Exodus 7

GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “U ita, abo ea hetorom doha Eaubada Parao arinai, eo em tau Arona abo em peroweta. Saha eo saha ea lauhesom meta abo u heriba: eo Arona em tau abo i ribalau Parao arinai bena Isaraela tataodi ena eanua eai i eairigabaedi. Na Parao nuana abo ea heoiura, na egu heiheinoi eo egu laulau gigiboridi abo ea hegamagaridi Aigupito eanuana eai. Parao taba nige em riba i ataiei, arinai abo nimagu ea torelaei Aigupito potana eai eo egu moutuana maudoina eo egu tatao, Isaraela nanatunayao Aigupito eai abo ea woeahaidi, pidipidili aridi eai. Aigupito tataodi abo abina se ata eau GUIAU ede, ena nimagu ea helelelaei Aigupito potana eai eo Isaraela tataodi boeadi eai ea woeahaidi.” Eo Mose eo Arona se lauwatai, doha GUIAU i lauhesomdi wa se ginauri. Mose ena borimai tatao‐hasi‐se‐mate, eo Arona ena borimai tatao‐hasi‐se‐mate‐haiona, huiana wa se ribalau Parao arinai.

Arona ena Tu’e

GUIAU hinage i ribalau Mose eo Arona aridi eai i ene, “Ena Parao i ribalaowa i ene, ‘Em laulau gigibori esau bena ea ita’: Abo Arona u heriba u ene, ‘Em tu’e u abi eo u gabadobei Parao matana eai bena abo i hemala mota.’” 10 Arinai Mose eo Arona se lau Parao arinai saha eo saha GUIAU i lauhesomdi meta wa se ginauri. Arona ena tu’e i gabadobei Parao ena heaheari matadi eai to i hemala mote. 11 Abo Parao tatao sonosonogadi eo tau tabutabusima i eogaidi, isi hinage Aigupito edi tatao sonosonogadi se ginauri gonogonoana edi sonoga eamueamuidi aridi eai. 12 Gamagaridi edi tu’e se gabadobei eo se hemala mota. Na Arona ena tu’e isi edi tu’e i domdi. 13 Parao mo nuana i oiura esegai eo taba nige i ataieidi, gonogonoana doha GUIAU i ribaei.

14 Abo GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “Parao nuana i oiura esegai, tatao i nuahidi, taba nige i eairigabaedi. 15 Maratomtom eai abo u lau Parao arinai, ena i pesa i lau goila: saga hasarina eai abo u lau bagibagiei, eo tu’e i hemala mota wa abo u abi nimam eai. 16 Abo u heriba u ene, ‘GUIAU, Heberu edi Eaubada i hetamarigu arim eai, i ene, “Egu tatao u abigabaedi abo barabara eai se heayaiyegu; eo mamohoi, nei huiana ne i laoma e wauta nige u ataiei.” 17 Doha ina GUIAU i ribaei, “Ina ta arinai abo u italobai, eau GUIAU ede: tu’e ta nimagu eai abo saga goiladi ea oiitadi, abo se hemala osina, 18 eama wa saga arona eai abo se mate, saga hinage abo se boha, abo Aigupito tataodi se subu, taba nige se nom.”’” 19 Abo GUIAU Mose i heriba i ene, “Abo Arona u heriba ‘Em tu’e u abi eo nimam u helelelaei Aigupito goiladi gamagaridi potadi, eai, goila lailaidi eo goila ipudi gamagaridi potadi eai, bena abo se hemala osina: Aigupito eanuana maudoina eai abo hinage osina, ledu oeagi alodi eai, eo ledu we’u alodi eai.’”

20 Mose eo Arona se ginauri doha GUIAU i lauhesomdi. Parao matana eai eo ena heaheari gamagaridi matadi eai ena tu’e i lausini eo goila saga eai i oi’ita, abo saga goiladi gamagaridi se hemala osina. 21 Abo goila eamadi se mate, eo saga hinage panena i baaea, to Aigupito tataodi saga goilana taba nige se nom: eo osina wa Aigupito eanuana maudoina boeana eai. 22 Na Aigupito tataodi edi tau tabutabusima gonogonoana se ginauri edi sonoga eamueamuidi aridi eai, to Parao nuana i heoiura eo edi riba nige i ataiei, gonogonoana doha GUIAU i ribaei. 23 Abo Parao ie uio, i awasae ena numa arona eai; ginauri ta nige nuana eai i toredi. 24 Abo Aigupito tataodi saga gegesina eai goila se sara bena edi aba‐nom, paana nige gonoana bena saga goilana si nom.

So’u Iwalana

25 GUIAU huiana wa saga wa i oi’ita asubena harigigilabui se laoo.

Copyright information for `SWP