Exodus 8

GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “U awasae Parao arinai eo u ribalau arinai, ‘GUIAU i ribaei doha ina, “Egu tatao u abigabaedi bena se heayaiyegu. Ena u nuahidi taba nige se lau, u ita em eanua maudoina abo ea hebaaea so’u aridi eai. So’u abo saga se hemonaubori‐borili, abo se lusoralau em heaheari edi numa eai, eo em tatao potadi eai, em um alodi eai, eo em falawa aba helahelasa alodi eai. So’u hinage abo se saema oa potam eai, eo em tatao potadi eai eo em heaheari gamagaridi potadi eai.”’” Abo GUIAU i ribalau Mose arinai, i ene, “Arona u heriba, ‘Nimam eai em tu’e u helelelaei goila lailaidi eo gagiridi eo ipu hinage potadi eai, eo so’u u hesomdi se laoma Aigupito eanuana potana eai.’” Arinai Arona nimana i helelelaei Aigupito goiladi gamagaridi potadi eai, to so’u se saema eanua se lau girihai. Na tau tabutabusima edi sonoga eamueamuidi aridi eai gonogonoana se ginauri, eo so’u se ledima Aigupito eanuana eai.

Abo Parao Mose eo Arona i eogaidi i ene, “Au aibodalau GUIAU arinai abo so’u i laeihesuaradi eai arigu eai eo egu tatao aridi eai; abo tatao wa ea eairigabaedi, abo se lau se aitalasam GUIAU arinai.” Mose i ribalau Parao arinai i ene, “I lolo abo u lauhesomgu aisega huia eai bena ea aiboda enam, eo em heaheari enadi eo em tatao enadi, abo so’u gamagaridi se unuidi se laeihesuaradi oa arim eai eo emi numa aridi eai, abo saga eai mo abo se mia?” 10 To Parao i ene, “Maraitom abo.” Mose i ene, “I lolo em riba abo se lauwatai bena abina u ata nige esau doha GUIAU ema Eaubada. 11 So’u abo se laugabaem, em numa, em heaheari eo em tatao abo se laugabaedi, saga eai mo se mia.” 12 Arinai Mose eo Arona Parao se pesagabaei, eo Mose ie eoga GUIAU arinai so’u debadi eai isi i ledima wa Parao arinai. 13 GUIAU i ginauri gonogonoana doha Mose i ribaei: so’u se mate’ohi numa eai, eo murimuri eai, eo oea eai. 14 Se tanogogoidi se peidi aridi eai, eo eanua panena i baaea ariri. 15 Na Parao ie ita ginauri baaea ie ohi, nige eawalana, nuana i he’oiura eo edi riba taba nige i ataiedi, gonogonoana doha GUIAU i ribaei.

16 Abo GUIAU Mose i heriba, i ene, “Arona u heriba ‘Em tu’e u helelelaei tano mu’amu’ana u oi’ita abo i hemala ni’ini’iri Aigupito eanuana boeana eai.’” 17 Doha meta se ginauri; Arona nimana tu’e maena i helelelaei tano mu’amu’ana i oi’ita abo i hemala ni’ini’iri tatao potadi eo suisui potadi eai; tano mu’amu’ana i hemala ni’ini’iri Aigupito eanuana maudoina boeana eai. 18 Na tabutabusima edi sonoga eamueamuidi aridi eai se aipate bena ni’ini’iri se hetubudi, na se aipate asa: ni’ini’iri mo se ota tatao eo suisui potadi eai. 19 Abo tau tabutabusima se ribalau Parao arinai si ene, “Ina Eaubada nimagigina ede!” Na Parao nuana i heoiura aririei nige i atailau aridi eai, gonogonoana doha GUIAU i ribaei.

Uloulo Iwalana

20 Arinai GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “Maratomtom eai u enotoro heura abo u lau Parao matana eai u toro, ia i pesama i lau goila eai wa, eo abo u ribalau arinai u ene, ‘Doha ina GUIAU i ribaei, “Egu tatao u abigabaedi bena abo se heayaiyegu. 21 Na ena egu tatao wa nige u abigabaedi abo uloulo eawoidi ea hetamaridi omi potamiu eai, em heaheari potadi eai, eo em tatao potadi eai, eo emi numa alodi eai; abo Aigupito tataodi edi numa uloulo se hemonaudi, eo edi aba‐toro tanona hinage potana eai. 22 Na nei asubenana ne Gosena eanuana eai, egu tatao edi aba‐mia wa, sigasiga abo ea tore, nei eai taba nige uloulo, bena abina u ata eau GUIAU ede tanoubu boeana eai. 23 Abo sigasigana ea tore egu tatao eo oa em tatao duaduaridi eai, abo maraitom ina heiheinoi ta abo i masaraha.”’” 24 GUIAU hinage i ginauri: abo uloulo eawoidi lailaidi se luhulau Parao ena numa eai eo ena heaheari numadi eai; abo Aigupito eanuana maudoina boeana eai tano ie boha uloulo eawoidi debadi eai.

25 Parao Mose eo Arona i eogaidi, i ene, “Au lau eo emi Eaubada ena aitalasam au gabu ina eanua eai ta.” 26 Na Mose i ene, “Meta nige i dudulai, paana suisui wa Aigupito tataodi se subuidi wa isi abo ai heaitalasamdi GUIAU ema Eaubada arinai. Ena Aigupito tataodi matadi eai aitalasam biibiidi ai gabudi abo nige se lauwe’uimai? 27 Abo ai lau barabara eai asubena haiona lauwasina GUIAU ema Eaubada ena aitalasam ai gabu, doha ia i lauhesommai.” 28 Arinai Parao i ene, “Abo ea eairigabaemiu au lau barabara eai GUIAU emi Eaubada arinai bena au aitalasam; ginauri esega tabu au lau eda lohaloha eai. Enagu hinage bena au aiboda.” 29 Eo Mose i ene, “Abo ea torohaigabaem, na abo ea aibodalau GUIAU arinai i bena uloulo wa maraitom abo Parao eo ena heaheari eo ena tatao abo se laugabaedi; ginauri esega eda tabu Parao ena laulau boraboradi i abiuioidi tatao wa bena i nuahidi taba nige se aitalasam GUIAU arinai.” 30 To Mose Parao i pesagabaei eo GUIAU i aibodalau arinai. 31 Eo GUIAU i ginauri gonogonoana doha Mose i ribaei, uloulo eawoidi i abi hesuaradi Parao ena heaheari eo ena tatao aridi eai; nige esega i ota. 32 Na Parao inata arinai hinage nuana i heoiura eo tatao wa nige i abigabaedi.

Copyright information for `SWP