Exodus 16

Eaubada Manna i Mosei

Elima se torohaigabei abo Isaraela moutuana lailaina se lage Sini barabarana eai. Elima eo Sinai duaduaridi eai, asubena hesaudoudoi‐haligigina eai, nawarai helabuina eai wa Aigupito se torohaigabaei murina eai. Abo Isaraela maudoina moutuana Mose eo Arona se gadigadiguguedi barabara eai. Eo Isaraela tataodi se ribalau aridi eai si ene, “I lolo to GUIAU nimana eai ai mate Aigupito eanuana eai, huiana eai wa aie bawa anihu gulewadi gegesidi eai, eo falawa arinai bogamai se sese; paana omi au woeaimai ina barabara eai ta bena moutuana maudoina ta au unuimai guriam debana eai!”

GUIAU abo i ribalau Mose arinai i ene, “Galewa eai abo falawa ea hetarudobi potamiu eai doha nabu, abo tatao se lau asubena esega ana se tanoi asubena gamagaridi eai, bena ea lauitadi, abo egu laugagaeo boeana eai se laulau e nige’e. Abo asubena hehaligigi‐esegana eai saha se tanoi abo se abinonoha, na asubena esega ana laina abo se helabui.” Eo Mose eo Arona se ribalau Isaraela tataodi gamagaridi aridi eai, “Maimailahi huiana eai abo abina au ata, ia GUIAU ede Aigupito eai i woeahaimiuo wa; maratomtom eai GUIAU namanamarina abo au ita, paana emi gadigadigugu GUIAU arinai i ataiedio: na ai ede aidimodi, arinai ai arimai eai au gadigadiguguemai?” Mose hinage i ene, “Abo au ita, ena GUIAU maimailahi huiadi eai buluma i leawa bena au ai, eo maratomtom eai falawa abo arinai bogamiu se sese; paana GUIAU emi gadigadigugu arinai au gadigadiguguei i ataiedio; na ai abo aidimodi? Emi gadigadigugu nige arimai eai, na GUIAU arinai.”

Mose abo i ribalau Arona arinai, i ene, “Isaraela moutuana u heribadi, ‘Au hanahanauma GUIAU arinai paana emi gadigadigugu i ataiedio.’” 10 Eo huiana wa Arona i ribalau Isaraela moutuana aridi eai, se italau barabara eai, hedeomi GUIAU namanamarina i taumasaraha eada boeana eai. 11 GUIAU abo i ribalau Mose arinai i ene, 12 “Isaraela edi gadigadigugu ea ataiedio; u ribalau aridi eai u ene, ‘Mahana ena bulumtaru eai abo anihu au ai, eo maratomtom eai falawa arinai abo bogamiu se sese, bena abina au ata eau GUIAU emi Eaubada ede.’”

13 Maimailahi huiana eai manu gagiridi se saema eanua se hemonau, abo maratomtom wabumari edi aba‐mia i taruhetaiiri. 14 Ena wabumari i lao’o tano eai ginauri po’opo’odi doha ice tupidi gagagiridi tano potana eai se ota. 15 Huiana wa taba Isaraela tataodi se se ita, se ribalau esau esau aridi eai si ene, “Ina ta saha?” paana nige abina se ata aisana. Arinai Mose i ribalau aridi eai i ene, “Ina falawa ede, GUIAU i leawa ami aiai. 16 Ina ginauri ta ede GUIAU enana i lauhesom i ene, ‘Gamagarimiu au tanoi abo ami gonogonoamiu, esega esega omer esega, gamagarimiu gonoamiu, abo au tanoi tatao gamagarimiu ami numa‐lulu eai gonogonoamiu.’” 17 Arinai Isaraela tataodi se lauwatai, headi se tanoi ariri, headi begana mo. 18 Na ena se nonoi esau esau ana omer arinai ia ie tano helai, nige begana saha ie ota, na ia begana mo i tanoi ia arinai gonoana; esau esau ia ana gonogonoana i tanoi. 19 Eo Mose i heribadi, “Tabu otahaina au tore i lau maraitom.” 20 Na Mose nige se ataiei, arinai headi, tupona se abitore i lau maraitom, na i motamota eo ie boha: arinai Mose i ouyalayalaidi. 21 Maratomtom gamagari se tanoi esau esau gonogonoadi paana ena mahana i gigibori abo i welo.

22 Asubena hehaligigi‐esegana eai falawa se tanoi wa laina se helabui, esau esau ana omer labui, moutuana edi babadayao se laoma Mose se heriba. 23 I ribalau aridi eai i ene, “GUIAU i ene, ‘Maraitom huia aiyawasi tabuna ede, GUIAU ena sabati tabuna; wauta saha au henua bena au gabu, eo otahaina maudoina abo au aitore au abididini i lau e maraitom.’” 24 Abo se abididini i lau e maraitom, doha Mose i ribaei; eo nige ie boha eo nige i motamota. 25 Mose i ene, “Meta me au ai wauta, paana wauta ede GUIAU ena sabati: wauta taba nige falawa au lobai tano eai. 26 Asubena haligigi‐esega boeadi eai, abo au tanoi, na asubena hehaligigi‐labuina eai, ia ede sabati, arinai taba nige’e.” 27 To asubena‐hehaligigi‐labuina eai tatao headi se pesa bena se tanoi, na nige se lobai. 28 Eo GUIAU i ribalau Mose arinai, i ene, “Huia lohana saha abo egu lauhesom eo egu laugagaeo au awayagalaidi? 29 Ai ita, GUIAU sabati i leawao, arinai asubena hehaligigi‐esegana eai asubena labui ana falawa i leawa: au bawa tatao gamagarimiu, emi aba‐mia eai asubena hehaligigi‐labuina eai, tabu tau esau ena aba‐mia i torohaigabaei.” 30 Arinai asubena hehaligigi‐labuina eai tatao se aiyawasi.

31 Isaraela maudoina falawa wa esana se tore Manna, ana ao doha sitona tumana eo amnana doha keke amo’amo arinai se heboriridi. 32 Mose i ene, “Doha ina GUIAU i lauhesom, ‘ Omer esega abo au abididini ami isi gamagaridi aridi eai falawa arinai ea heaimiu bena se ita, huiana eai wa Aigupito tanona arinai ea woeahaimiu.’” 33 Eo Mose Arona i heriba i ene, “Gulewa u abi eo arinai manna omer esega au usai, eo abo au tore GUIAU matana eai bena se abididini ami isi gamagaridi aridi eai.” 34 Doha GUIAU Mose i lauhesom wa, Arona ie tore Eaubada ena ribahesunuma heiheinoina wa matana eai bena nei eai i ota. 35 Isaraela nanatunayao manna se ai borimai tatao‐labui‐se‐mate boeadi eai i lau e se lage eanua tatao se miayao wa arinai: manna se ai i lau e se lage Kanana eanuana dedeana eai. 36  Omer ia ede epaha lausoisoina hesaudoudoina.

Copyright information for `SWP