Acts 8

Heamamna hehasina: Saulo tauheamamnadi.

Saulo hinage ena mate arinai ie eari. Meta asubenana eai ne ekalesia Ierusalema eai se hebaaeadumadumaidi; se hetatagorigoridi se lau Iudea hari tupo hari tupo eai, eo Samaria, aposotolo tataodi isibom mo se mia ede. Eaubada matausina taumatausi Setepano se laei se tore, eo doudouna se douariariri. Na Saulo, ia ekalesia i hebaaea, i awasae numa gamagamagari alodi eai, tatao eo sisine i abigogoidi numa masigiri eai i toredi.

Misionare paisoa se hetubu.

Arinai isi se tatagorigori wa, se hailauidi se lau dimo gamagamagari riba se lauguguiai.

Pilipo ana hewau

A. adi H. 6.5; 21.8

Pilipo hinage abo ie dobi Samaria eai, Keriso ribana aridi eai i guguiaidi. Tatao nuadi esega mo, riba wa Pilipo i ribaei se ataieididini, ena riba se ataiei eo ena laulau gigibori i hemasarahadi se itadi. Paana ede earua biibiidi tatao headi se luidi se eabalailai, isi abo se lulage murimuri eai, gamagaridi hinage se palisi, eo tatao laulaudaedi hinage i hemauridi. Kode lailai ie tubu nei eanua ne arinai.

Na tau esau esana Simona nabada wa nei eanua eai ne i tabutabusima, Samaria tataodi i aiaigoridi, ia hinage i ene iabom i sae ariri. 10 Isi gamagamagaridi ena riba se ataiei, tatao gaibu eo tatao headi saesaeariridi si ene, “Tau ta Eaubada ena gigibori lailai ie abi.” 11 Isi ia se lauwatai paana ede nabada i aiaigoridi ena tabutabusima eai. 12 Isi abo se ataiei, Pilipo ia wasa lolo Eaubada ena basileia ribadi i guguiaidi, eo Iesu Keriso esana eai, isi abo se hebapatisoidi tatao eo sisine. 13 Simona hinage abo i ataiei: ia hinage se hebapatisoi, i miahai Pilipo arinai, ena laulau‐gigiboridi eo heiheinoidi i itadi i nooaririedi.

14 Na aposotolo tataodi Ierusalema eai wasana abo se ataiei, Eaubada ena riba Samaria tataodi se abiyao, Petero eo Ioane se hetamaridi aridi eai. 15 Isi abo se dobi se lage eanua eai, enadi se lau‐uura, isi bena abo Earua Tabuna se abi. 16 (Nei huiana ne nige sora i dobi esau potana eai, Guiau Iesu esana eai mo se hebapatiso nonohaidi). 17 Isi abo nimadi se toresaei isi potadi eai, Earua Tabuna isi abo se abi. 18 Na, Simona i itayao aposotolo tataodi nimadi se toresaei arinai Earua Tabuna se moselaei, ia moni bena i mosedi. 19 I ene, “Teina gigibori ta au leama enagu, eau hinage ea aabi, nimagu ea toresaei tataoa potadi eai, isi Earua Tabuna abo se abi.” 20 Na, Petero i ribalau ia arinai, i ene, “Meta moni me abo maedam au mate esega, paana u nuatui Eaubada ena ainauia bena u unemoniei. 21 Teina ginauri ta, taba nige tupona begana u abi, paana Eaubada matana eai nuam nige i dudurai; 22 teina em baaea ta arinai nuam u bui, u uura Eaubada arinai, bena em nuatu wa abo se nuatugabaei. 23 Paana ea itam oa baaea apeapesuiana, eo laulau baaea augogona hinage.” 24 Simona arinana i heuio, i ene, “Enagu u lau uura Guiau arinai, wau ginauri u ribaedi wa, abo nige se hearogu.”

25 Na, taudi labui Guiau ena riba se hemasarahayao, eo se lauguguiayao, abo se uio Ierusalema eai, evanelia se guguiai Samaria eanua gamagamagari gougoudi eai.

Pilipo maena Aitiope tauna.

26 Guiau ena aneru i ribalau Pilipo arinai, i ene, “U torohai, u lau tupo eawana eai, u lau e Ierusalema u laugabaei Gasa dobilana me barabara mo.” 27 Ia abo i torohai, ie lau: tau esau, Aitiope tauna, ia eunauka, tau wa ie sae ariri, ia Kanaki Aitiope edi wasawasa‐sine ana sagu, ena une gamagamagari ia tauitawataidi, ia i laoma Ierusalema eai tabaohu hesabana. 28 Ia i uio, kariota alona eai i geru Isaia peroveta ena uriuri i hasihasiri. 29 Earua Pilipo i heriba, i ene, “U lau arinai, nei kariota ne arinai u awasae.” 30 Pilipo i aitautau ia arinai, abo i ataiei peroveta Isaia ena uriuri i hasihasiri, to i hesioi, “Em hasihasiri me nuam eai i masarahao, wa?” 31 Tau wa abo i ene, “Abo edoha egu ataataiena, nige taulauhasahasaigu ta?” I awanori Pilipo arinai ia bena i awasaema se bawa‐labulabui. 32 Uriuri ena aba‐hasihasirina wa ia ede ina:

Ia se woeai doha mamoe se laei se unui,
e doha mamoe natuna i monou mo
uiana tautomna nimana eai,
ia hinage, nige awana i dabari.
33 Se ribadobidobiei huiana eai
edi hegiruna eai abidudurai se nuahi.
Ia isina eai abo i ribaribaei?
Paana ena mauri tanoubu eai ta se abihaiyao.”
(Isa 53.7.8)

34 Eunauka abo i ribalau Pilipo arinai i ene, “Ea oimurim wau peroveta ena riba ta eai i ribaribaei, iabom e tau esau ribana?” 35 Pilipo awana i dabari, wau uriuri wa arinai i hetubu, Iesu wasa lolona abo i heriba. 36 Isi edi dobila eai se laulau, goila ipuna esau eai se lage, eunauka abo i ene “U ita, goila ina! Saha ede i guduguduigu ea bapatiso?” 37 Pilipo i ene, “Ena u ataiei ma nuam i ohi, taiede.” Ia arinana i heuio i ene, “Ea ataieididiniyao, Iesu Keriso ia Eaubada Natuna ede.” 38 I heribadi kariota se hetarutoro; isi taudi labui se dobi goila eai, Pilipo maena eunauka, ia abo se hebapatisoi. 39 Isi goila eai se gaeosaema Guiau ena Earua Pilipo i abihaiyao, eunauka ia nige i itauioi; ia abo ena dobila eai ie lau nuana i lolo, eo ie kode. 40 Na, Pilipo Asota eai se hailobai: eanua gamagamagari i baeawaidi, wasa lolona i guguiai, i lau e, i lage Kaisaria eai.

Copyright information for `SWP