Colossians 3

Ena omi Keriso maemiu au torouio, dimo ewana eai ginauridi au eooidi, Keriso ena aba‐babawa eai, Eaubada nima‐tutuna eai. Emi gadosisi au toreesegai ewana ginauridi aridi‐ena, nige tanoubu ta ginauridi aridi‐ena. Paana omi au mateo, emi mauri Keriso arinai se toreyamui, Eaubada boeana eai. Keriso, ia eda mauri ede, sora ena huia taumasaraha eai, omi hinage maemiu abo au taumasaraha, ia namanamarina eai.

Arinai eaumiu tanoubu eai ta au hematedi: isi ede ganaganawari, laulau bii, buluma lelehina, gadosisi baaea, gogo gadosisina iaede doha oitau tabaohuna. Wau ginauri wa debadi eai Eaubada ena ouyalayala abo i taru awayagara nanatunayao potadi eai; beabeana omi hinage dobila eai ta au laulau, huia ne ginauri ta boeadi eai au miamia. Na huia ta ginauri gamagaridi ta omi au torehesuaradi; nuabaaea, ouyalayala, nuakalapi, diladila, riba‐hetaumaeamaea awamiu eai au ala‐gabaei. Tabu esau, esau i borai, paana tau beabeana wa au torehesuarayao, eo ena laulau hinage, 10 eo tau harihariuna au luiyao, huia gamagari italobai harihariu arinai se heharihariu, ia tauhetubuna wa ana ao i abiwatai. 11 Teinai nige Heleni e Iudea, peritome e nige‐peritome, etene e Sikaito tauna, tau‐auau, e tauiaiyairi, na Keriso mo ginauri maudoina ede, eo ginauri gamagaridi boeadi eai.

12 Besi ginauri ta au luidi, doha omi Eaubada ena hinehineri tataomiu, se hetabuemiu, se gadosisi‐aririemiu, iaede nuatoatoa nuamiu eai, abilolo, nuatudobidobiuio, manabiga, taubiga‐daoi. 13 Esau, esau ena huia au mosei, eo au haiheduduraiuioimiu, ena esau biribiri i hetoro ena doga arinai; doha Guiau emi baaea i nuatu‐gabaedio, omi hinage au abi doha nei. 14 Teina mo i baguna, gadosisi au lui, ginauri gamagaridi i au esegaidi ede, se lau lolo‐esega. 15 Eaubada ena loni nuamiu bena i tanuagaedi, emi dobila ina, arinai se eogaimiu omi taumiu esega; eo nuamiu eai au lautoi. 16 Keriso ena riba boeamiu eai bena i miahelai, ma sonogana maudoina, au hai‐heatauioimiu, au lauhasahasauioimiu, salamo eai, eo wana tabudi eai, eo wana earua enana, au wanawana, ena ainauia nuamiu eai, Guiau arinai. 17 Eo saha eo saha au abi, emi riba eai e emi laulau eai, ginauri gamagaridi Guiau Iesu esana eai au ginauridi, ia debana eai Eaubada, Tamana, au laulautoiei.

18 Sisine‐tawasora, monemiuyao au awaabiedi, doha i lolo ede, Guiau boeana eai. 19 Tatao‐tawasora, monemiuyao au gadosisiedi, tabu au siosiololo aridi eai. 20 Merumeru, ginauri gamagaridi eai tamamiuyao eo sinamiuyao au awaabiedi, paana teina Guiau nuana i helolo aririei. 21 Mai‐tama, tabu nanatumiuyao au hesohesomdi, ata nuadi se beruberu. 22 Tauheaheari, ginauri gamagaridi aridi eai tanuagamiuyao tanoubu eai ta au awaabiedi; nige matadi eai mo au paisoa, doha tatao mo nuadi au helolodi, na ma‐nuaesegamiu, doha Eaubada au matausiei. 23 Saha eo saha au ginauri, ma nuamiu au ginauri, doha Guiau enana au ginauri, tatao nige’e, 24 au nuatui, Guiau nimana eai ena gogo tupona, maisa saesaena, abo au abi: paana omi Guiau Keriso au heaeaiei. 25 Ia baaea tauginaurina, baaea wa maisana abo i abi, hinage tatao taba nige se heasisiedi:

Copyright information for `SWP