Exodus 20

Laugagaeo Saudoudoi

Eaubada riba gamagaridi ta i ribaedi, i ene,

“Eau GUIAU emi Eaubada ede, Aigupito tanona eai, auau numana eai, eau ea woeahaimiu.

Em eaubada headi tabu u abidi, Eaubom mo.

Tabu em oitau u ginauri ana ao doha galewa ewana eai ginaurina e tanoubu ginaurina, eo doha goila tano ubuna eai ginaurina: Tabu u taba’ohuidi e au heayaiyedi, paana eau GUIAU emi Eaubada, Eaubada aiaromagigilina ede; isi se hewaiunuegu edi baaea ea heawalaei nanatudiyao aridi eai i lau e isina hehaionana to isina hehasina. Na isi se gadosisiegu eo egu lauhesom se nanabuedi abo ea nuatoatoaidi i lau e isidi tausani.

GUIAU em Eaubada tabu esana u ataigaibui; ena esau GUIAU esana i ataigaibui Eaubada abo i hegiru.

Sabati asubenana u nuatui, u hetabuei. Asubena haligigi‐esega abo wawari u abi, am paisoa gamagaridi u ginauridi; 10 Na asubena hehaligigi‐labuina GUIAU em Eaubada ena sabati ede, tabu u paisoa arinai, oa eo natum tau, eo natum sine, em taupaisoa tau e sine, eo em suisui, eo am aitaumana em numa eai ie mia; 11 paana asubena haligigi‐esega boeadi eai GUIAU galewa eo tanoubu i ginauridi, gabogabo hinage, eo ginauri gamagaridi boeadi eai, abo asubena hehaligigi‐labuina eai i aiyawasi: arinai GUIAU asubena sabati i helolo eo i hetabuei.

12 Oa tamam eo sinam u eogoeogoidi, em huia abo ie loha em oea eai GUIAU em Eaubada i leawa wa.

13 Tau tabu u unui.

14 Tabu u ganaganawari.

15 Tabu u aiyahari.

16 Helem taumia tauna tabu u hegirugaibui.

17 Tabu nuam i lau helem taumia tauna ena numa eai, tabu nuam i lau helem taumia tauna monena arinai, e ena heaheari tauna arinai, e ena heaheari sinena arinai, e ena bulumakau, e ena asini, e ena ginauri gamagaridi aridi eai hinage tabu nuam se lauedi.

Tatao edi Matausi

18 Tatao gamagaridi se aiewalau parele eo namanamari eo bogigi daguguna eo oea tupi asuasuna arinai: se aiewalau to se matausi eo se tabububu abo se totoro eda lohaloha eai. 19 Eo se ribalau Mose arinai, si ene, “Oa u ribalaoma arimai eai abo hinage ai ataiei na tabu Eaubada i ribalaoma arimai eai ata ai mate.” 20 Arinai Mose tatao i heribadi, i ene, “Tabu au matausi, paana Eaubada i laoma i lauitamiu abo ia matausina matamiu eai, bena tabu baaea au abilau arinai.” 21 Tatao hinage eda lohaloha eai se totoro, na Mose ia i hanahanau eada dubaduba potopotona gegesina eai, Eaubada nei eai ie mia.

Aitalasam Laugagaeo Abiabidi

22 GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “Doha ina abo u ribalau Isaraela tataodi aridi eai. ‘Omi omibom aue ita galewa eai ea ribalaowa arimiu eai. 23 Tabu oitau gold eo silver au ginauridi, bena gonogonoadi doha eau; oitau silver eo gold enamiu tabu au ginauridi. 24 Aba‐aitalasam tano arinai abo u ginauri enagu, eo potana eai em aitalasam gabugabudi, eo em labini aitalasamdi, em mamoe eo em bulumakau abo u heaitalasamdi: tupo gamagamagari aisega egu aba‐ribaena bena esagu se henuaisini, abo ea lage arim eai eo ea helolom. 25 Ena aba‐aitalasam enagu u ginauri we’u arinai, tabu we’u pidipididi aridi eai u ginauri: paana ena aba‐paisoa esau u lausini potana eai abo u hebi’i. 26 Eo hinage paipeo arinai tabu u sae egu aba‐aitalasam eai, ata tauaha’aham i masaraha potana eai.’

Copyright information for `SWP