Exodus 5

Mose eo Arona Parao Matana eai

Murina eai Mose eo Arona se laoma se ribalau Parao arinai si ene, “Doha ina GUIAU, Isaraela ena Eaubada i ribaei, ‘Egu tatao u abigabaedi abo barabara eai mataasi si ginauri enagu’” Na Parao i ene, “GUIAU ede eai bena arinana ea awaabiei, eo Isaraela tataodi ea abigabaedi? GUIAU wa ea hekau, eo Isaraela tataodi taba nige ea abigabaedi.” Abo si ene, “Heberu edi Eaubada i hailobaimai: ai aibodalaowa bena u abigabaemai ai lau asubena haiona lauwasina barabara eai, abo GUIAU ema Eaubada ena aitalasam ai ginauri, ata asiebo, eo elepa aridi eai i pidilimai.” Aigupito ena wasawasa i ribalau Mose eo Arona aridi eai i ene, “Paana saha tatao edi paisoa arinai au laehesuaradi? Au lau emi porohe au baheidi!” Eo Parao i ene, “Au ita, ina huia ta, eanua tataodi se gamagari ariri, eo omi adi paisoa aridi eai au heaieawasidi!” Abo nei asubenana eai ne paisoa tauitawata eo adi tanutanuaga i lauhesomdi i ene: “Tabu lagau pitapitarina au mosei tatao aridi eai doha wau au ginauri wa, bena arinai bricks se ginauridi abo se lau isibom edi lagau pitapitarina se tanogogoidi. Na bricks gamagarina se ginauridi wa bena gonogonoana se ginauri: tabu ena gamagari au hegagiri, paana se miamiagaibui, arinai se doulaoma si ene, ‘U abigabaemai abo ai lau ema Eaubada ena aitalasam ai gubu.’ Tatao adi paisoa au heporohe, arinai abo se paisoa adidiri, eo tabu riba borabora aridi eai se mode.”

10 Abo tatao edi paisoa tauitawataidi maedi tanutanuaga se pesa se ribalau tatao aridi eai, si ene, “Doha ina Parao ie riba, ‘Taba nige lagau pitapitarina ea leawa. 11 Au lau omibom emi lagau pitapitarina haedi au lobai abo au abi, eo ami paisoa laina taba nige i gagiri.’” 12 Arinai tatao se hetatagorigoridi Aigupito boeana eai bena lagau pitapitarina se tanogogoi paana lagau nonohana wa nige’e. 13 Eo paisoa tanutanuagadi se hesomdi, si ene, “Emi asubena paisoana au ginauri he’ohi gonogonoana doha taba emi lagau nonohana wa.” 14 Abo Isaraela edi babada, isi Parao ena paisoa tanutanuagadi se hetorodi wa, se pidilidi, to se oimuriedi si ena, “Paana saha emi bricks gamagarina lahi eo wau nige i lage gonogonoana doha beabeana?”

15 Abo Isaraela tataodi edi babada se laoma se doulau Parao arinai, si ene, “Paana saha em heaheari tataodi u abidi doha ina? 16 Lagau nige se mosei em heaheari tataodi aridi eai, na se ribalaoma si ene, ‘ Bricks au ginauridi,’ eo u ita em heaheari tataodi se pidilidi; na giluna ede oa eo em tatao tahunuadi aridi eai.” 17 Na i ene, “Au miamiagaibu, au miamiagaibu; arinai au ene, ‘U abigabaemai ai lau ema GUIAU ena aitalasam ai ginauri.’ 18 Au lau au paisoa, taba nige lagau se lediwa, na emi bricks gamagarina abo gonogonoana.” 19 Arinai Isaraela edi babada se italobai huia baaea mamohoi se hearo paana si ene, “Tabu asubena esega arinai emi bricks gamagarina i gagiri.” 20 Huiana eai wa Parao matana se pesagabaei Mose eo Arona se hailobaidi, isi dobila eai se totoro. 21 Abo se ribalau aridi eai, si ene, “GUIAU i itamiu eo abo i heduduraimiu paana ada ao au hebaaea Parao matana eai eo ena heaheari matadi eai, eo elepa aue tore nimadi eai bena abo arinai si unuida.”

Mose ena Uura

22 Mose hinage ie uio GUIAU arinai, i ene, “GUIAU e, paana saha tatao ta u hebaaeadi? Paana aisana u hetamariguma wa? 23 Paana huiana eai wa ea laoma Parao arinai, bena oa esam eai ea ribariba, tatao ta i hebaaeadi mo, na em tatao wa nige begana u lebohaidi.”

Copyright information for `SWP