Exodus 3

Mose ana Eoga

Mose bosiana Ietero, Midiani edi kohena wa ena mamoe i itawataidi: to mamoe wa i woealaedi barabara tupo ealasi eai, eo i laoma Horeba eai, Eaubada ena oea tupina wa. Eo GUIAU ena aneru i taumasaraha ia arinai doha oeagi balelemna oeagi gagirina esau boeana eai, to i italau ie ita na oeagi wa i ala’ala na nige i alaheohi. Abo Mose i ene, “Besi ea utugesi ina ginauri lailaina ta bena ea ita, paana saha oeagi gagirina wa nige i alaheohi.” Huiana wa GUIAU ie ita i utu gesilau bena i aiewai oeagi boeana eai, Eaubada i eogalau ia arinai i ene, “Mose! Mose!” Abo i ene, “Eau ede ina.” Abotai i ene, “Tabu u hanahanauma, em aeum aem eai u abihaidi paana dimo wa potana eai u totoro me tano tabuna ede.” To i ene, “Eau tamam ena Eaubada, Aberahama ena Eaubada, Isaako ena Eaubada, eo Iakobo ena Eaubada.” Abo Mose matana i buburi, paana i matausi, ata Eaubada i ita.

Arinai GUIAU i ene, “Egu tatao Aigupito eai edi amamna ea itayao, eo edi lepalepa adi paisoa tanuagadiyao debadi eai ea ataiedio: edi nuadubu abina ea ata’o. Ea laoma Aigupito tataodi nimadi eai bena ea lebohaidi, eo eanua eai ne bena abo arinai ea woeahaidi, eanua esau lolona magamagagana arinai eanua masumasurina; Kanana eo Hito eo, Amore, eo Perisi, eo Hiwi ea Iebusi tataodi edi eanua arinai. U ita, Isaraela tataodi edi lepalepa i laoma arigu eai; eo edi amamna arinai Aigupito tataodi se heamamnadi ea itayao. 10 Arinai u laoma, abo ea hetamarim Parao arinai bena egu tatao, Isaraela nanatunayao, abo Aigupito eai u woeahaidi.” 11 Na Mose i ribalau Eaubada arinai i ene, “Eau ede eai bena abo ea lau Parao arinai, eo Isaraela nanatunayao Aigupito eai ea woeahaidi?” 12 Eaubada i ene, “Mamohoi Eau abo maem; na ina ta abo em heiheinoi ia ede eai ea hetamarim: ena tatao wa Aigupito eai u woeahaidi, ina oea tupina ta arinai abo Eaubada au heayaiyei.”

13 Abo Mose i ribalau Eaubada arinai i ene, “U ita ena ea laoma Isaraela tataodi aridi eai ea ribalau aridi eai ea’ne, ‘Tamamiuyao edi Eaubada i hetamariguma arimiu eai,’ abo se ribalaoma si ene, ‘Esana ede eai?’ abo saha ea heribadi?” 14 Abo Eaubada i ribalau Mose arinai i ene, “EAU EDE EAU.” I ene, “Ina doha abo u ribalau Isaraela tataodi aridi eai, EAU EDE i hetamariguma arimiu eai.” 15 Eaubada hinage i ribalau Mose arinai i ene, “Doha ina abo u ribalau Isaraela tataodi aridi eai, ‘GUIAU, tamamiuyao edi Eaubada, Aberahama ena Eaubada, Isaako ena Eaubada eo Iakobo ena Eaubada, ia i hetamariguma arimiu eai.’ Ina abo esagu i lau e nige nosina, eo ina esa ta arinai abo isi gamagamagari se nuanuatuigu. 16 U lau Isaraela tataodi edi babadayao u heoigogoidi u ribalau aridi eai, u ene, ‘GUIAU tamamiuyao edi Eaubada eo Aberahama ena Eaubada, Isaako ena Eaubada, eo Iakobo ena Eaubada, i taumasaraha arigu eai, i ene, “Ea nuanuatuimiu eo saha eo saha se ginauri arimiu eai Aigupito eai ea itayao: 17 Ea ribahesunuma Aigupito ena amamna aridi eai abo ea woeahaimiu, Kanana, Hito, Amore, Perisi, Hiwi eo Iebusi tataodi edi eanua arinai; eanua wa i masuri ariariri.’” 18 Abo arinam se ataiei, oa eo Isaraela babadadi abo au lau Aigupito ena wasawasa arinai doha ina abo au heriba au ene, ‘GUIAU, Heberu tataodi edi Eaubada, maemai ai hailobai; arinai ai aibodalaowa bena u eairigabaemai abo ai lau asubena haiona lauwasina barabara eai, abo aitalasam ai gabudi GUIAU ema Eaubada arinai.’ 19 Eau abina ea ata’o Aigupito ena wasawasa taba nige i eairigabaemiu taba se dudu mo nima gigiborina eai, 20 arinai abo nimagu ea helelelaei, abo Aigupito ea pidili egu laulau gigiboridi gamagaridi ea ginauridi aridi eai; ina ta murina eai abo i eairigabaemiu. 21 Eo ina tatao ta Aigupito tataodi matadi eai henualolo abo ea leawa, arinai emi huia torohai eai taba nige ma nima’aha’ahamiu. 22 Na sisine gamagaridi helena taumia tauna arinai, e sine esau ena numa arinai ie mia arinai, pasa silver eo gold abo se sagenaidi, eo lulu, abo aridi eai nanatumiuyao tatao eo sisinedi au heluidi. Aigupito tataodi edi ginauri lolo dumadumadi abo au girihaidi.”

Copyright information for `SWP