Exodus 11

Ealahou Unuina se Ribanonohai

GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “Iwala esega mo abo ea leama Parao potana eai eo Aigupito potana eai: murina eai abo i abigabaemiu: ena i abigabaemiu, abo i aiduyei esegaimiu. Abo ina u riba tatao beadi eai, bena tatao gamagaridi se aibodalau heledi tatao aridi eai pasa udoi udoi silver eo gold aridi eai se ginauridi.” Arinai GUIAU Aigupito tataodi nuadi i helolodi tatao wa aridi eai. Eo hinage tau wa, Mose, is sae ariariri Aigupito eanuana eai, Parao ena heaheari matadi eai, eo tatao matadi eai.

Abo Mose i ene, “Doha ina GUIAU i ribaei, ‘Bulinuana eai abo ea pesa ea lau Aigupito duaduarina eai, abo ealahou tatao gamagaridi Aigupito eanuana eai abo se mate. Parao ena ealahou tau, ia ede i bawa terona potana eai, i lau e heaheari sinena ia sitona aba‐bibina dagelana eai ena ealahou tau. Eo suisui hinage lababagunadi gamagaridi. Dou lailai abo ie tubu Aigupito eanuana maudoina boeana eai, sora nige doha nei se ataiei, eo abo taba nige se ataieiuioi. Na Isaraela tataodi aridi eai, tau e suisui, taba nige kedewa esau i talabou, bena abo au italobai GUIAU i heseri Aigupito tataodi eo Isaraela tataodi boeadi eai. Em heaheari gamagaridi abo se dobima arigu eai, se debatutu matagu eai, abo si ene, “U lausuara eo tatao gamagaridi isi tauhemuriwataim”: eo murina eai abo ea pesa.’” To Parao matana i pesagabaei ma ouyalayala‐aririna. GUIAU hinage i ribalau Mose arinai i ene, “Parao taba nige em riba i ataiei, egu laulau gigiboridi bena se gamagari Aigupito tanona eai.”

10 Mose eo Arona laulau gigiboridi se ginauridi Parao matana eai; na GUIAU Parao nuana i heoiura, Isaraela tataodi taba nige i abigabaedi bena ena eanua se torohaigabaei.

Copyright information for `SWP