Exodus 15

Mose ena Wana

Arinai Mose eo Isaraela tataodi ina wana ta se wanai GUIAU arinai, si ene.

“Abo GUIAU arinai ea wana paana ia ma namanamarina i saepoi;
hosi ma taugeruina i heputuhaidi gabagabo eai.
GUIAU egu adidiri eo egu wana ede,
ia hinage i hemala egu mauri;
ina egu Eaubada ede, eo abo hedebasaei
tamagu ena Eaubada, eo abo ea hedebasaei aririei.
GUIAU ia iala tauna ede;
esana ede GUIAU.
Parao ena kariota eo ena tauiala i heputuhaidi gabogabo eai,
Eo ena kapena saesaedi Gabogabo Buiabuiana eai se salili.
Dibori utu’utu se saehaidi;
Se dobi gabotum eai doha we’u.
Nima tutum, O GUIAU e, ma gigibori namanamarina,
nima tutum, O GUIAU e, waiunu i hetamogorugorudi.
Isi se toro bena se saepoim, em namanamari gigiborina eai u gabadobedi;
em ouyalayala lailai didigana u torelaei i gabudi doha lagau pitapitalina.
Eahuam adidirina eai goila i gogosaei,
Dibori utu’utu se toro esega doha pei;
gabogabo gabotumna duaduarina i oiura.
Waiunu i ribaei, i ene, ‘Abo ea lauwataidi, abo ea lagewataidi,
gogo abo ea soiei; egu henua aridi eai abo ea abiheohi.
Egu elepa sumana eai abo ea niusi nimagu abo i unuhematedi.’
10 Em mana arinai i iuhilaei
gabogabo i buburitawaidi;
Se salili doha poasi goila lailaidi alodi eai.
11 O GUIAU e, eaubada udoi udoi boeadi eai,
Eai doha oa tabuna ma namanamarina,
em hewau gigigigiboridi nuamatausidi?
12 Nima tutum u helelelaei, tano i domdi.
13 Em gadosisi ota’otahaina debana eai tatao u hemauridi wa u edabagunaedi:
em adidiri eai u woeaidi em aba‐mia tabuna arinai.
14 Tatao se ataieiyao se tabutabubu;
Pilistia tataodi amamna lailaidi se hearodi,
15 Edoma edi babadayao nuadi se heasiwolewoledi;
Moaba edi tatao saesaedi se tabutabububu;
Kanana tataodi nuadi se welo’o.
16 Matausi lailai didigana ie beudobi potadi eai;
nimam gigiborina eai isi se toreesegaidi doha we’u,
i lau e em tatao se baeawa, O GUIAU e,
i lau e tatao u hemauridi se baeawa’o.
17 Oa abo u woealageedi em oea tupi tahunuana eai abo u umaidi,
tupo wa O GUIAU e, oa u ginauri em aba‐mia,
em aba‐mia tabuna, O GUIAU e, oa nimam eai u hetoro.
18 GUIAU ia abo wasawasa i lau e ana huia, ana tasi.”

19 Parao ena hosi, ena kariota, eo ena hosi taugeruidi se lau gabogabo eai, abo GUIAU gabogabo i hedidiuioi potadi eai; na Isaraela tataodi gabogabo eai se laulau tano pitapitalina potana eai, gabogabo duaduarina eai. 20 Abo Miriam, peroweta sinena, Arona louna, boieatu gagirina ie abi nimana eai, eo sisine gamagaridi se torohai se hemuriwatai, boieatu se oidi, eo se saga. 21 Abo Miriam enadi ie wana:

“GUIAU enana au wana, paana ma namanamarina i saepoiya’o.
Hosi eo taugeruina i heputuhaidio gabogabo arona eai.”

22 Arinai Mose Isaraela i woeaidi Gabogabo Buiabuiana se laugabaei; abo se soralau Sura barabarana eai se laulau, na nige goila se lobai. 23 Huiana wa se lage Maraha eai, goilana taba nige se nom paana i karapi, arinai esana se tore Maraha. 24 Abo tatao Mose se gadigadiguguei, si ene, “Abo saha ta nom?” 25 Arinai i eogalau GUIAU arinai, to GUIAU oeagi esau i heita, taba i gabalaei goila alona eai, goila wa abo i amna.

Nei eai GUIAU laugagaeo gamagaridi i mosedi, bena i lauitadi.
26 I ene, “Ena au ata’atai komakomani GUIAU emi Eaubada arinana arinai, eo saha i dudulai ia matana eai au ginauri, eo ena laugagaeo au nuatuidi eo ena laugagaeo au sogohidi, iwala gamagaridi ea hetamarilaedi Aigupito tataodi potadi eai taba nige au hearodi; paana eau GUIAU tauhemaurimiu ede.”

27 Murina eai se lage Elima eai, nei eai bunubunuwasi saudoudoi‐labui, eo palm oeagidi tatao haiona‐se‐mate‐saudoudoi, to nei eai goila gegesina eai edi numa lulu se hetorodi.

Copyright information for `SWP