Exodus 12

Pasova

GUIAU i ribalau Mose eo Arona aridi eai Aigupito eanuana eai, i ene: “Ina nawarai ta arimiu eai abahetubuna, hinage nawarai headi. Isaraela tataodi au heoigogoidi au heribadi, ‘Ina nawarai ta asubena hesaudoudoina eai tatao gamagaridi abo mamoe natuna se abi, tamadi ena numa ena boga laina gonoana, numa esau esau ena mamoe. Ena boga esau i gagiri ariri, nige gonoana bena mamoe se ai heohi abo ia eo helena taumia tauna mamoe se abi bena tatao gamagaridi au hasiridi abo se ai gonogonoadi: Em mamoe natuna taba nige gaina arinai, suisui tamoana ena borimai esega: mamoe e goti boeadi eai abo au abi. Abo au abididini i lau e ina nawarai ta ena asubena hesaudoudoi‐hasina, abo Isaraela moutuana maudoudoina maimailahi eai abo edi mamoe se unuidi. Abotai osina tupona abo se abi eo se hesau numa dobila dudi labui potadi eai, ia ede haedi edi aba‐aiai wa. Nei maionana eai ne buluma gabugabuna abo se ai, eo falawa nige ie sese, eo lagau karakarapidi maena abo se ai. Tabu idaidaina au ai eo tabu goila maena se riga, na gabugabuna mo; uruna eo eauna gamagarina boeana eai. 10 Tabu begana i ota i lau maraitom. Ena sahaina ie ota maratomtom eai abo au gabu oeagi eai. 11 Doha ina abo au ai: taumiu au taididinimiu, emi aemiu eai, eo em tu’e nimamiu eai: eo abo au ai heurai. Ina ta GUIAU ena pasova ede. 12 Paana Aigupito eanuana maudoina abo ea taudadai nei maionana ne, abo tatao ealahoudi eo suisui lababagunadi abo ea unulabuiedi Aigupito boeana eai, tau eo suisui; eo Aigupito edi oitau gamagaridi abo ea hekilainodi. Eau GUIAU ede. 13 Osina abo heiheinoi omi arimiu eai, eo numa wa, emi aba‐mia potadi eai: ena osina wa ea ita, abo ea hemurimiu eo taba nige iwala i oi’itamiu bena i unuimiu, huiana eai ne Aigupito eanuana abo ea hebaaea.

14 “‘Ina asubena ta abo i hemala emi abahenuaisini, abo au heasisiei GUIAU ena mataasi. Ami isi gamagaridi aridi eai abo au heasisiei emi laugagaeo i lau e nige nosina. 15 Asubena haligigi‐labui boeadi eai falawa nige ie sese abo au ai; asubena bagubagunana eai falawa wa ena aba‐sese emi numa eai abo au torohesuara, paana ena doga esau falawa sesesesena wa i aiaini asubena bagubagunana arinai i lau e asubena hehaligigi‐labuina eai abo Isaraela aridi eai doga wa se tomgabaei. 16 Asubena bagubagunana eai oigogo tabuna abo au abi eo asubena hehaligigi‐labuina eai hinage abo oigogo tabuna; taba nige se paisoa asubenadi ne boeadi eai na saha eo saha gamagarimiu bena au ai meta mo abo au abi nonohai. 17 Ina falawa ta nige i sese mataasina abo au abididini, paana ina asubena eai ta emi moutuana ea woeahaimiu Aigupito eanuana eai wa; arinai ina asubena ta abo au hetabuei isi gamagaridi aridi eai emi laugagaeo i lau e nige nosina. 18 Nawarai bagubagunana eai, nawarai asubenana hesaudoudoi‐hasina maimailahina eai falawa nige ie sese abo au ai i lau e nawarai asubena tau‐esega‐i‐mate‐esega maimailahina eai. 19 Asubena haligigi‐labui boeadi eai taba nige falawa ena aba‐sese se lobai emi numa eai, paana taba doga esau saha sesesesena ie ai, doga me abo se tomgabaei Isaraela moutuana aridi eai, ena ia taulaolaoma, e eanua tauna tahunuana. 20 Saha eo saha ie sese tabu au ai: emi numa gamagaridi alodi eai falawa nige ie sese abo au ai.’”

21 Mose Isaraela tataodi abo i eogaidi, i ribalau aridi eai, i ene, “Omibom emi mamoe au hineridi emi boga gonogonoadi eai, pasova ena mamoe abo au unui. 22 Lagau augogona abo au abi au hedatudobei osina gaebana eai wa, abo dobila lauhebarana eo du labui au hesaudi osina arinai gaeba wa alona eai: eo tabu esau boeamiu eai ena numa i pesagabaei, i lau e mara i tom. 23 Paana GUIAU abo i bayawa Aigupito tataodi abo i unuidi: na ena osina i ita dobila lauhebarana eai eo du labui aridi eai, dobila wa abo i hemuri, eo tauaiunu i gudugudui taba nige i awasae emi numa alodi eai bena i unuimiu. 24 Ina laulau tabuna ta abo au laelaei emi laugagaeo omi enamiu, eo nanatumiuyao enadi, i lau e nige nosina. 25 Huiana eai au laoma eanua eai wa GUIAU abo i leawa wa gonogonoana doha i riba hesunumamiu wa, ina abiabi ta abo au laelaei. 26 Huiana wa arinai nanatumiuyao se ribalaoa arimiu eai si ene, ‘Ina abiabi ta aniona saha?’ 27 Abo au ene, ‘Ina aitalasam ta ia ede GUIAU ena pasova, paana Isaraela tataodi edi numa Aigupito eai i hemuridi, huiana wa Aigupito tataodi i unuidi, na ai ema numa mo i hemuridi.’” Eo tatao wa se tabaohu eo se aihelahui.

