Exodus 18

Ietero Mose i taudadaei

Ietero, Midiani edi kohena, Mose bosiana wa saha eo saha Eaubada i ginauridi Mose eo Isaraela tataodi enadi i ataiedio, eo edohana GUIAU Isaraela tataodi Aigupito eai i woeahaidio. Ietero, Mose bosiana, Mose monena Sipora i abiuioi, paana Mose i hetamariuioi arinai. Nanatunayao tatao labui hinage, esau esana Geresoma (paana i ene, “Eau taulaolaoma eanua udoi eai,”) Eo esau esana Eliesera, (paana i ene, “Tamagu ena Eaubada agu sagu ede eo Parao ena elepa eai i abihemauriguo.”) Abo Ietero, Mose bosiana wa, ma nanatunayao tatao eo ma monena, se laoma barabara eai Mose arinai ia ede numa‐lulu eai ie mia, Eaubada ena oea tupina eai. To riba i hetamarilau Mose arinai i ene, “Eau Ietero, bosiam wa, ea laoma arim eai, monem hinage ma nanatunayao labui.” Arinai Mose ie pesa ie lau bosiana i hailobai i debatutu arinai eo i alagoiei: esau esau se haihesiouioidi, “Edohamiu? Au lolo?” abo se awasae numa‐lulu alona eai. Abo Mose bosiana i heriba GUIAU ena abiabi saha eo saha Parao arinai, eo Aigupito tataodi aridi eai Isaraela tataodi debadi eai, eo pilipili gamagaridi se hearodi dobila eai wa, eo edohana GUIAU i abihemauridi. GUIAU ena abilolo gamagaridi Isaraela tataodi aridi eai Ietero i nuawoiwoinaei, paana Aigupito nimadi eai i abihemauridi.

10 Ietero hinage i ene, “Hedebasaena GUIAU arinai paana i hemaurimiuo Aigupito tataodi nimadi eai, eo hinage Parao nimana eai: Aigupito tataodi nimadi eai hinage tatao i hemauridio. 11 Abotai wauta abina ea ata GUIAU i sae ariri abotai eaubada headi, paana tatao wa i hemauridi.” 12 Arinai Ietero, Mose bosiana wa, aitalasam headi i ledima Eaubada arinai: eo Arona maena Isaraela babadayao gamagaridi gamagaridi se laoma bena Mose bosiana maedi falawa se ai Eaubada matana eai.

Tauheduhedudulai se Hetorodi

13 Mara ie tom Mose ie bawa tatao i hedudulaidi eo tatao se totoro Mose matana eai maratomtom eai i lau e maimailahi. 14 Huiana wa Mose bosiana ie ita saha eo saha i ginauridi tatao enadi, i ene, “Saha ina u ginauri tatao enadi? Paana saha oabom ue bawa eo tatao se torohetaiirim maratomtom eai i lau e maimailahi?” 15 Mose i ene, “Paana tatao wa se laoma arigu eai Eaubada ena nuatu bena se lobai. 16 Ena se haiabi se laoma arigu eai abo eau ea ribaheduduraidi, tau esau maena helena tau mia tauna aridi eai, eo Eaubada ena laugagaeo eo ena nuatu ea hemasarahadi aridi eai.” 17 Mose bosiana i ene, “Ina em abiabi ta nige i lolo. 18 Oa eo tatao maemyao, abo emi adidiri au heohi, paana ginauri ta i porohe ariri arimiu eai, nige gonoana oabom u bahei. 19 Wauta arinagu u ataiei, abo ea riba hasahasaim, eo Eaubada abo maem. Oa abo u torolau Eaubada matana eai tatao enadi, eo edi aba‐haiabi wa abo u toredi Eaubada matana eai. 20 Abiabi eo laugagaeo abo u heatadi eo hinage aisega dobila bena se ginauri abo u heitadi. 21 Tatao sibasiba abo hinage u hineridi tatao gamagaridi isi bena Eaubada taumatausiena eo tatao laulau dudulai, gogo nua’oina bena se hewaiunuei; tatao abo u hetorodi, headi tatao tausani abo se tanuagaidi, headi tatao handere se tanuagaidi, headi tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi abo se tanuagaidi, headi saudoudoi mo abo se tanuagaidi 22 Isi huia gamagari abo tatao se hedudulaidi: pilipilidi lailaidi abo se lediwa arim eai, na pilipilidi gagiridi abo isibom se hedudulaidi doha ina abo am paisoa se hemamala abo porohe maemyao au bahei. 23 Ena doha ina u ginauri, eo Eaubada doha ina i lauhesom, abo u lauesegaim, taba nige u amna baaea, eo tatao gamagaridi abo se lau edi aba‐mia eai ma nuatarudi.”

24 Mose bosiana arinana i ataiei, eo saha i ribaei wa meta i lauwatai, 25 Mose tatao sibasibadi Isaraela maudoina boeana eai i hineridi, i hetorodi tanutanuaga tatao boeadi eai, headi tausani se tanuagaidi, headi handere se tanuagaidi, headi tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi, eo headi saudoudoi mo. 26 Abo huia gamagari tatao se hedudulaidi; pilipili lailaidi se laedi Mose matana eai, na ginauri gagiridi isibom se hedudulaidi. 27 Mose hinage bosiana i abigabaei ie lau; abo ena eanua tahunuana dobilana i lauwatai.

Copyright information for `SWP