Colossians 4

Tanutanuaga e, emi tauheaheari enadi au mose‐dudurai, eo gonogonoadi; au nuatui omi hinage Tanuagamiu galewa eai.

Uura eai au tauesegaimiu, hinage au silasilawahetete, malautoimiu. Enamai hinage au laulau‐uura, bena Eaubada ema dobila i soe abo ai ribariba, Keriso ena riba‐eamuyamui ai ribahemasaraha, iaede debana eai se augu ta, egu riba bena se masaraha, doha i lolo ea riba.

Au laulau komakomani ganamuri matadi eai, tabu emi huia au gabaei. Emi riba huia gamagamagari ma‐ainauiana, au hearita, abo tau esa, tau esa ena riba abina au ata au heuio komakomani.

Wasagu gamagari Tukiko abo i heribamiu, ia egu tau lolona, tauheaheari i torotahitahi, eo helegu‐taupaisoa lolona Guiau boeana eai. Hesabana ede ina ea hetamariawa, bena wasamiu i ataiei eo nuamiu i helolodi; ia maena Onesimo, eda tau lolona esau, ta gadosisiei, eo omi emi doga esau. Isi ema laulau gamagamagari abo se heribamiu.

10 Arisitako, helegu‐tauauau‐tauna esau, i lautoiemiu, eo Mareko, Banaba madiana wa (emi abiabina se heribamiuo— ena i laowa ia bena au oiyami), 11 eo Iesu, esana esau ede Iusetasi. Helegu‐taupaisoa Eaubada ena basileia enana, boeadi eai ina tatao ta isibom tau‐peritome, isi tauhenuabigagu ede. 12 Epapara, omi enamiu esau wa, eo Keriso ena heaheari, i lautoiemiu. Huia gamagari uura eai enamiu i paisoa adidiri, bena au toro, bena au lolo, eo nuamiu se adidiri Eaubada ena nuatu au abiheohi. 13 Ia ea itayao arinai ea ribaei ina, omi arimiu eai i nuahai ariri, eo isi hinage Laodikea eai, eo Hierapoli eai. 14 Luka, doketa se gadosisiei wa, eo Dema, se lautoiemiu. 15 Eda tataoyao Laodikea eai ai lautoiedi, eo sine Numepa, eo ekalesia ia ena numa eai se oioigogo. 16 Ina leta ta se hasiriyao boeamiu eai abo au hetamari bena ekalesia Laodikea eai se hasiri hinage, eo isi edi leta omi hinage abo au hasiri. 17 Hinage Arekipa au heriba au ene, “Paisoa Guiau arinai ue abi wa, u komani abo u ginauri heohi.”

18 Eau Paulo, egu lautoi ina, eaubogu nimagu eai. Egu auau ta au nuanuatuidi. Ainauia enamiu. Amen.
4.18Roma eai se uri, Kolosi tataodi aridi eai, Tukiko eo Onesimo nimadi eai.


Copyright information for `SWP