28 Arinai Isaraela se lau ginauri doha GUIAU Mose eo Arona i lauhesomdi, meta se lauwatai.

Iwala murimuritana: Ealahou se unuidi

29 Abo hinage bulinuana eai ealahou gamagaridi Aigupito eanuana eai GUIAU i unuidi, Parao terona potana eai ie bawa, ia ena ealahou, eo hinage tauauau numa masigiri eai ia ena ealahou, eo suisui lababagunadi gamagaridi hinage. 30 Abo maiona eai Parao i eno toro, ia eo ena heaheari gamagaridi, eo Aigupito tataodi gamagaridi, abo dou lailai Aigupito boeana eai, paana nige numa esau mate i deha. 31 Maiona eai Mose eo Arona i eogaidi i ene; “Au toro egu tatao au lausuaraedi, omi eo Isaraela tataodi maemiuyao: eo au lau GUIAU au heayaiyei doha au ribaei wa 32 Emi mamoe eawoidi, eo emi suisui headi au abidi eo au lau, doha au ribaeyao, Na eau hinage bena au ribahelologu.”

33 Aigupito tataodi tatao wa se duiedi bena edi eanua se torohaigabaei heurai, paana si ene, “Ai gamagarimai dodoga matematemai.” 34 Arinai tatao adi falawa sora nige ie sese se bahei, eo edi aba‐helasa se audi edi lulu aridi eai, eo se toredi dabayalodi eai. 35 Isaraela tataodi Mose ena riba se lauwatai, Aigupito tataodi aridi eai pasa gold eo silver ginauridi, eo lulu hinage se aibodaidi. 36 Tatao wa hinage GUIAU nua lolo i mosedi Aigupito tataodi matadi eai, arinai saha eo saha se aibodaidi meta se mosedi. Doha ina Aigupito edi gogo se abidi.

Isaraela Tataodi Aigupito se Torohaigabaei

37 Eo Isaraela tataodi Ramese eai se lauwasi se lau Sukota eai, aedi eai se lau, tatao gamagaridi tausani handerehaligigi‐esega, eo sisine ma nanatudiyao. 38 Dodoga headi hinage se lauheboriedi maediyao se lau esega, eo suisui gamagaridi, mamoe eawoidi eo bulumakau. 39 Eo falawa nige ie sese wa Aigupito eai se bahei: paana Aigupito eai se aiduiedi, nige gonoana se bagibagi, aiai hinage nige se abinonohai.

40 Na Isaraela tataodi edi mia lohana Aigupito eai ede borimai handere hasi tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi. 41 Abo borimai handere hasi tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi sigasigadi eai meta asubena me arinai GUIAU ena moutuana lailaina Aigupito eanuana se torohaigabaei. 42 Ina maiona ta i hemala silasilawa maionana GUIAU arinai, huiana wa Aigupito eanuana se pesagabaei, arinai ina maiona ta i hemala silasilawa maionana Isaraela tataodi isidi gamagaridi boeadi eai.

Laugagaeo Headi se Heesegaidi Pasova Enana

43 Abo GUIAU i ribalau Mose eo Arona aridi eai, i ene, “Ina ta pasova laugagaeona ede, tabu tau laolaoma i ai. 44 Na tauauau gamagaridi moni eai au unehaidi abo se ai, na bena au heperitome bagunaidi. 45 Laolaoma tauna e heaheari se hemaisa taba nige se ai. 46 Numa esega arona eai abo au ai: tabu bulumana tupona au bahelaei numa murina eai: eo siadana tabu au eatugodu. 47 Isaraela tataodi gamagaridi abiabi ta abo se abididini. 48 Ena taulaolaoma esau i aitaumanaimiu eo i henua pasova mataasina GUIAU arinai bena i abilau arinai, ena tatao gamagaridi abo se heperitomedi, murina eai abo i hanahanauma eo i abilau arinai: eo ia abo doha tau esau se labasi ena eanua tahunuana eai; na eai to eai nige se heperitomedi taba nige se ai. 49 Laugagaeo esega mo omi eanua tataomiu tahunuadi enamiu, eo tau laolaoma ia i miahai boeamiu eai enana.”

50 Doha ina Isaraela tataodi gamagaridi se lauwatai: doha GUIAU Mose eo Arona i lauhesomdi meta se ginauriwatai. 51 Abo meta asubena esegana me arinai GUIAU Isaraela tataodi moutuadi i woeahaidi Aigupito tanona eai.

Copyright information for `SWP