Exodus 2

Mose Labasina

Levi numana tauna esau monena ie hai ia Levi natuna sine esau. Sine wa i boga’o abo natuna tau i labasi, to huiana wa ie ita ana ao i lolo ariri, arinai i toreamui nawarai haiona. I lau e nige gonoana bena i toreamuida’oiei to bosa esau i haturi leiaha arinai, abo tar arinai ie pati. Murina eai merumeru wa alona eai i he’eno, eo ie tore saga lagaudi boeadi eai, saga hasarina eai. Abo louna hanahanauna eai i totoro bena abina i ata abo saha i tubu arinai. Nige baeaona Parao natuna sine i dobima saga eai bena abo i aiduidui, eo ena heaheari sisinedi saga laopana eai se tautausi; bosa wa ie ita saga lagaudi boeadi eai, to ena heaheari sinena i hetamari ie abi Huiana wa ie so’e kaimou wa ie ita, to i doudou, arinai i nuatoatoaei, i ene, “Ina Heberu esau natuna!” Abo louna i ribalau Parao natuna sine arinai, enaba, “Taba ea lau Heberu sinena hesuhesusuna esau ea eogaiyama. Abo kaimou i hesusu oa enam?” Parao natuna i ene, “U lau,” to siu wa ie lau merumeru sinana i eogai. Abo Parao natuna sine i ribalau arinai i ene, “Merumeru ta u laei u hesusu eau enagu, abo maisana ea leawa.” To sine wa merumeru ie abi i hesusu. 10 Merumeru hinage i tubusae, abo i leama Parao natuna sine arinai eo i hemala ia natuna. Esana hinage ie tore Mose, i ene, “Paana goila eai ea abisini.”

Mose ena Dago Midiani eai

11 Asubena esau, huiana wa Mose i lailaio ie pesa ie lau ena tataoyao aridi eai, eo adi bahebahe poroporohedi i itadi; abo Aigupito tauna esau ie ita Heberu tauna, ana boga tahunuana esau, i pidili. 12 I itasae, i itadobi, nige doga esau ie ita, arinai Aigupito tauna i eatu’unui, eo gelegele eai i toreamui. 13 Asubena helabuina eai ie pesa ie lau, abo Heberu tataodi labui i itadi se haipoipoi, to i ribalau aisega tau i ponori wa arinai, i ene, “Paana saha em doga u laulubini?” 14 Ia i heuio i ene, “Eai i heterom ama tanuaga, e tau hedudulaimai? Em nuatu bena u unuigu doha Aigupito tauna ue unui, wa?” Abo Mose i matausi, eo i nuanuatu, “Omihede ginauri wa abina se ata’o.” 15 Huiana wa Parao wasana i ataiei i aipate bena Mose i unui.

Na Mose Parao i dagogabaei abo Midiani eanuana eai ie mia. Abo goila huana gegesina eai i bawadobi.
16 Na Midiani edi kohena nanatunayao sisine haligigi‐labui se laoma se goila oi, eo aba‐nom se hemonaudi bena tamadi ena mamoe eawoidi goila se henomdi. 17 Mamoe tauitawataidi se laoma se aihenauidi, na Mose i toro i saguidi, eo edi mamoe eawoidi goila i henomdi. 18 Huiana wa se lage tamadi Reuela arinai i ene, “Edohana to wau au heurama?” 19 Si ene, “Aigupito tauna esau mamoe tauitawataidi nimadi eai i lebohaimai, abo hinage goila ie oi, eo mamoe eawoina i henom.” 20 I ribalau nanatunayao hasahasaradi aridi ea i ene, “Ia haedi eai? Paana saha au laugabaei? Au eogaiyama abo falawa i ai.” 21 Abo Mose nuana ie taru bena tau wa arinai i mia: abo natuna Sipora i mosei Mose arinai. 22 Natuna tau i labasi, abo esana ie tore Geresoma, paana enaba, “Eau laolaoma tauna eanua udoi eai.”

23 Borimai gamagari se lao’o na Aigupito ena wasawasa i mate’o, eo Isaraela tataodi se dou ariri edi auau debadi eai, eo se eoga lailai bena tausaguidi, abo edi lepalepa edi auau wa debadi eai se lage Eaubada arinai. 24 Abo Eaubada edi lepalepa i ataiei, eo Eaubada ena ribahesunuma i henuaisini, Aberahama eo Isaako eo Iakobo aridi eai. 25 Abo Eaubada Isaraela tataodi i itadi, eo hinage i nuanuatuidi.

Copyright information for `SWP