Exodus 6

GUIAU abo i ribalau Mose arinai i ene, “Sora abo u ita saha abo ea ginauri Parao arinai: paana nimana adidirina eai abo i hetamari hepesadi, mamohoi ma nima adidirina abo ena eanua eai i aiduiedi.”

Eaubada i ribalau Mose arinai i ene, “Eau Iehowa ede. Ea taumasaraha Aberahama arinai, eo Isaako arinai, eo Iakobo arinai, eau esagu Eaubada Gigibori‐aririna, na esagu esau, Iehowa, isi nige abina se ata. Egu riba hesunuma ea hetoro aridi eai, bena Kanana tanona abo ea mosedi eanua wa arinai se mialaulau wa doha laolaoma tataodi. Hinage Isaraela tataodi edi lepalepa ea ataiedio, isi Aigupito tataodi se audidinidi wa. Egu riba hesunuma wa ea nuanuatui. Arinai abo u ribalau Isaraela tataodi aridi eai, abo u ene, ‘Eau Iehowa ede, eo Aigupito edi bahebahe poroporohedi eai abo ea lebohaimiu, edi auau aridi eai abo ea eairihaimiu, nimagu gigiborina eai, eo hinage pidipidili lailaidi aridi eai abo ea hemaurimiu. Abo ea abimiu egu tatao, eau abo emi Eaubada: abo hinage abina au ata eau Iehowa emi Eaubada, Aigupito tataodi edi auau poroporohedi wa aridi eai eau abo ea lebohaimiu. Abo ea woeaimiu eanua esau arinai ia ede ea ribahesunuma wa Aberahama, Isaako, eo Iakobo aridi eai, bena abo ea mosedi. Omi hinage arimiu eai abo ea leawa enamiu: eau Iehowa ede.” Ina doha Mose i ribalau Isaraela tataodi aridi eai, na nige se henua bena Mose se ataiei, edi nuaamamna eo edi auau poroporohedi debadi eai.

10 GUIAU i ribalau Mose arinai, i ene: 11 “U awasae Parao, Aigupito wasawasana arinai, u ribalau arinai bena abo Isaraela tataodi ena eanua eai i eairigabaedi.” 12 Na Mose i ribalau GUIAU arinai i ene, “U ita Isaraela tataodi egu riba nige se ataiei, arinai mamohoi abo Parao i nuatuigu, eau ma sopagu porohedi wa?” 13 Na GUIAU i ribalau Mose eo Arona aridi eai abo Isaraela eo Parao, Aigupito wasawasana wa bena se lauhesomdi, abo Isaraela tataodi wa Aigupito eai se woeahaidi.

Mose oe Arona Tamadiyao Tubudiyao

14 Adi bogao babadi ede ina; Reubena, Isaraela ena ealahou, nanatunayao tatao: Hanoka, Palu, Heserona eo Kami, isi ede Reubena ana bogayao. 15 Simiona nanatunayao tatao; Iemuela, Iamina, Ohada, Iakina, Sohara, eo Saulo Kanana sinena natuna; isi ede Simiona boganayao. 16 Levi nanatunayao tatao esadi ede ina edi huia labasi aridi eai: Geresona, eo Kohata, eo Merari: eo Levi ena borimai gamagaridi handere esega, tau‐esega‐i‐mate saudoudoi‐haligigi‐labui. 17 Geresona nanatunayao tatao, Libini eo Simi, bogadiyao aridi eai. 18 Kohata nanatunayao tatao: Amarama eo Isahara eo Heberona eo Usieli, eo Kohata ena mauri borimaina ede handere esega tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi‐haiona. 19 Eo Merari nanatunayao tatao, Mahali eo Musi: isi Levi nanatunayao edi isi aridi eai. 20 Amarama tamana louna Iokebed ie abi monena, eo Arona eo Mose arinai i labasadi; eo Amarama ena mauri borimaina ede handere esega tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi‐labui. 21 Isahara nanatunayao tatao: Kora, Nepegi, eo Sikiri. 22 Usieli nanatunayao tatao: Misaela, Elisapano, eo Sitiri. 23 Arona Elisiba i tawasorai, ia Aminadaba natuna sine eo Nahasona louna. Ia arinai Nadabi, Abihu, Eleasara, eo Itimara i labasidi. 24 Kora nanatunayao tatao: Asira, eo Elikana, eo Abisapi; isi ede Kora tataodi adi bogaoyao. 25 Eleasara, Arona natuna tau ia Putieli natuna sine esau i tawasorai; Piniasi i labasi arinai. Isi ede Levi tamadiyao edi babada eo adi bogao hinage.

26 Isi ede Arona eo Mose aridi eai wa GUIAU i ribalau i ene, “Isaraela tataodi moutuadi Aigupito eanuana eai abo au woeahaidi, ma adiboda.” 27 Isi ede se ribalau Parao, Aigupito wasawasa arinai bena Isaraela Aigupito eai se woeahaidi wa. Isi ede ina Mose eo Arona.

GUIAU ena Lauhesom Mose eo Arona aridi eai

28 Asubenana eai ne GUIAU i ribalau Mose arinai Aigupito tanona eai. 29 GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “Eau GUIAU ede: saha eo saha ea heribam, oa Parao, Aigupito wasawasana wa, abo u heriba.” 30 Na Mose i ribalau GUIAU arinai i ene, “U ita eau sopagu se porohe, edohana abo Parao i ataiegu?”

Copyright information for `SWP