaitai.’ 41 Nei huiana ne isi bulumakau healana esau oitauna se ginauri, oitau wa arinai se aitalasam; ginauri nimadi eai se ginauri wa abo se kodei. 42 Arinai abo Eaubada i lausuaraedi, ia abo i nuatugabaedi, isibom abo galewa ginauridi se aihelahuidi; doha peroveta bukana eai se uriyao si ene:

‘Bulumakau gorigorinonohaidi, eo aitalasam ginauridi,
matagu eai aue toredi, Isaraela numamiu e?
omi barabara eai wa, borimai tatao‐labui?
43 Edohana Moloka ena numa‐lulu au abiabiusei,
eaubada esau esana Repana ena ipora hinage,
oitau au ginauridi, au aihelahuidi;
abo ea aiduiemiu au lau e Babulonia hari tehana eai.’
(Jer. 19.13).

44 “Numa‐uura bahebaheuseina, dubu tohonana ede, ita tamadayao se abi barabara eai, doha Eaubada Mose i ribahasahasaiyao, tautauna i heita, iaede i ginauriwatai. 45 Isi muri eai hinage, ita tamadayao maedi Iosua abo se abi, se laei Etene eanuadi eai, isi Eaubada i aiduiedi tamadayao matadi eai, i lau e Davida huiana eai; 46 Eaubada Davida i henua aririei; ia i awanorini bena Iakobo ena Eaubada ena numa‐abamia i abi. 47 Na Solomona mo ia enana i abi numa. 48 Taiede, numa nimadi eai se ginauridi Saesae‐Aririna nige aridi eai i miahai; doha hinage peroveta ie ribaei,

49 ‘Galewa egu terona ede,
eo tanoubu aegu ana bou ede.
Guiau i ene, egu numa sahasahaina abo au abi?
e egu abaaiyawasi saha?
50 Teina ginauri gamagaridi eau nimagu eai
ea ginauridi, e nige’e wa?’
(Isa 66.1-2).

51 “Omi tatao nuamiu se oiura, nuamiu eo beamiu nige se peritomedi, omi huia gamagamagari Earua Tabuna au laugudugudui. Tamamiuyao edi laulau mo au laulauedi. 52 Aitea peroveta tamamiuyao nige se hebaaea? Laulaududurai Tauna ena laoma wasana tauduaina isi se unuhematedi, ia ede omi abotai au ribagabaei eo au unui, 53 omi laugagaeo tauabina ia ede aneru se leawa, na nige au sogohididini.”

Tau bagubaguna evanelia debana eai mate i hearo: Paulo wasana se hetubu.

54 Teina riba ta se ataiedi, atedi se taigari, isi gadigadidi se taburuyahisidi. 55 Na, ia Earua Tabuna i monau, galewa i itadidinisaei Eaubada namanamarina ie ita, eo Iesu hinage ie ita i totoro Eaubada nima‐tutuna eai. 56 I ene, “Galewa ea ita i taigari, Tau Natuna i totoro Eaubada nima‐tutuna eai.” 57 Isi se eabalailai, beadi se moinidi, isi abo se taugogo nuadi esega mo, 58 ia se heduiahalai eanua murimurina eai se lauwe’ui: isi tatao tauitana adi lulu se toredi hewari esau aena eai, ia esana ede Saulo. 59 Isi Setepano se lauwe’ui, ia Guiau i eogai, i ene, “Guiau Iesu e, earuagu ta u abi.” 60 Ia ie turibono, i eabalailai, i ene, “Guiau e, Teina baaea ta tabu u pipinilaei aridi eai.” Riba ta ie ribalautom ia abo i guridobi ie eno.”

Copyright information for `SWP