Exodus 22

Hedudulaidi Laugagaeo

“Ena tau esau bulumakau e mamoe i aiyahari eo i unui, e i unegabaei, abo bulumakau wa maisana bulumakau haligigi arinai abo i hedudulai, eo mamoe maisana hinage mamoe hasi arinai abo i hedudulai. Tau aiyahari wa abo ena abiabigaibu i hedudulai; ena nige ena gogo, tau aiyahari wa abo se unegabaei ena abigaibu debana eai. Ena suisui i aiyahari wa se lobai ma maurina ia nimana eai, bulumakau e asini e mamoe, abo i hedudulai malabui. Ena tau aiyahari se lobai ma aiyaharina, to se lubi arinai i mate, taba nige osina giluna; na ena mara i uiariyao, eo hinage osinana se heboriri, abo hinage giluna.

“Ena tau esau oea esau e wine tanona esau ena riba eai suisui se ai, e ena suisui i eairigabaei bena doga esau ena oea eai i aibai, tau wa iabom ena oea masurina lolo aririna eai, e ena wine tanona masurina lolo aririna eai abo i hedudulai.

“Ena oea se gabu to nurinuri se ala, eo sitona se pei, e sitona sora nige se tom i gabu, ia oeagi ie gabu wa abo i hedudulai heohi.

“Ena tau esau moni e gogo i tore helena taumia tauna nimana eai bena i itawatai, na tau wa ena numa eai se aiyahari, ena tauaiyahari se lobai abo malabui i hemaisa. Na ena tauaiyahari wa nige se lobai, numa tanuagana wa abo i toro tauhedudulai matadi eai, bena se nuatulobai nimana i torelaei helena taumia ena gogo aridi eai, e nige’e.

“Ena pilipili saha, ena bulumakau, e asini, e mamoe, e lulu, e ginauri aisana i taueamui, eo doga esau i ene bena ia enana, abo tatao labui wa edi tupo se tore tauhedudulai matadi eai; abo aisega doga tauhedudulai wa se hegiru ia abo i hemaisa malabui helena taumiatauna arinai.

10 “Tabu tau esau ena asini, e ena bulumakau, e ena mamoe, e hari suisui, i tore helena taumia tauna nimana eai bena i itawatai, na ie mate, e se hebaaea, e se henau, eo nige esau i ita. 11 Ena GUIAU matana eai i riba aigora nige i abilau helena taumia tauna ena gogo aridi eai, tanuagana abo ena riba aigora i awamamohoiei, eo taba nige i hemaisa. 12 Na ena se aiyahari ia arinai abo i hedudulai tanauagana arinai. 13 Na, ena suisui hemanabala i hebaaea, eo inata se hemasaraha komakomani, taba nige suisui se hebaaea wa maisana i tore.

14 “Tabu tau esau ginauri esana i sagenai helena taumia tauna arinai, eo se heamamna to ie mate, tanuagana nei eai nige’e, abo i hedudulai he’ohi. 15 Na, ena tanuagana nei eai, nige hedudulaina: ena moni eai se sagenai maisana wa aba‐hedudulaina ede.

Laulau Lolodi eo Laulau Baaeadi Laugagaeodi

16 “Ena tau esau hasara nuanuasupuna i abi, ia sora nige se ribahepatu tau esau arinai, to ma’ena se eno, abo ena tawasora maisana i mosei, eo abo ia monena. 17 Taba tamana i nuahi aririei tau wa arinai, abo hasara nuanuasupuna wa maisana i tore.

18 “Sine alaalawaina taba nige i mia.

19 “Eai to eai suisui ma’ena se eno abo se unui.

20 “Eai to eai eaubada udoi arinai i heaitalasam, na GUIAU iabom mo arinai, abo se unuhemate.

21 “Tabu hari eanua tauna au boraei, e au he’amamna, paana omi hinage laolaoma Aigupito eai. 22 Tabu wabuwabu e dabudabure au heamamnadi. 23 Ena au heamamnadi, eo se dou saema arigu eai, eau hinage abo edi dou ea ataiedi. 24 Egu ouyalayala abo i alasi, abo elepa eai ea unuimiu, monemmiuyao abo se hemala wabuwabu hinage eo nanatumiuyao abo dabudabure.

25 “Ena gogogesagesa tauna esau egu tatao boeadi eai moni i sagenai arim eai tabu nuam u he’oiura, doha ia tau abihagahaga, eo tabu i hemaisadioim. 26 Ena helem taumia tauna ena lulu ue abi bena ena ribahesunuma heiheinoina, mahana sora nige ie dui abo u moseuioi. 27 Paana meta ena abobo esegana, tauna ana lulu, saha arinai abo i enoei? Ena i dousaema arigu eai abo ea ataiei paana egu nuatoatoa ie lai.

28 “Tabu Eaubada au ribahebaaea, eo tatao adi tanuaga tabu au ribahemate.

29 “Tabu au bebeda emi masuri ena lolo eo emi waina ena lolo bena au aitalalsamdi.

“Emi ealahou tatao abo hinage au ledima arigu eai.
30 Gonogonoana doha emi bulumakau eo emi mamoe aridi eai; asubena haligigi‐labui abo sinana arinai, na asubena hehaligigi‐haionana eai abo au leama arigu eai.

31 “Omi abo hetabu tataomiu eau arigu eai: arinai suisui bulumana oea eai se purisi tabu au ai. Abo au gabalaei kedewa aridi eai.

Copyright information for `SWP