Exodus 10

Madimadi Iwalana

GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “U awasae Parao arinai: ia nuana eo ena heaheari nuadi ea heoiuradi bena egu heiheinoi ta ea hemasarahadi isi matadi eai. Bena abo natum eo tubum beadi eai abo au wasaduaiei, edohana Aigupito tataodi ea abiliuliuaidi, eo egu heiheinoi ea ginauridi boeadi eai: bena abina au ata eau GUIAU ede.”

Arinai Mose eo Arona se lau Parao arinai se heriba si ene, “Doha ina GUIAU, Heberu edi Eaubada i ribaei, ‘Abo ma hisa u awaeagalaegu, nige u nuatudobidobiuioim matagu eai? Egu tatao u abigabaedi bena se heayaiyegu. Paana ena egu tatao u nuahidi, nige u abigabaedi, maraitom abo madimadi ea ledima em tano eai. Eanua abo se lau girihai taba nige tano se ita: abo saha eo saha se otahai nabu tupitupidi wa nige i hebaaeadi meta abo se aidi, eo emi oeagi gamagamagaridi oea eai abo hinage se aidi. Madimadi abo em numa se hemonaudi eo em heaheari gamagaridi edi numa, eo Aigupito tataodi gamagaridi edi numa, doha nige tamamiuyao e tubumiuyao se ita edi huia labasadi eai i laoma e ina asubena ta.’” Abotai i sinibui Parao matana i pesagabaei.

Arinai Parao ena heaheari se ribalau ia arinai, si ene, “Ina tau ta huia lohana hisa abo i iwalaida? Tatao wa u abigabaedi GUIAU edi Eaubada bena se heayaiyei: nige sora u italobai Aigupito i baaea’o?” Arinai Mose eo Arona se woeauioidima Parao arinai eo i heribadi, i ene, “Au lau GUIAU emi Eaubada au heayaiyei: na aidimodi abo se lau?” Eo Mose i ene, “Abo ai lau, maemaiyao ama isimurita eo ama isibaguna, nanatumaiyao tatao eo sisine, ema mamoe eawoidi eo ema bulumakau eawoidi, paana ema GUIAU enana abo ai mataasi.” 10 Abo Parao i ene, “Mamohoi abo GUIAU maemiu ena omi eo nanatumiuyao gagiridi ea earigabaemiu! Au ita, i masaraha nuatu baaea esau au nuanuatui. 11 Taba nige’e: Au lau, omi tatao lailaimiu mo omibom, GUIAU bena au heayaiyei, paana meta me au henua.” To se aihenaudi Parao matana eai.

12 Arinai GUIAU i ribalau Mose arinai, i ene, “Nimam u helelelaei Aigupito eanuana potana eai bena madimadi si laoma Aigupito tanona eai, abo ginauri ini’inidi gamagaridi, saha eo saha nabu tupitupidi nige i hebaaeadi, abo se aidi.” 13 To Mose ena tu’e i helelelaei Aigupito eanuana potana eai, eo GUIAU mana eawana i hetoa dimo ne potana eai asubena maudoina ne boeana eai, eo maiona maudoina boeana eai; abo mara ie tom eawana madimadi i ledima. 14 Eo madimadi se saema Aigupito eanuana maudoina potana eai, eo se otadobi Aigupito eanuana maudoina potana eai, madimadi eawoidi lailai didigadi ana ao doha beabeana sora nige se ita, eo taba nige se itauio. 15 Eanua wa se laugirihai, to tano i dubaduba, eo lagau gamagaridi tano wa potana eai se aidi, eo oeagi uauadi, saha eo saha nabu tupitupidi wa nige i hebaaeadi se aidi. Nige begana ginauri ini’inina i ota oeagi e oea lagaudi aridi eai Aigupito eanuana maudoina boeana eai. 16 Abo Parao Mose eo Arona i eogaheuraidi i ene, “GUIAU emi Eaubada baaea arinai ea ginauri, eo omi arimiu eai hinage. 17 Ea aibodaim bena egu baaea ina ma’esega ta, u ribagigiri, eo au aibodalau GUIAU emi Eaubada arinai ina mate ta bena i laehesuara.” 18 To Mose Parao i pesagabaei eo i aibodalau GUIAU arinai. 19 Abo GUIAU mana adiadidirina ealasi eai i hetoa, abo madimadi i iuhi‐hesuaradi i laedi Gabogabo Buiabuiana arinai; nige madimadi esega ie ota Aigupito dimona maudoina boeana eai. 20 Na GUIAU Parao nuana i heoiura, taba nige Isaraela tataodi i abigabaedi.

Masigiri Hearona

21 GUIAU hinage i ribalau Mose arinai i ene, “Nimam u helelelaei galewa eai bena abo masigiri Aigupito eanuana potana eai, masigiri mamohoi bena amnana si ataiei.” 22 To Mose nimana i helelesaei galewa eai, abo masigiri potopotona Aigupito dimona maudoina boeana eai asubena haiona. 23 Nige esau esau se itaitauioidi, eo nige esau ena aba‐ota eai i toro asubena haiona, na Isaraela nanatunayao edi abamia eai mo ie mara. 24 To Parao Mose i eogai i ene, “Au lau emi GUIAU au heayaiyei, nanatumiuyao hinage maemiuyao. Na emi mamoe eo emi bulumakau mo taba nige se lau.” 25 Na Mose i ene, “Suisui hinage abo au ledima nimamai eai, ema aba‐aitalasam eo ema aba‐gabugabu, aridi eai abo ai heaitalasamdi GUIAU ema Eaubada arinai. 26 Ema suisui hinage abo maemai ai lau. Taba nige aegigi esega ai laugabaei, paana bena ai laedi, abo aridi eai GUIAU ema Eaubada abo ai heayaiyei; paana nige abina ai ata saha arinai ema GUIAU abo ai aihelahui i lau e aie lage eanua esau eai ne. 27 Na GUIAU Parao nuana i heoiura, taba nige i abigabaedi. 28 Abo Parao i ribalau Mose arinai i ene, “U lausuaraegu; u ita komakomani, tabu u awaseuioma matagu eai, paana asubenana wa arinai matagu u itauioi abo u mate!” 29 Eo Mose i ene, “U ribadudurai: taba nige matam ea itauioi.”

Copyright information for `SWP