Colossians 2

Ea ’ne bena abina au ata, eau nuagu i hisihisili ariri omi debamiu eai, eo isi Laodikea eai hinage, eo isi headi, gamagaridi sora nige agu ao bulumagu eai ta se ita. Bena nuadi se biga, bena gadosisi eai nuadi se ino‐esegaidi, eo gogo saesaena eai wa, nuatu adidiri eo italobai se monau, bena Eaubada nuatuyamuyamuina abo abina se ata, iaede Keriso, sonoga gogona maisa‐lailaina maudoina ia arinai se toreamuiyao. Teina ta ea ribaei, ata tau esau riba amna aridi eai i boraimiu. Paana bulumagu eai ata bena ea miasuaraemiu, taiede earuagu eai eau maemiu, ea kode emi mia‐komakomani ea ita, eo emi sunuma Keriso arinai i otaesegai.

Doha Keriso Iesu Guiau aue abi nuamiu eai, au laulau hinage ia boeana eai; lammiu ia arinai au tore, ia boeana eai se abi‐hetoromiu, sunuma eai au torotahitahi doha hinage se heatamiuo, arinai emi lautoi au helai.

Au komani ata tau esau i boraimiu tanoubu ta ena sonoga eai, eo ena nuasaesae gaibu eai, doha tatao beabeadi edi laulau, doha tanoubu ta kamanina, na nige doha Keriso enana. Paana Eaubada ana ao maudoina i mia‐hemonau, ia wa tauna eai. 10 Omi hinage au monau, ia boeana eai, ia gigibori maudoina, eo tanutanuaga, uruurudi ede. 11 Ia boeana eai omi hinage peritome aue abi, peritome wa nige nima eai se ginauri, tauna bulumana emi aba‐torehesuarana ede Keriso ena peritome eai: 12 emi bapatiso eai ia maemiu se puruhimiuo, arinai hinage ia maemiu au torouioo, paana Eaubada ena paipaisoa au sunumaei, arinai Iesu mate eai wa i hetoro. 13 Omi emi baaea boeadi eai aue mate, eo bulumamiu wa nige se heperitome, ia maemiu i hemauriesegaimiu, emi baaea gamagamagari i nuatugabaedio. 14 Laugagaeo nima eai se uri arinai se hegiruda wa, i saugabaei, i lau baaeaida wa na i laehesuara, satauro eai i poasihepatulaei. 15 Arinai basileia eo gigiboridi i hetatagorigoridi, i hemasaraha‐auridi, eo i saepoidi.

16 Arinai tabu tau esau i hegirumiu ena buluma au aidi, e emi nomnom eai, e huia tabudi heasisina eai, e nawalai ena huia poe, e sabati asubenadi. 17 Meta tautau mo, ginauri sora nige se tubu heaheasonidi, na ginauri mamohoina wa Keriso enana. 18 Tabu tau esau i boraimiu emi ainauia i girihai, iabom ena nuatu eai bena nuatu‐dobidobi gaibu e aneru tabaohuna i heatamiu, ginauri nige abina i ata arinai i hemodeuioi, ia ena nuatu buluma mo, i nuasaesae, 19 na Uru wa nige i abididini; uruna iaede tauna maudoina tauheaina, popona eo wonowonogarana i ino‐esegaidi, arinai tauna wa ie tubu, ena tubu wa Eaubada i mosei.

20 Ena omi tanoubu laulaudi aridi eai aue mate, Keriso maemiu, paana saha doha tanoubu eai ma‐miamiu aiudi udoi udoi au awaabiedi? 21 (Tabu u abi‐ita, Tabu u ai‐ita, Tabu u abilau; 22 ginauri gamagaridi ta ta hepaisoaedi na se tatagorigori.) Tatao mo edi lauheata eo edi laugagaeo ina. 23 Teina ginauridi ta adi ao doha sonoga, itabom eda nuatu tabaohuna eo nuatu‐dobidobiuio, eo tauda ta healapaipai; ia‐mo nige gonoana se saguida buluma lelehina arinai.

Copyright information for `SWP