Exodus 4

Abo Mose i heuoi i ene, “Na u ita, taba nige se awamamohoiegu, eo arinagu taba nige se ataiei: paana abo si ene, ‘GUIAU nige i taumasaraha arim eai.’” To GUIAU i ribalau arinai i ene, “Meta me aisana nimam eai?” Eo i ene, “Tu’e.” I ene, “U gabadobei tano eai,” to i gabadobei i hemala mota, eo Mose i dagogabaei. Abo GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “Nimam u helelelaei delena eai u abilau.” Arinai nimana i helelelaei i abilau, eo i hemala tu’euio nimana eai. “Bena tatao se awamamohoi GUIAU, tamadiyao edi Eaubada, Aberahama ena Eaubada, Isaako ena Eaubada, Iakobo ena Eaubada ia ede i taumasaraha arim eai.” GUIAU hinage i ribauio arinai e ene, “Nimam u torelaei nuapoum eai.” To nimana i torelaei nuapouna eai, eo murina eai i abihai, abo ie ita nimana i lepela, i posiposi, i posiposi doha snow. Abo i ene, “Hage u toreuioi nuapoum eai.” Nimana ie toreuio nuapouna eai, abo i abihaiuioi ie ita, ana ao i abiuioi doha buluma mamohoina. “Arinai, ena nige se awamamohiem eo heiheinoi bagubagunana nige se awamamohoiei, heiheinoi helabuina arinai abo se awamamohoiei. Ena ina heiheinoi labui ta nige se awamamohoiedi, eo em riba nige se ataiei, abo goila saga eai u abi, eo u hegoilaei tano pitapitalina potana eai: abo goila wa saga eai ue abi wa abo i hemala osina tano pitapitalina potana eai.”

10 Mose i ribalau GUIAU arinai i ene, “O Guiau e, eau nige tauribasibasiba, huia bagubagunana eai nige’e eo huiana wa u ribalaoma em heaheari arinai nige’e, na eau ea bebeda ribariba arinai eo memenagu i porohe.” 11 Eo GUIAU i ribalau arinai, i ene, “Eai tau awana i ginauri? Eai tauuna’una, e taudo’odo’o, e taumatalala, eo tau matagibugibu i ginauridi? Iaede eau GUIAU e nige’e? 12 Arinai abo u torohai, eau abo ea hemala awam eo saha ea heatam abo u ribaei.” 13 Na i ene, “O Guiau e, ea aibodaim, taba doga esau u hetamari.” 14 Abo GUIAU ena ouyalayala i lai ariri Mose arinai eo i ene, “Em tau Arona, Levi tauna, metai e nige: e? Abina ea ata i riba lolo. U ita, i laolaoma i hailobaim eo ena i itam abo i kode ariri. 15 Abo u ribalau arinai, eo hinage abo riba u toredi awana eai. Eau abo ea hemala awam, eo ia awana, eo saha eo saha bena au ginauri abo ea heatamiu. 16 Ia abo i ribalau tatao aridi eai, ia abo awam, oa hinage abo ia arinai doha Eaubada. 17 Nimam eai ina tu’e ta u abi abo arinai wau heiheinoi wa abo u ginauridi.”

Mose ena Uio Aigupito eai

18 Mose i uio Ietero, bosiana wa, arinai, i ribalau arinai, enaba, “Taba u earigabaegu ea uio ehaguyao Aigupito eai aridi eai, bena ea itadi, sora ma miadi, eo nige’e?” To Ietero i ribalau Mose arinai i ene, “U lau ma nuatarum.” 19 Eo GUIAU i ribalau Mose arinai Midiani eai, i ene, “U uio Aigupito eai, paana tatao wa em mauri bena se helautom, wa, se mateo.” 20 Arinai Mose monena ea nanatunayao tatao i abidi i hebawadi asini potadi eai, eo ie uio Aigupito tanona eai: eo Eaubada ena tu’e Mose ie abi nimana eai.

21 GUIAU hinage i ribalau Mose arinai i ene, “Ena u uio Aigupito eai abo laulau gigiboridi gamagaridi nimam eai ea toredi wa abo u ginauridi Parao matana eai: na nuana abo ea heoiura, taba nige tatao wa i eairigabaedi. 22 Abo Parao u heriba, ‘GUIAU i ribaei i ene, Isaraela ede egu ealahou tau. 23 To ea heribamo, “Natugu tau u abigabaei, bena abo i heayaiyegu” na ena u nuahi, tabu i lau, u ita, abo natum tau em ealahou abo hinage ea unui’.”

24 Abo ena aba aiyawasi dimona dobilana eai GUIAU Mose i hailobai, bena i unui. 25 Abo Sipora sapaila ie abi, natuna tau i heperitome eo bulumana opina i gabalaei Mose aena eai, i ene, “Mamohoi, eau arigu eai, oa osinam monegu.” 26 Arinai Eaubada Mose i abigabaei, na Sipora i ene, “Oa osinam monegu, heperitome debana eai.”

27 GUIAU i ribalau Arona arinai i ene, “U torohai u lau barabara eai Mose u hailobai.” To ie lau i hailobai Eaubada ena oea tupina eai, abo i alagoiei. 28 Mose, GUIAU ena riba gamagaridi i mosei ia arinai eo heiheinoi gamagaridi i lauhesom bena i ginauridi wa, Arona i heriba. 29 Abo Mose eo Arona se lau Isaraela edi babadayao gamagaridi se heoigogoidi, 30 eo GUIAU ena riba gamagaridi i ribaedi Mose arinai, Arona i ribaedi aridi eai, eo laulau gigiboridi gamagaridi hinage tatao matadi eai i ginauridi. 31 Tatao hinage se awamamohoiei: huiana wa se ataiei GUIAU Isaraela tataodi i nuatuidi, eo edi amamna ie ita, se dulu dobi eo se aihelahui.

Copyright information for `SWP