Exodus 13

Merumeru Ealahoudi eo Suisui Lababagunadi se Hetabuedi

GUIAU i ribalau Mose arinai, i ene, “Ealahou tataodi gamagaridi u hetabuedi arigu eai; saha eo saha se labasi bagunadi Isaraela tataodi boeadi eai, tatao eo hinage suisui boeadi eai, isi enaguyao ede.”

Abo Mose i ribalau tatao aridi, i ene, “Ina asubena ta abo au nuatui, asubena wa arinai Aigupito emi auau numana, au torohaigabaei paana nimana adidirina eai eanua ta arinai GUIAU i eairihaimiu. Falawa ie sese wa tabu se ai. Ina asubena ta Abibi nawaraina eai abo au torohai. Eo huiana eai wa GUIAU abo i woeaimiu Kanana, Hito, Amore, Hiwi eo Iebusi edi tano eai, ia ie riba’aigora wa tamamiuyao aridi eai bena abo i mosedi, tano masumasurina, wa ina abiabi ta, ina nawarai ta arinai abo au abididini. Asubena haligigi‐labui boeadi eai falawa nige ie sese wa abo au ai, eo asubena hehaligigi‐labuina eai abo GUIAU ena mataasi. Asubena haligigi‐labui boeadi eai falawa nige ie sese wa abo se ai: falawa ena aba‐sese taba nige se ita arimiu eai emi tupo maudoina eai. Abo nei asubena eai ne abo natum tau u heriba u ene, ‘Matapaana ede saha GUIAU i ginauri enagu huiana wa Aigupito ea torohaigabaei.’ Abo i hemala doha heiheinoi nimam potana eai eo abahenuaisinimiu matamiu duaduaridi eai, bena GUIAU ena laugagaeo abo awam eai; paana GUIAU nimana gigiborina eai i woeahaimiu Aigupito eai. 10 Ina laugagaeo ia abo au abididini ena huia se ribaei wa arinai borimai to borimai.

Ealahou

11 “Abo huiana eai wa GUIAU i woeaimiu Kanana tataodi edi eanua eai, doha ie riba’aigora omi eo tamamiuyao aridi eai bena abo i leawa arimiu eai. 12 Saha eo saha se labasi bagunai abo au tore hesuara GUIAU enana. Suisui boeadi eai lababagunadi tamoadi abo GUIAU enanyao. 13 Asini lababagunana abo mamoe arinai au hemaisa lauhedamaina, eo ena nige lauhedamaina abo gadona au oigodu: eo nanatumiuyao tatao ealahoudi abo hinage maisadi au lauhedamaidi. 14 Abo huia matamiu eai ena natum i hesiolaowa i ene, “Ina ta aniona saha?’ abo u heriba, ‘GUIAU nimana adidirina eai Aigupito eai i woeahaimai auau numana eai. 15 Paana huiana eai wa Parao ma nuaoiurana i nuahimai taba nige ai lau, GUIAU ealahou gamagaridi Aigupito eanuana eai i unuidi, ealahou tatao eo hinage suisui lababagunadi. Arinai suisui gamagaridi se labasi bagunaidi meta ea heaitalasamdi GUIAU arinai, eo nanatuguyao tatao edi ealahou meta maisadi ea helaudamaidi.’ 16 Abo i hemala heiheinoi nimam potana eai eo matam labui duaduaridi eai, paana nimana gigiborina eai GUIAU Aigupito eai i woeahaimiu.”

Eada doha Du eo Oeagi Alaalasina doha Du

17 Huiana eai wa Parao tatao i abigabaedi, Eaubada i woeaidi Pilistia edi eanua dobilana eai, dobila wa hanahanauna eai, paana Eaubada i ene, “Ata tatao ena iala se ita abo nuadi se buidi eo se uio Aigupito.” 18 Na Eaubada tatao wa i woeahetaiiridi barabara dobilana eai i dobi Gabogabo Buiabuiana eai. Eo Isaraela tataodi Aigupito se torohaigabaei wa, se nonoha iala arinai. 19 Mose hinage Iosepa siadana i abidi i bahelaedi, paana Iosepa Isaraela tataodi i heaigora komakomanidi, i ene, “Eaubada abo omi maemiu, abo siadagu inai wa abo au abihaidi au laedi maemiu.” 20 Sukota se laugabaei edi lauwasi se lauei abo Etami eai edi numa‐lulu se hetorodi barabara dedeana eai. 21 Asubena eai GUIAU i edabagunaedi, eada ana ao doha du arinai i woeaidi dobila eai, eo maiona eai oeagi alaalasina arinai marana doha du, bena i hemaradi, bena asubena eo maiona hinage abo se lauwasi. 22 Asubena eada ana ao doha du, eo maiona eai oeagi alaalasina ana ao doha du tatao matadi eai wa nige i laugabaedi.

Copyright information for `SWP