Exodus 17

Weutau Goilana

Isaraela moutuana Sini barabarana se laugabaei se sigilau begana begana, GUIAU ena lauhesom arinai i lau e Repidim edi numa lulu se hetorodi. Na nei eai nige goila bena tatao se nom. Arinai tatao Mose se hegiru si ene, “Goila u leama bena ai nom.” Na Mose i ene, “Paana saha au hegirugu? Eo paana saha GUIAU au lau ita?” Na tatao nei eai se gadomagu ariri bena goila se nom, eo tatao Mose se monumonunuei, si ene, “Paana saha Aigupito eai u woeahaimai abo ai, eo nanatumaiyao eo ema suisui abo u unuimai gadomagu arinai?” Arinai Mose i eogalau GUIAU arinai, “Abo saha ea ginauri tatao ta aridi eai? Se nonoha begana abo se lauwe’uigu.” Eo GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “Tatao u bagunaedi Isaraela edi babadayao headi maemyao, eo nimam eai em tu’e wa u abi, tu’e wa arinai saga ue oi, na u lau. U ita abo matam eai ea toro we’utau potana eai Horeba eai, we’u abo u oi’ita eo goila abo arinai i didima bena tatao se nom.” Mose hinage i ginauriwatai Isaraela edi babadayao matadi eai. Tupo ne esana ie tore Masa eo Meriba, Isaraela edi lauhegiru debana eai, eo paana GUIAU bena se lau ita, si ene, “GUIAU ia boeada eai, e nige’e?”

Iala Amaleka Tataodi aridi eai

Abo Amaleka tataodi se laoma eo Isaraela tataodi se ialaidi Repidim eai. Eo Mose i ribalau Iosua arinai i ene, “Tatao enamai u hineridi eo au torohai au lau Amaleka tataodi au ialaidi: maraitom abo oea tupina potana eai ea toro, Eaubada ena tu’e nimagu eai.” 10 Arinai Iosua i lauwatai gonogonoana doha Mose i ribaei, eo Amaleka tataodi i ialaidi: abo Mose, Arona eo Hura se sae oea tupina eai. 11 Abo ena Mose nimana i lausini Isaraela tataodi se adidiri, eo ena nimana i toredobei Amaleka tataodi se adidiri. 12 Na Mose nimana se ape’ape, arinai we’u se abi se torelaei ena ababawa, eo i bawa potana eai, eo Arona eo Hura nimana se lausinidi esau tupo esau eai, esau tupo esau eai; abo nimana se adidiri esegai i lau e mahana ie dui. 13 Eo Iosua elepa eai Amaleka tataodi i oidobedobedi.

14 GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “Ina ta abo u uridobei buka eai bena emi abahenuaisini, eo abo au hasiri Iosua beana eai, bena abo Amaleka tataodi esadi ea la’ahaigabaedi galewa ubuna eai.” 15 Mose aba‐aitalasam abo i hetoro, eo esana i atai, ‘GUIAU egu gora ede.’ 16 I ene, “Paana nimadi se lausinidi GUIAU se ialai arinai GUIAU Amaleka tataodi i ialaidi i lau e isina to isina.”

Copyright information for `SWP