Exodus 21

Tau Auau edi Abiabidi

“Ina laugagaeo ta abo u hetorodi matadi eai: ena Heberu tauauauna u unehai borimai haligigi‐esega abo i paisoa, na hehaligigi‐labuina eai abo u eairigabaei nige maisana. Ena ma gologoloana ue abi abo ma gologoloana i torohai, ena maitawasora abo monena maena se torohai. Ena ana tanuaga monena i mosei, monena ma nanatunayao abo ana tanuaga enanayao, na tau wa iabom abo i torohai. Na ena tauauau i riba masaraha i ene, ‘Agu tanuaga, eo monegu, eo nanatuguyao, ea gadosisiedi, nige ea henua bena se eairihaigu.’ Ana tanuaga abo i woeai Eaubada arinai, eo abo i leama dobila eai, eo dobila duna arinai, abo beana i gorilapai abagorilapai arinai; eo ena mauri huiana maudoina abo i heayaiyei.

“Ena tau esau natuna sine i unegabaei bena ia abo tauauau, taba nige se eairigabaei doha tatao tauauaudi. Ena ana tanuaga nige nuana i helolo, eo nige ie abi iabom enana, abo gonoana se hemaisa eo se abiuio: nige i lolo i unegabaei hari eanua tataodi aridi eai; paana ia ena tupo nige i ginauri komakomani arinai. Eo taba i mosei natuna tau arinai abo i abi doha natuna sine. 10 Ena i tawasorauio, ana aiai, ana lulu, eo maitawasora miamiana abiabina tabu i hegagiri ia arinai. 11 Na taba ina ginauri haiona nige i abidi, arinai i lolo sine wa abo i eairigabaei, taba nige maisana.

Hemanabara Laugagaeodi Abiabidi

12 “Eai to eai tau esau i oi’ita to arinai ie mate, mamohoi ia abo se unui. 13 Na ena nige i nahai, na Eaubada i torelaei ia nimana eai, abo dimo esau ea hineri bena ena abadago. 14 Na ena tau esau nuana esega bena tau esau i oi’ita ma nuabaaeana i unui, abo egu aba‐aitalasam eai u laei hesuaraei, bena abo i mate.

15 “Eai to eai tamana e sinana i oi’itadi ia abo se unui.

16 “Eai to eai tau esau i aiyahari, eo i unegabaei, e taba nimana eai se lobai, abo se unui.

17 “Eai to eai tamana e sinana i ribahematedi mamohoi abo se unui.

18 “Ena tatao labui se lulu, eo esau ena doga i oi’ita we’u arinai, eo nige i mate, na aba‐eno eai mo i ota, 19 ena i torouio i sae i dobi tu’e arinai, ia i oi’ita wa abo se eairigabaei, na ena huia gabaena debana eai abo i hemaisa, eo abo i riba bena se itawatai i lau e i lolo komakomani.

20 “Ena tau esau ena heaheari tauna e ena heaheari sinena i oi’ita oeagi arinai, to ia nimana eai ena heaheari wa i mate, mamohoi tau wa abo se hemaisa. 21 Na ena heaheari tauna wa i mia asubena esega e labui, taba nige tanuaga se hemaisa, paana heaheari tauna wa ena gogo ede.

22 “Ena tatao labui se lulu eo sine bogabogana esau se heamamna to i boga tagodu, na nige baaea murina eai i hearo, mamohoi tauheamamnana maisa abo i tore gonogonoana doha sine wa monena i ribaei: tau hedudulai edi riba abo i lauwatai. 23 Na taba baaea esau murina eai i hearo abo mauri se mosei ia maurina wa maisana. 24 Mata helena mata maisana, moa helena moa maisana, nima helena nima maisana, ae helena ae maisana, 25 gabu helena gabu maisana, gai helena gai maisana, pidili helena pidili maisana.

26 “Ena tau esau ena tauauau matana i oi’ita, tau e sine, eo i hebaaea, tauauau abo i eairigabaei matana wa maisana. 27 Ena tauauau moana i oilosi, tau e sine, abo tauauau wa i eairigabaei moana debana eai.

Suisui Tanauagadi edi Porohe Baheina Abiabina

28 “Ena bulumakau tau esau i gorihemate, bulumakau abo se lauwe’ui, na bulumana wa taba nige se ai, na tanuagana abo se eairigabaei. 29 Na taba bulumakau kamanina, beabeana hinage dodoga i goridi, eo tanuagana se ribasanapuei na nige i tutugudui, eo tau e sine i unui, bulumakau wa abo se lauwe’ui eo tanauagana abo se unui. 30 Taba ena mauri maisana se ribaei, tau wa maisa saha se ribaei abo i tore ena mauri maisana. 31 Ena tau esau natuna tau e natuna sine ie gori ena laugagaeo gonogonoana. 32 Ena bulumakau tauauau tau e sine ie gori bulumakau tanaugana moni silver sekela tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi abo i mosei tauauau tanuagana arinai, eo bulumakau wa abo se lauwe’ui.

33 “Ena tau esau duha ma awadabarina i laugabaei, e ena tau esau duha ie sara na nige awana i gudu, to bulumakau e asini i beu dobi alona eai, 34 duha tanuagana abo i hedudulai; moni abo i mosei suisui tanauagana arinai, na suisui matematena wa abo ia enana.

35 “Taba tau esau ena bulumakau doga esau ena bulumakau i hebaaea to ie mate, maumaurina wa abo se unegabaei eo maisana se soiei, suisui matematena hinage abo se soiei. 36 E taba abina se ata’o beabeana eai bulumakau ena kamani i gorigori, na tanauagana nige i tutugudui, bulumakau helena bulumakau maisana abo i hemaisa, eo suisui matematena wa abo ia enana.

Copyright information for `SWP