Exodus 19

Isaraela Tataodi Sinai oea tupina eai

Isaraela tataodi Aigupito eanuana se torohaigabaei nawarai harihariuna hehaionana eai asubena me arinai se lage Sinai barabarana eai. Huiana eai wa, Repidim se torohaigabaei eo se lage Sinai barabarana eai: edi numa‐lulu se hetorodi barabara eai: nei eai Isaraela edi numa‐lulu se hetorodi oea tupina matana eai. Abo Mose ie sae Eaubada arinai, eo GUIAU oea tupina eai i eogalau arinai i ene, “Doha ina abo u ribalau Iakobo numana eai, eo Isaraela tataodi abo u heribadi: Saha ea ginauri Aigupito tataodi aridi eai au itayao eo edohana ea baheimiu doha magesibu mabena potana eai, eo ea woeaimiu arigu eai. Arinai ena arinagu au awa’abiei, eo egu ribahesunuma au sogohididinidi, omi abo enaguyao dumadumadi tatao gamagaridi boeadi eai, paana tanoubu maudoina eau enagu ede. Omi abo kohena basileiana, eo boda tabuna. Riba wa ede ina bena u ribaei Isaraela nanatunayao aridi eai.”

Arinai Mose i laoma tatao edi babadayao i eogaidi eo riba gamagaridi GUIAU i lauhesom wa, i hetorodi matadi eai. Abo tatao gamagaridi se heuio, si ene “Riba gamagaridi GUIAU i ribaedi meta abo ai lauwataidi.” Arinai Mose tatao edi riba i laedi GUIAU arinai. GUIAU hinage i ribalau Mose arinai i ene, “U ita, abo ea laowa arim eai eada potopotona boeana eai, arinai ena ea ribalaowa arim eai abo tatao se ataiei, abo hinage se awamamhoiem i lau e nige nosina.”

Mose tatao edi riba GUIAU i heriba.
10 GUIAU i ribalau Mose arinai, i ene, “U lau tatao u hetabuedi wau eo maraitom, eo adi lulu bena se deuridi, 11 abo asubena hehaionana eai bena se nonoha, paana asubena hehaionana eai GUIAU abo i dobima Sinai oea tupina eai tatao gamagaridi matadi eai. 12 Abo gana u hetorohetaiiri tatao enadi, hinage abo u heribadi, ‘Au komakomanimiu, tabu au sae oea tupina eai, eo tabu dedeana au abi’ita: eai ena oea i abi’ita abo se unuhemate. 13 Taba nige esau i abi’ita, na abo se lauwe’ui, e abo pidi se tu arinai: taba tau e suisui, taba nige i mauri’. Ena bogigi se iuhiheloha abo se laoma oea tupina arinai.” 14 Arinai Mose oea tupina eai ie dobi tatao aridi eai, eo tatao i hetabuedi; eo isi hinage adi lulu se deuridi. 15 Abo i ribalau tatao aridi eai, i ene, “Asubena hehaionana eai abo au nonoha; tabu sine au hanahanaui.”

16 Asubena hehaionana eai maratomtom eai parele ie oi eo namanamari ie sili, eo oea tupina potana eai eada potopotona ie ota, eo hinage bogigi se iuhihelai aririei, arinai tatao gamagaridi edi numa eai se tabutabubu. 17 Abo Mose tatao edi aba‐mia eai i woeahepesadi bena Eaubada se hailobai, eo oea tupina paana eai se toro. 18 Asuasu Sinai oea tupina ie suma paana GUIAU oeagi ala’alasina eai ie dobi potana eai: asuasuna ie sae doha oeagi ala’alasina lailaina asuasuna, eo oea tupina maudoina i moimoiu. 19 Huiana wa bogigi dagudaguna se helahelai da’oiei Mose i riba abo Eaubada i heuio arinana eai. 20 GUIAU i dobima Sinai oeana eai, oea tupina ewana eai, eo GUIAU Mose i eogai bena i sae oea tupina eai, arinai Mose ie sae. 21 GUIAU i ribalau Mose arinai, i ene, “U dobi tatao u ribahesanapudi, ata gana se oilopa bena se aiewalau GUIAU arinai eo gamagaridi ata se mate. 22 Kohena hinage isi se hanahanau GUIAU arinai, bena se hetabu’uioidi ata maesega GUIAU i abilau aridi eai.” 23 Mose GUIAU i heriba i ene, “Tatao taba nige se saema Sinai oeana tupina eai, paana oa u lauhesomdi, u ene, ‘Oea tupina au ganai, eo au hetabuei.’” 24 Arinai GUIAU i ribalau arinai i ene, “U lau, u dobi na abo au saema, Arona maem; na kohena eo tatao tabu gana se oilopa se saema GUIAU arinai ata maesega i oi’itadi.” 25 To Mose ie dobi tatao aridi eai, i heribadi.

Copyright information for `SWP